Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Kroatija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

2020 m. balandžio 18 d. įsigaliojo Įstatymo dėl piniginio turto išieškojimo pakeitimai – lėšų išieškojimo iš fizinių asmenų sąskaitų procesas buvo sustabdytas 3 mėnesiams (su galimybe pratęsti dar 3 mėnesiams). Šiam laikotarpiui taip pat buvo sustabdytas teisės aktuose nustatytų delspinigių skaičiavimas.

Nuo 2020 m. spalio 19 d. išieškojimo procesas vykdomas įprasta tvarka. Tačiau Teisingumo ir administravimo ministerija išsiuntė notarams rekomendacijas, kuriose paprašė per pastaruosius šešis mėnesius pateiktas vykdymo užtikrinimo bylas pradėti nagrinėti trimis etapais: nuo spalio 19 d., nuo lapkričio 20 d. ir nuo sausio 20 d. Pirmuoju etapu bus priimami vykdymo užtikrinimo sprendimai, dėl kurių prašymas buvo gautas iki birželio 30 d., antruoju – jei prašymas gautas iki rugpjūčio 31 d., o trečiuoju – jei prašymas gautas iki spalio 18 d.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Toliau dirba visos teisminės institucijos. Vis dėlto, taikant tinkamas saugumo priemones, nagrinėjamos tik skubiomis pripažintos bylos. Teismo posėdžiai ir kitos neskubios bylos atidėti iki kito pranešimo.

Tais atvejais, kai teisėjai gali priimti sprendimus kaip vienas teisėjas arba kai teismo posėdis nėra būtinas, pirmiausia būtina priimti sprendimus dirbant namuose, o paskui pasirūpinti, kad jie būtų išsiųsti. Teisminių institucijų vadovai yra įpareigoti leisti darbuotojams dirbti iš namų, jeigu tai įmanoma.

Visais atvejais, kai tai įmanoma, su proceso šalimis ir visais dalyviais ryšiai palaikomi elektroniniu būdu. Tais atvejais, kai reikia susitikti arba surengti teismo posėdį, turėtų būti imamasi visų sveikatos priežiūros institucijų nustatytų atsargumo priemonių. Kiekvienu atveju, be kita ko, teisme, turėtų būti naudojamasi teisėjams ir teismams prieinamomis techninėmis nuotolinio ryšio priemonėmis (el. paštu, vaizdo ryšio linijomis ir kt.).

Taip pat rekomenduojama atidėti vykdymo procesą, ypač vykdymo procedūras, susijusias su nekilnojamojo turto atlaisvinimu ir perdavimu.

Dėl COVID-19 epidemijos protrūkio Kroatijoje atidėta visų elektroninių viešųjų aukcionų vykdymo užtikrinimo ir nemokumo bylose pradžia, išskyrus atvejus, kai pasiūlymų teikimo procedūra buvo pradėta ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. ir pagal paskelbtus kvietimus dalyvauti elektroniniame viešajame aukcione turi būti užbaigta.

Visi neišnagrinėti prašymai dėl pardavimo, gauti po 2020 m. kovo 13 d., bus nagrinėjami pasibaigus ypatingoms COVID-19 epidemijos aplinkybėms. Visi paskelbti kvietimai dėl pradinio išlaidų apmokėjimo ir kvietimai dalyvauti elektroniniuose viešuosiuose aukcionuose bus panaikinti ir, pasibaigus ypatingosioms COVID-19 epidemijos protrūkio aplinkybėms, bus vėl paskelbti tokiomis pat pardavimo sąlygomis.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Šalys savo užklausas, prašymus ir paraiškas Teisingumo ministerijai įprastomis darbo valandomis turi pateikti el. paštu, telefonu ir įprastu paštu.

Tarptautinė teisinė pagalba vis dar teikiama, tačiau ji gali užtrukti.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Bankroto bylos iškėlimo priežastys, atsiradusios susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, nėra pagrindas prašymui iškelti bankroto bylą. Bankroto inicijavimo priežastys yra nemokumas ir pernelyg didelis įsiskolinimas, tačiau nė viena iš šių priežasčių netaikoma, jei jos atsiranda ypatingomis aplinkybėmis. Taikoma išimtis, kad prašymą pradėti bankroto procedūrą skolininkas, finansų agentūra ir kreditorius gali pateikti tik siekdami apsaugoti Kroatijos Respublikos, gamtos, žmonių aplinkos ir žmonių sveikatos interesus ir saugumą.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

-

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Įstatymas dėl intervencijos priemonių vykdymo užtikrinimo ir nemokumo bylose.

Pagal įstatymą vykdymo procesas sustabdomas 3 mėnesiams (su galimybe jį pratęsti dar 3 mėnesiams). Ypatingomis aplinkybėmis darbdaviai ir valstybinis pensijų fondas neišskaičiuos atlyginimo ir (arba) pensijos kreditoriams (šios taisyklės išimtys yra išieškomas vaiko išlaikymas, darbuotojų reikalavimai ir laikinosios priemonės pagal baudžiamojo proceso teisę).

Tam pačiam laikotarpiui sustabdytas teisės aktuose nustatytų delspinigių skaičiavimas.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Dėl COVID-19 epidemijos protrūkio Kroatijoje atidėta visų elektroninių viešųjų aukcionų vykdymo užtikrinimo ir nemokumo bylose pradžia, išskyrus atvejus, kai pasiūlymų teikimo procedūra buvo pradėta ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 24 d. ir pagal paskelbtus kvietimus dalyvauti elektroniniame viešajame aukcione turi būti užbaigta.

Visi neišnagrinėti prašymai dėl pardavimo, gauti po 2020 m. kovo 13 d., bus nagrinėjami pasibaigus ypatingoms COVID-19 epidemijos aplinkybėms. Visi paskelbti kvietimai sumokėti pradines įmokas ir kvietimai dalyvauti elektroniniuose viešuosiuose aukcionuose bus panaikinti ir tokiomis pačiomis pardavimo sąlygomis vėl paskelbti pasibaigus ypatingosioms COVID-19 epidemijos protrūkio aplinkybėms.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

-

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

-

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.