COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Nepaisant tebesitęsiančios krizės, teisės aktais nustatyti teismo proceso terminai nebuvo pakeisti.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Teismai ir toliau nepriklausomai priima sprendimus. Vis dėlto Nacionalinė teismų administracija (NTA) teikia gaires ir rekomendacijas teismams dėl vykdomos veiklos valdymo.

NTA pateikė gaires, kuriose teismams rekomenduojama toliau nagrinėti bylas laikantis atsargumo priemonių, pavyzdžiui, pasirūpinti, kad būtų fiziškai dalyvaujama tik skubiais atvejais. NTA rekomenduoja teismams teismo posėdžius rengti pasitelkiant vaizdo konferencijas arba kitas turimas ir tinkamas technologines priemones. Nacionalinė teismų administracija taip pat paskelbė visiems teismams skirtas rekomendacijas dėl nuotolinio ryšio naudojimo teismo procese. Rekomendacijos taikytinos tik dabartinėmis išskirtinės padėties aplinkybėmis – jomis nesiekiama pakeisti esamų politikos priemonių, tvarkos ar rekomendacijų. Efektyvesnio nuotolinio ryšio naudojimo tikslas – kuo labiau sumažinti pavojų sveikatai, išvengiant žmonių susibūrimo. Šias ir būsimas gaires galima rasti čia.

Iki 2020 m. gegužės 10 d. Suomijos apylinkės teismai sustabdė 1 431 civilinės bylos nagrinėjimą. Naujausią informaciją galima rasti čia.

Raginama ryšius su teismais palaikyti pirmiausia telefonu ir el. paštu.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Tarptautinė teisinė pagalba vis dar teikiama, tačiau teismai, atsižvelgdami į turimus išteklius, nustato prioritetinius atvejus.

Šiuo metu dauguma Suomijos centrinės institucijos (paskirtos pagal reglamentus (EB) Nr. 2201/2003, (EB) Nr. 4/2009, (EB) Nr. 1393/2007 ir (EB) Nr. 1206/2001) darbuotojų, nagrinėjančių pavienius atvejus, dirba nuotoliniu būdu. Biure dirbama tik skubiais atvejais. Jei įmanoma, rekomenduojama palaikyti ryšius el. paštu adresais: central.authority@om.fi ir maintenance.ca@om.fi (tik išlaikymo klausimais).

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

-

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

2020 m. gegužės 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. ribojama galimybė kreditoriaus prašymu paskelbti skolininką bankrutavusiu. Pasiūlymo nuo 2021 m. vasario 1 d. suteikti skolininkams daugiau laiko sumokėti parengimas.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Kad 2020 m. gegužės 1 d. – 2021 m. balandžio 30 d. būtų palengvinta skolininko padėtis, iš dalies keičiamas Vykdymo įstatymas.

Bus iš dalies pakeistas mokėjimo laikotarpis ir mėnesių, kuriuos nebūtų netenkama nuosavybės teisės, suteikimo kriterijai. Bus skiriama daugiau laiko iškeldinimui įvykdyti.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

-

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Raginama, kad visa atsakomybė tektų kreditoriams.

Suomija taip pat deda daug pastangų, kad būtų išvengta pernelyg didelio privačių asmenų ir namų ūkių įsiskolinimo.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

2020 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d. vartojimo kreditams laikinai taikoma 10 proc. viršutinė palūkanų normos riba, taip pat laikinai uždraudžiama jų tiesioginė rinkodara. Pasiūlymo pratęsti šias laikinąsias priemones parengimas.

Siūloma laikinai reguliuoti ne vartotojų gautinų skolos sumų išieškojimo išlaidas ir riboti įsakomųjų vekselių naudojimą prieš tam tikrus skolininkus.

Paskutinis naujinimas: 14/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.