COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Bulgarija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Specialūs teisės aktai

Įstatymas dėl priemonių ir veiksmų nepaprastosios padėties, paskelbtos 2020 m. kovo 13 d. Nacionalinės Asamblėjos spendimu, metu ir padarinių šalinimo – toliau – Nepaprastosios padėties įstatymas

Taikant priemones ir veiksmus išskiriami šie du laikotarpiai: nepaprastosios padėties laikotarpis (2020 m. kovo 13 d. – gegužės 13 d.) ir dviejų mėnesių laikotarpis po nepaprastosios padėties atšaukimo (nuo 2020 m. gegužės 14 d.):

A/Priemonės ir veiksmai nepaprastosios padėties laikotarpiu: 2020 m. kovo 13 d. – gegužės 13 d.

(Iš pradžių buvo nustatyta, kad nepaprastoji padėtis tęsis nuo 2020 m. kovo 13 d. iki balandžio 13 d. Šis laikotarpis buvo pratęstas iki 2020 m. gegužės 13 d.).

Procesiniai terminai

- Terminų sustabdymas

Sustabdyti visi civilinio teismo, arbitražo ir vykdymo proceso terminai, išskyrus civilines ir komercines bylas, susijusias su toliau nurodytais atvejais:

  1. atvejai, kai tėvų teisėmis naudojamasi tik dėl taikomų laikinųjų priemonių;
  2. apsaugos nuo smurto šeimoje įstatyme numatyti atvejai, susiję tik su nurodymais suteikti neatidėliotiną apsaugą arba jų pakeitimu, taip pat atvejai, susiję su apsaugos prašymo atmetimu;
  3. leidimai atsiimti lėšas iš vaikų indėlių;
  4. laikinųjų apsaugos priemonių procedūros;
  5. atvejai, susiję su įrodymų išsaugojimu;
  6. pagal Elektroninių ryšių įstatymą pateikti prašymai, susiję su registravimo proceso nutraukimu remiantis teismo aktu, priimtu pagal Įstatymą dėl prekybos registro ir ne pelno juridinių asmenų registro;
  7. Kredito įstaigų įstatymo 62 straipsnio 3 dalyje nurodyti atvejai, susiję su deklaracijos, kuria įsipareigojama saugoti banko paslaptį, pasirašymu.

Sustabdyti senaties terminai, kuriems pasibaigus privatieji subjektai netenka tam tikrų teisių arba jas įgyja.

B/Priemonės ir veiksmai dviejų mėnesių laikotarpiu po nepaprastosios padėties atšaukimo (nuo 2020 m. gegužės 14 d.):

- Terminų sustabdymas

Du mėnesius nuo nepaprastosios padėties atšaukimo bet koks paskelbtas viešasis pardavimas ir priverstinis turto konfiskavimas, apie kurį asmenų atžvilgiu pranešė viešieji ir privatieji teismo antstoliai, sustabdomas ir perkeliamas netaikant mokesčių ir nesukuriant kitų išlaidų. Asmens prašymu, pateiktu prieš pasibaigiant pirmame sakinyje nurodytam terminui, viešasis pardavimas ir atitinkamai priverstinis turto konfiskavimas perkeliamas netaikant mokesčių ir nesukuriant kitų išlaidų.

- Terminų pratęsimas

Įstatymu nustatyti terminai (išskyrus pirmiau nurodytus atvejus), kurie baigiasi nepaprastosios padėties metu ir kurie yra susiję su teisėmis ir pareigomis, kuriomis naudojasi ir kurias vykdo privatūs asmenys ir subjektai, pratęsiami vienu mėnesiu, pradedamu skaičiuoti nuo nepaprastosios padėties pabaigos.

- Konkretūs atvejai

Nepaprastosios padėties metu ir ne ilgiau kaip du mėnesius po jos asmenų ir medicinos įstaigų banko sąskaitoms, darbo užmokesčiui ir pensijoms, medicinos aparatams ir įrangai netaikomos blokavimo ir (arba) apsaugos priemonės. Nesudaromi asmenims priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto aprašai, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga išlaikymo įsipareigojimų vykdymui užtikrinti, dėl delikto padarytai žalai atlyginti ir išlaikymo reikalavimams užtikrinti, taip pat dėl delikto padarytai žalai atlyginti ir darbo užmokesčio reikalavimams patenkinti. Du mėnesius nuo nepaprastosios padėties atšaukimo neareštuojamos savivaldybių banko sąskaitos.

Iki dviejų mėnesių po nepaprastosios padėties atšaukimo neskaičiuojami delspinigiai ir baudos, jei vėluojama įvykdyti privačių subjektų, skolininkų įsipareigojimus pagal kredito sutartis ir kitų formų finansavimą, kurį finansų įstaigos teikia pagal Kredito įstaigų įstatymo 3 straipsnį, išskyrus bankų patronuojamas įmones, įskaitant atvejus, kai lėšas gauna bankai, finansų įstaigos ar trečiosios šalys. Negalima reikalauti įvykdyti įsipareigojimą ir (arba) atlikti mokėjimą anksčiau, taip pat negalima dėl įsipareigojimų nevykdymo nutraukti sutarties.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Teismo posėdžiai

Kol bus panaikinta nepaprastoji padėtis, teismo posėdžiai gali būti rengiami nuotoliniu būdu, užtikrinant tiesioginį ir virtualų proceso šalių ir dalyvių dalyvavimą. Parengiami ir nedelsiant paskelbiami surengtų posėdžių protokolai; jie saugomi iki protokolų pakeitimų teikimo ir galutinio parengimo termino. Teismas praneša šalims, kada nuotoliniu būdu vyks teismo posėdis.

Aukščiausioji teismų taryba priėmė nutarimus dėl būtinų atsargumo priemonių taikymo siekiant užkirsti kelią viruso plitimui teismo pastatuose, dėl dokumentų teikimo teismams paštu arba elektroniniu būdu, taip pat dėl konsultacijų telefonu arba el. paštu. Kalbant apie minėtus teismo posėdžius, apie šaukimus pranešama telefonu arba jie įteikiami elektroniniu būdu.

Registro veikimas

Prekybos registro, ne pelno juridinių asmenų registro ir kitų registrų paslaugos teikiamos internetu.

Notarinės procedūros

Atliekamos tik skubios notarinės procedūros. Laikantis higienos reikalavimų, atliekamos tik su skubiais klausimais susijusios notarinės procedūros. Notarų rūmai pasirūpina dirbančiais notarais taip, kad atitinkamoje veiklos srityje 50 000 gyventojų tektų bent po vieną notarą.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Teisingumo ministerija ir teismai vis dar teikia tarptautinę teisinę pagalbą, tačiau ji gali užtrukti.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Bulgarijos nacionalinės teisės aktuose nustatyta prievolė skolininkui (jo vadovybei) pateikti pareiškimą dėl nemokumo per 30 dienų nuo nemokumo ir (arba) pernelyg didelio įsiskolinimo atsiradimo (Komercinės veiklos įstatymo 626 straipsnio 1 dalis).

2020 m. gegužės 13 d. nepaprastoji padėtis buvo panaikinta visoje Bulgarijos Respublikos teritorijoje. Visų konkrečių priemonių, kurių buvo imtasi pagal Nepaprastosios padėties įstatymą, įgyvendinimo terminai buvo pasibaigę. Atitinkamai konkrečios priemonės nebetaikomos.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

-

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

2020 m. gegužės 13 d. nepaprastoji padėtis buvo panaikinta visoje Bulgarijos Respublikos teritorijoje. Visų konkrečių priemonių, kurių buvo imtasi pagal Nepaprastosios padėties įstatymą, įgyvendinimo terminai buvo pasibaigę. Atitinkamai konkrečios priemonės nebetaikomos.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

2020 m. gegužės 13 d. nepaprastoji padėtis buvo panaikinta visoje Bulgarijos Respublikos teritorijoje. Visų konkrečių priemonių, kurių buvo imtasi pagal Nepaprastosios padėties įstatymą, įgyvendinimo terminai buvo pasibaigę. Atitinkamai konkrečios priemonės nebetaikomos.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

-

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Jeigu nevykdomi banko paskolų ir bankų bei finansų įstaigų teikiamų kitų finansavimo formų (faktoringo, forfeitingo ir kt.), taip pat nuomos sutartyse nustatyti mokėjimo įsipareigojimai, delspinigiai neskaičiuojami ir baudos netaikomos tol, kol neatšaukiama nepaprastoji padėtis. Be to, negalima reikalauti įvykdyti įsipareigojimą ir (arba) atlikti mokėjimą anksčiau, taip pat dėl įsipareigojimų nevykdymo negali būti nutraukta sutartis (Nepaprastosios padėties įstatymo su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2020 m. balandžio 6 d., 6 straipsnis).

Minėta priemonė buvo iš dalies pakeista Nepaprastosios padėties įstatymo pakeitimais.

Du mėnesius po nepaprastosios padėties panaikinimo, jei privatūs subjektai, įsipareigojantieji asmenys pagal kredito sutartis ir kitas finansų įstaigų, išskyrus bankų filialus, teikiamo finansavimo formas, įskaitant atvejus, kai gaunamas lėšas gauna bankai, finansų įstaigos arba trečiosios šalys, vėluoja vykdyti mokėjimo įsipareigojimus, neskaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai, negali būti reikalaujama vykdyti įsipareigojimų anksčiau laiko ir sutartis negali būti nutraukiama dėl įsipareigojimų nevykdymo.

Pagal naują Nepaprastosios padėties įstatymo nuostatą, įsigaliojusią 2021 m. vasario 17 d., atsargumo priemonės netaikomos, o vykdymo užtikrinimo veiksmai nevykdomi du mėnesius nuo nepaprastosios epidemijos padėties atšaukimo, dėl lėšų, išmokėtų darbuotojams kaip kompensacijos pagal Ministrų Tarybos aktą, kuriuo siekiama įveikti COVID-19 padarinius; blokavimo įsakymai dėl darbuotojų skolų pagal pirmą sakinį, įskaitant gautus jų banko ar dėl kitų mokėjimo sąskaitų, nevykdomi (pagal Nepaprastosios padėties įstatymo, iš dalies pakeisto ir papildyto 2021 m. vasario 17 d., 5 straipsnio 5 dalį).

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.