COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Iki 2020 m. balandžio 30 d. sustabdyti procesiniai terminai.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Iki 2020 m. balandžio 30 d. sustabdyti visi teismo posėdžiai ir kitos procedūros. Išimtys: prašymai taikyti itin skubias laikinąsias apsaugos priemones, ekstradicijos procedūros ir kitos procedūros, susijusios su asmens laisvės apribojimais (pvz., neteisėtu sulaikymu, sulaikymu psichiatrijos įstaigoje).

Teismo kancleris priima ieškinius tik jeigu jie grindžiami prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir jeigu juos reikia skubiai išnagrinėti. Tai, ar atvejis yra skubus, turi išnagrinėti ir nuspręsti teisėjas.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

-

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

-

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

-

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

-

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Iškeldinimo bylos ir nutarčių iškeldinti dėl nuomos mokesčio nemokėjimo šiuo laikotarpiu vykdymas sustabdyti iki 2020 m. gegužės 31 d.

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

- Teismo bylų nagrinėjimo sustabdymas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. balandžio 30 d., išskyrus šias išimtis:

civilinėse bylose:

i) prašymus itin skubiais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones,

ii) apeliacinius skundus dėl nekilnojamojo turto aukcionų procedūrų (ir kt.).

- Visų Civilinio proceso taisyklėse numatytų procesinių terminų ir kitų teismo sprendimuose ir nutartyse nustatytų terminų sustabdymas iki 2020 m. balandžio 30 d.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Esant ypatingoms sąlygoms, nemokumo departamentas pateikė Asmens nemokumo įstatymo pakeitimų, apimančių nuostatas dėl teismo paskirto atskirų vykdymo veiksmų sustabdymo. Be to, buvo pasirūpinta, kad būtų įtraukta nuostata dėl kreditorių susirinkimų vykdymo internetu. Įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio mėn.

Taip pat buvo paspartintas jau vykstantis procedūrų supaprastinimas, apimantis formų teikimo internetu ir internetinių mokėjimų diegimą. Vis dėlto tikimasi, kad internetinės priemonės visuomenei bus prieinamos antroje 2021 m. pusėje.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

-

Paskutinis naujinimas: 07/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.