COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Danija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Iki šiol nenustatyta jokių su teismo procesu susijusių priemonių.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Danijos teismai tam tikrų ypatingos svarbos sričių bylas pradėjo nagrinėti skubos tvarka. Šios ypatingos svarbos sričių bylos, kurias ir toliau nagrinėja vietos teismai, yra visų pirma pagal įstatymą per tam tikrą laiką išnagrinėtinos arba itin sudėtingos bylos.

Teismai kiekvienu atveju turi įvertinti, ar byla atitinka ypatingos svarbos bylos sąlygas, taip pat savo darbą organizuoti atsižvelgdami į esamas aplinkybes.

Sprendimas teikti pirmenybę ypatingos svarbos byloms reiškia, kad tam tikrų rūšių svarbioms byloms, įskaitant bylas, kurias nagrinėjant rengiami tiesioginiai teismo posėdžiai, nebus teikiama pirmenybė. Tokių bylų nagrinėjimas atidedamas iki kito pranešimo.

Nepaprastosios padėties laikotarpiu Danijos teismai stengiasi kuo daugiau dirbti iš namuose įrengtų darbo vietų. Danijos teismų administracija visiems darbuotojams užtikrina galimybę namuose įrengti darbo vietas. Be to, teismo darbuotojai (tam tikru mastu) gali fiziškai atvykti į teismus, kad jie patys ir kiti darbuotojai galėtų atlikti užduotis namuose.

Kiek įmanoma, teismuose, rengiantis nagrinėti kelių teisės sričių bylas, įskaitant civilines ir su antstolių vykdoma veikla susijusias bylas, rengiamos telefoninės konferencijos. Šeimos bylų teismai, kiek įmanoma, nagrinėja bylas šalims fiziškai nedalyvaujant. Tam tikras su oficialiu testamento patvirtinimu susijusias bylas galima nagrinėti telefonu.

Krizių komitetas (kurį sudaro Danijos teismų administracija ir teismų pirmininkų grupė) taip pat paragino teismus, kiek įmanoma, apsvarstyti, ar dėl dabartinės padėties reikia toliau rengti vaizdo konferencijas, jeigu tai laikoma pagrįsta teisinės valstybės požiūriu.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Apskritai nepaprastosios padėties laikotarpiu Danijos teismai stengiasi kuo daugiau dirbti iš namuose įrengtų darbo vietų.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Netaikoma.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Netaikoma.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Netaikoma.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Netaikoma.

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Danijos teismai tam tikrų ypatingos svarbos sričių bylas pradėjo nagrinėti skubos tvarka. Šios ypatingos svarbos sričių bylos, kurias ir toliau nagrinėja vietos teismai, yra visų pirma pagal įstatymą per tam tikrą laiką išnagrinėtinos arba itin sudėtingos bylos.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Netaikoma.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Danijos parlamentas priėmė keletą ekonomikos skatinimo priemonių rinkinių.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.