Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Kol kas nebuvo imtasi jokių priemonių dėl civilinės teisės terminų; vienintelės priimtos nuostatos yra dėl pailgintų baudžiamųjų bylų sustabdymo laikotarpių. Vokietijos civilinio proceso įstatyme yra lanksčių nuostatų dėl terminų pratęsimo, proceso sustabdymo ir restitutio in integrum, ir tai padeda nagrinėti bylas per COVID-19 krizę.

Daugiau informacijos apie teisės aktuose numatytas priemones pateikiama Federalinės teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Pagal teisės aktų nuostatas, susijusias su civiliniu procesu, teismams jau suteikiama daug galimybių lanksčiai reaguoti į dabartinę išskirtinę padėtį. Kokias būtent priemones taikyti  – pvz., rašytinę procedūrą, įrodymų rinkimo atsisakymo ar įrodymų rinkimo vaizdo konferencijos būdu – kiekvienu atskiru atveju sprendžia atitinkamas teismas ir teisėjai. Išsaugomas teisminių institucijų nepriklausomumas.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas šeimos reikalų srityje (Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003).

Centrinė institucija veikia visu pajėgumu, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 2201/2003. Prašymus galima pateikti popierine forma.

Bendradarbiavimas išlaikymo srityje (Reglamentas (EB) Nr. 4/2009).

Centrinė institucija veikia visu pajėgumu, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 4/2009. Prašymus galima pateikti popierine forma.

Įrodymų rinkimas (Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001) ir dokumentų įteikimas (Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007).

Teismų sistema veikia be apribojimų. Prašymai įteikti dokumentus ir surinkti įrodymus yra vykdomi.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Akcinių bendrovių, ūkinių bendrovių be neribotos atsakomybės partnerių ir asociacijų bei fondų prievolė pateikti pareiškimą dėl nemokumo nuo 2021 m. gegužės 1 d. nebėra sustabdyta. Tačiau tebegalioja tam tikros teisinės sustabdymo pasekmės, visų pirma išplėsta apsauga nuo skundų pagal dabartinės redakcijos COVID-19 nemokumo sustabdymo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2–5 punktus.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Kreditoriaus teisė pateikti pareiškimą dėl nemokumo buvo apribota tik iki 2020 m. birželio 28 d. Nuo 2020 m. birželio 29 d. kreditoriui vėl neribotai leidžiama teikti tokį prašymą, jeigu jis yra teisiškai suinteresuotas iškelti nemokumo bylą ir įrodo, kad jo reikalavimas ir bylos iškėlimo priežastis yra patikimi.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai
2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Kol kas jokių priemonių, kuriomis būtų reglamentuojami civilinio proceso terminai, nėra. Konkrečių priemonių imtis nereikia, nes teisinė padėtis Vokietijoje leidžia teisėjams tinkamai reaguoti į COVID-19 pandemijos padarinius teismo proceso administravimui.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Kol prievolė pateikti pareiškimą dėl nemokumo buvo sustabdyta, kad būtų pasirūpinta naujomis lėšomis ir būtų toliau tęsiami verslo ryšiai, nemokių bendrovių valdytojų, kreditorių ir sutartinių partnerių civilinės atsakomybės rizika buvo sumažinta (žr. COVID-19 nemokumo sustabdymo įstatymo (toliau – COVInsAG) 2 straipsnį). Tebetaikomos individualios lengvatos, pavyzdžiui, paaiškinimas, kad sustabdymo laikotarpiu suteiktų naujų paskolų grąžinimas iki 2023 m. rugsėjo 30 d. laikomas nedarančiu žalos kreditoriams (COVInsAG 2 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Mokėjimai pagal reikalavimus, kurie buvo atidėti iki 2021 m. vasario 28 d., iki 2022 m. kovo 31 d. taip pat laikomi nedarančiais žalos kreditoriams, jeigu iki 2021 m. vasario 18 d. nebuvo iškelta nemokumo byla (COVInsAG 2 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Pagal COVInsAG 4 straipsnį pernelyg didelio įsiskolinimo bandymo prognozės laikotarpis buvo sutrumpintas iki 2021 m gruodžio 31 d., o disponavimo savo turtu procedūrai ir vadinamajai apsaugos procedūrai tuo pačiu laikotarpiu buvo taikomos įvairios prieigos lengvatos (žr. COVInsAG 5 ir 6 straipsnius).

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Su vartojimo paskolomis susiję vartotojų įsipareigojimai tam tikromis sąlygomis buvo atidėti 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo 2020 m. balandžio 1 d.; ši nuostata baigė galioti 2020 m. birželio 30 d.

Pratęsiami Bendrovių įstatyme nustatyti visuotinių susirinkimų rengimo terminai; Valdyba gali laikinai sustabdyti (akcinių bendrovių) akcininkų ar jų atstovų teisę fiziškai dalyvauti.

Vartotojams ir labai mažoms įmonėms, kuriems dėl krizės sunku vykdyti mokėjimus, suteikta teisė atsisakyti vykdyti „esmines sutartis dėl tęstinės prievolės vykdymo“ (įskaitant dujų, vandens, elektros energijos, telekomunikacijų paslaugų tiekimą, bet juo neapsiribojant), jeigu tokios sutartys buvo sudarytos iki 2020 m. kovo 8 d. Ši nuostata baigė galioti 2020 m. birželio 30 d.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.