COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Pratęsti (procesiniai) terminai, įskaitant senaties terminus, besibaigiantys laikotarpiu, kuris prasideda kovo 12 d. ir baigiasi praėjus vienam mėnesiui nuo nepaprastosios padėties pabaigos. Pasibaigus minėtam laikotarpiui, visi terminai atnaujinami įprastai, tačiau ne vėliau kaip per du mėnesius. Vis dėlto šiuo pratęstų terminų laikotarpiu nevaržomos šalių galimybės nepaprastosios padėties metu visais įmanomais būdais imtis teisių gynimo priemonių arba naudotis savo teisėmis pareikšti ieškinį, kiek tai yra įmanoma.

Iš esmės tai neturi įtakos sutartyse numatytoms pareigoms vykdyti įsipareigojimus ir terminams, nes taikoma konkrečioms aplinkybėms (force majeure ir kt.) taikytina nacionalinė teisė. Tačiau sutartyje numatytos sankcijos dėl skolininko įsipareigojimų nevykdymo (nuostatos dėl baudų, sutarties nutraukimo sąlygos ir kt.) atsižvelgiant į vykdymo sunkumus laikinai netaikomos.

Taip pat sustabdyti arba pratęsti įstatymuose nustatyti sutartiniai netesybų, sutarčių atnaujinimo ir pranešimo terminai.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Nuo kovo 17 d. iki gegužės 10 d. teismai nagrinėjo tik skubias bylas (rengiami teismo posėdžiai dėl pilietinių laisvių ir globos teisių civilinėse bylose, vykdymo užtikrinimo, vaikų apsaugos, nagrinėjamos skubios šeimos teismo bylos, įskaitant apsaugos orderius, ir atliekamos skubios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūros).

Nuo gegužės 11 d. teismai palaipsniui atnaujino visų bylų nagrinėjimą.

Jei teismas negali dirbti, skubioms byloms nagrinėti gali būti paskirtas kitas teismas.

Šalys apie teismo sprendimus informuojamos visomis priemonėmis, visų pirma el. paštu arba telefonu (sprendimai nebus laikomi įteiktais gavėjui).

Automatiškai pratęstos vaikų ir suaugusiųjų apsaugos priemonės, kurių taikymo laikotarpis baigiasi nepaprastosios padėties metu, išskyrus atvejus, kai teisėjas nusprendžia kitaip.

Sustabdytos tyrimo ir tarpininkavimo priemonės ir jų taikymo laikotarpis pratęsti trim mėnesiais nuo 2020 m. birželio 23 d.

Teismų vadovai galės reguliuoti į teismą patenkančių asmenų srautą ir nustatyti asmenų, kuriems leidžiama patekti į teismo salę, skaičių, taip užtikrindami, kad būtų paisoma fizinio atstumo laikymosi taisyklių.

Jiems taip pat gali būti pateikiami asmenų, pageidaujančių dalyvauti posėdyje, kurį stebėti gali ribotas skaičius žmonių, prašymai.

Kai per posėdį naudojamos garso ir vaizdo ar kitos elektroninės ryšio priemonės, posėdis gali vykti iškart keliose vietose.

Galiausiai pažymima, kad naudojamomis ryšio priemonėmis turi būti užtikrintas proceso eigos slaptumas.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Teisminio bendradarbiavimo prašymai nagrinėjami įprasta tvarka.

Bendradarbiavimas šeimos reikalų srityje (Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003). Kovos su tarptautiniu vaikų grobimu ir vaikų apsaugos srityje Prancūzijos centrinės institucijos darbuotojai, nagrinėjantys konkrečius atvejus, didžiąją dalį laiko dirba nuotoliniu būdu ir bent vieną dieną per savaitę atvyksta į biurą. Tai reiškia, kad visi nauji prašymai gali būti siunčiami paštu, faksu arba e. paštu.

Įrodymų rinkimas (Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001). Prašymai nagrinėjami įprasta tvarka. Nagrinėjimo laikotarpis gali būti šiek tiek ilgesnis, nes prašymus tvarkantis darbuotojas dirba nuotoliniu būdu ir tik vieną dieną per savaitę atvyksta į biurą nagrinėti paštu arba faksu gautų prašymų.

Dokumentų įteikimas (Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007). Dabartinėmis aplinkybėmis dokumentai gali būti įteikiami lėčiau. Dokumentai gali būti įteikiami elektroniniu būdu tik jeigu gavėjas yra davęs išankstinį sutikimą.

Įgyvendinant šiuos tris reglamentus (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) Prancūzijos centrinė institucija ir toliau palaiko ryšius e. paštu (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), taip pat paštu ir faksu.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių paskirta Prancūzijos centrinė institucija palaiko ryšius el. paštu adresu obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

-

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

-

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Potvarkyje 2020-596 numatyta, kad skolininkas gali prašyti teismo pirmininko visam taikinimo procedūros laikotarpiui skirti bendrą procedūrų sustabdymą. Per šią procedūrą taip pat remiamasi lengvatinio laikotarpio suteikimo sąlygomis.

Žr. 2020 m. gegužės 20 d. Potvarkį 2020-596.

Priminimas (ne tik COVID-19 aplinkybėmis taikomos priemonės):

Vykstant teisminio reorganizavimo procedūroms (pranc. procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), taikomas bendras atskirų vykdymo veiksmų sustabdymas (su konkrečiomis išimtimis).

Prieš pradedant likvidavimo procedūrą (pranc. procédure de liquidation judiciaire) arba teisminio reorganizavimo procedūrą (pranc. procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire), skolininko prašymu gali būti pradėta neoficiali konfidenciali procedūra (taikinimo procedūra). Jeigu kreditorius taikinimo procedūros metu prieš skolininką imasi neteisminių veiksmų arba pareiškia ieškinį teisme, skolininkas gali prašyti teismo pirmininko suteikti jam lengvatinį laikotarpį.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Priminimas (ne tik COVID-19 aplinkybėmis taikomos priemonės):

Vykstant teisminio reorganizavimo procedūroms (pranc. procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), pagal komercinės veiklos kodeksą kreditoriams draudžiama nutraukti arba keisti būtinąsias vykdytinas sutartis skolininko nenaudai.

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

-

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Potvarkyje 2020-596 numatyta, kad teismas gali suteikti skolininkui galimybę pakeisti savo teisminio reorganizavimo planą ir pratęsti jo galiojimo trukmę.

Naujo ar laikino finansavimo teikėjai teisminio reorganizavimo procedūros laikotarpiu gali turėti teisę gauti konkrečią privilegiją (teisę pirmenybės tvarka gauti mokėjimą vėlesnio nemokumo atveju). Šią privilegiją teismas suteikia konkrečiomis sąlygomis.

Palengvinamos supaprastintos likvidavimo procedūros verslo subjektams, kuriuos sudaro vienas asmuo, ir mažiems verslo subjektams.

Žr. 2020 m. gegužės 20 d. Potvarkį 2020-596.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Taikomos šios tipinės priemonės:

Ekonominės ir finansinės priemonės verslui remti: finansų įstaigų teikiamoms naujoms finansinėms paskoloms taikoma valstybės garantijų sistema (turi būti įvykdytos konkrečios sąlygos).

Socialinės priemonės: verslo subjektai neįprastomis aplinkybėmis gali prašyti taikyti dalinio veiklos vykdymo schemą.

Daugiau informacijos galima rasti: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.