COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Senaties ir teisminių teisių gynimo priemonių taikymo terminai, kurie baigiasi laikotarpiu nuo 2020 m. balandžio 8 d. iki 2020 m. gegužės 17 d., pratęsti vienu mėnesiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo šio laikotarpio pabaigos (t. y. atidėti iki 2020 m. birželio 17 d.). Prireikus vyriausybė gali nukelti šio laikotarpio pabaigos datą.

Teismo proceso civilinėse bylose terminai, kurie baigiasi laikotarpiu nuo 2020 m. balandžio 8 d. iki 2020 m. gegužės 17 d. ir kuriems pasibaigus galėtų būti konfiskuojamas turtas arba padaryta kitokia žala, pratęsti vienu mėnesiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo šio krizės laikotarpio pabaigos (t. y. atidėti iki 2020 m. birželio 17 d.). Prireikus vyriausybė gali nukelti šio krizės laikotarpio pabaigos datą. Šios nuostatos netaikomos skubiems klausimams.

Nekilnojamojo turto pardavimo remiantis teismo sprendimu terminai, kurie baigiasi laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 18 d. iki 2020 m. birželio 3 d., pratęsiami šešiais mėnesiais.

Nuo 2020 m. balandžio 24 d. iki 2020 m. gegužės 17 d. sustabdomos kai kurios vykdymo užtikrinimo procedūros bendrovių atžvilgiu.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Civilinėse bylose teismo posėdžiai, kurie turėjo įvykti nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki 2020 m. birželio 17 d. (vyriausybė gali šį laikotarpį pratęsti), atšaukiami, kai visos šalys jau yra išsiuntusios savo rašytines išvadas. Jei šalys neprieštarauja, teisėjas priima sprendimą be teismo posėdžio, remdamasis tik rašytinėmis išvadomis. Jei šalys tam prieštarauja, bylos nagrinėjimas atidedamas.

Civilinių bylų teismai, toliau nagrinėdami bylas teisme, naudojasi vaizdo konferencijų priemonėmis.

Nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki birželio 3 d. priesaikas galima išklausyti nuotoliniu būdu.

Notariato įstatyme numatyti posėdžių teisiniai terminai, kurie baigiasi laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 18 d. iki 2020 m. rugpjūčio 4 d., atidedami trims mėnesiams.

Notaro patvirtinti įgaliojimai gali būti suteikiami nuotoliniu ir elektroniniu būdu (elektronine forma ir naudojantis elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonėmis).

Nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. birželio 3 d. panaikinamas reikalavimas, kad sudarant oficialų testamentą turi dalyvauti liudytojai ir keli notarai.

Laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. birželio 30 d. notarai nemokamai tvirtins įgaliojimus, galiosiančius tik nuo 2020 m. kovo 13 d. iki birželio 30 d.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Po COVID-19 protrūkio Belgijos centrinių institucijų darbo nagrinėjant civilines bylas tvarka ir organizavimas nepasikeitė, išskyrus tai, kad dauguma Belgijos centrinės institucijos darbuotojų, nagrinėjančių pavienius atvejus, dirba tik nuotoliniu būdu. Keli darbuotojai ir toliau atvyksta į darbą vieną dieną per savaitę, kad patikrintų pristatomą korespondenciją ir išsiųstų laiškus, pavyzdžiui, susijusius su dokumentų įteikimu.

Per Europos teisminį tinklą visiems kontaktiniams asmenims buvo išsiųstas pranešimas, kad informaciją pavienius atvejus nagrinėjantiems darbuotojams toliau galima siųsti tik el. paštu. Su Belgijos centrinėmis institucijomis ir toliau galima susisiekti telefonu ir el. paštu. Naujus prašymus, susijusius su vaikų grobimo atvejais, įrodymų rinkimu, teisine pagalba, išlaikymo prievolėmis ir vaikų apsauga, rekomenduojama siųsti į funkcines el. pašto dėžutes.

Kadangi dirba mažiau darbuotojų, pavieniai atvejai gali būti nagrinėjami ilgiau. Kol kas visi darbuotojai ir toliau dirba, o atitinkami atvejai kasdien nagrinėjami kaip ir prieš COVID-19 protrūkį.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

-

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

-

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

-

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Teisminio pardavimo ir privataus pardavimo teismine forma terminai, kurie baigiasi laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., automatiškai pratęsiami 6 mėnesiais.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

-

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

-

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.