COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Čekija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Siekiant sumažinti didžiausius piliečiams kylančius sunkumus, susijusius su teismo procesu, sprendimų vykdymu ar nemokumo bylomis, imtasi keleto priemonių. Plačiai taikomos galiojančios proceso kodeksų nuostatos dėl praleistų teismo proceso terminų nukėlimo, jeigu atitinkamas terminas buvo praleistas dėl taikant ypatingąsias priemones nustatytų apribojimų (privalomo karantino, asmenų judėjimo ir susirinkimų apribojimų).

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Teisingumo ministerija rekomendavo atidėti visus teismo posėdžius. Jei teismo posėdžių atidėti neįmanoma, jie turi būti rengiami griežtai laikantis Vyriausybės nutarimo dėl nepaprastosios padėties. Visuomenė negali dalyvauti teismo posėdžiuose ir teismo pastate ribojamas jos judėjimas.

Teismai informaciją teikia telefonu ir (arba) el. paštu.

Užtrukusio teismo proceso, kurį nulėmė šios taikomos rekomendacijos, Teisingumo ministerija nelaikys teismo vėlavimo vykdyti jam suteiktus priežiūros įgaliojimus atvejais.

Visuomenė vis dar gali naudotis notarų paslaugomis, tačiau darbas atliekamas ribotai.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos biuras (Reglamentas „Briuselis IIa“ ir Išlaikymo reglamentas). Šio biuro darbotvarkė bus įgyvendinama atsižvelgiant į nepaprastąją padėtį; visi tiesioginiai kontaktai su šiuo biuru pakeičiami susirašinėjimu (raštu arba elektroniniu būdu) ir kontaktais telefonu; biuras dirba tik pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.

Čekijos teisingumo ministerija (pagal Reglamentą dėl dokumentų įteikimo ir Reglamentą dėl įrodymų rinkimo paskirta centrinė institucija). Šiuo metu darbuotojai (įskaitant visus kontaktinius asmenis) daugiausia dirba iš namų. Primygtinai rekomenduojama palaikyti elektroninius ir (arba) nuotolinius ryšius. Turėtų būti laikomasi visų terminų.

Vienintelė problema – didėjantys pašto paslaugų apribojimai tam tikrose valstybėse, kuriuos, susitarus su Užsienio reikalų ministerija, stengiamasi įveikti, šiuo tikslu teisminiams dokumentams įteikti naudojantis diplomatiniais kanalais. Užsienio šalių centrinės institucijos turėtų rekomenduoti teismams ir (arba) kompetentingoms institucijoms visus prašymus dėl dokumentų įteikimo ir įrodymų rinkimo siųsti ne per centrinę instituciją (Teisingumo ministeriją), o tiesiogiai kompetentingiems teismams, nes taip šiuo metu gerokai sutrumpės sėkmingo prašymų įvykdymo terminai.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Skolininko pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (jeigu su COVID susijęs bankrotas įvyko per 6 mėnesius nuo vyriausybės nepaprastųjų priemonių taikymo pabaigos).

Sustabdymas pratęstas iki 2021 m. birželio 30 d.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Kreditoriaus teisė pateikti pareiškimą dėl skolininko nemokumo sustabdoma iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Specialiuoju moratoriumu sustabdomi vykdomieji dokumentai ir teisių į užtikrinimo priemonę įgyvendinimas. Skolininkai gali juo lengvai pasinaudoti, nes tam nereikia kreditorių sutikimo, reikalingo pirmus 3 mėnesius; vėliau kreditorių sutikimo reikia norint laikotarpį pratęsti dar 3 mėnesiams.

Antrasis specialiojo moratoriumo prašymų etapas pradėtas 2020 m. lapkričio 13 d. (taikomas iki 2021 m. birželio 30 d. ir tik pirmą kartą prašymus teikiantiems subjektams). Norint pratęsti pirmąjį specialiojo moratoriumo etapą kreditorių sutikimas nebūtinas.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Specialiuoju moratoriumu skolininkas taip pat apsaugomas, kad nebūtų nutrauktos energijos, žaliavų, prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutartys, ir skolininkui leidžiama pirmiau vykdyti mokėjimo įsipareigojimus, tiesiogiai susijusius su įmonės išlaikymu, o ne su ankstesnėmis skolomis.

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Teisingumo ministerija rekomendavo atidėti visus teismo posėdžius, jei tai įmanoma. Praleistų terminų teismo procese atsisakymas, jeigu terminas praleistas dėl esamų apribojimų (pvz., privalomo karantino arba judėjimo apribojimų).

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Kol skolininkų prievolė pateikti pareiškimą dėl nemokumo bus sustabdyta, taip pat bus sustabdytas lėšų susigrąžinimo laikotarpių, susijusių su ieškiniais dėl ankstesnių sandorių pripažinimo negaliojančiais, skaičiavimas. Patvirtinta geresnė skolininkų apsauga nuo skolos nurašymo procedūrų, vykdomų sumažėjus pajamoms, atšaukimo.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Paskolų įmokos nuo 2020 m. balandžio iki spalio mėn. gali būti atidėtos, o sutarčių terminas būtų automatiškai pratęstas. Apsaugos laikotarpiu negali būti taikoma jokių baudų ar skaičiuojama delspinigių.

Dauguma antstolių atliekamų atskirų rūšių vykdymo veiksmų sustabdomi iki 2021 m. sausio 31 d.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.