COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Kol kas nebuvo imtasi jokių priemonių dėl civilinės teisės terminų; vienintelės priimtos nuostatos yra dėl pailgintų baudžiamųjų bylų sustabdymo laikotarpių. Vokietijos civilinio proceso įstatyme yra lanksčių nuostatų dėl terminų pratęsimo, proceso sustabdymo ir restitutio in integrum, ir tai padeda nagrinėti bylas per COVID-19 krizę.

Daugiau informacijos apie teisės aktuose numatytas priemones pateikiama Federalinės teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerijos svetainėje.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Pagal teisės aktų nuostatas, susijusias su civiliniu procesu, teismams jau suteikiama daug galimybių lanksčiai reaguoti į dabartinę išskirtinę padėtį. Kokias būtent priemones taikyti – pvz., rašytinę procedūrą, įrodymų rinkimo atsisakymo ar įrodymų rinkimo vaizdo konferencijos būdu – kiekvienu atskiru atveju sprendžia atitinkamas teismas ir teisėjai. Išsaugomas teisminių institucijų nepriklausomumas.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas šeimos reikalų srityje (Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003).

Federalinė teisingumo tarnyba sveikatos tikslais apribojo savo pareigūnų fizinį dalyvavimą. Tačiau centrinė institucija veikia visu pajėgumu, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 2201/2003. Prašymus galima pateikti popierine forma.

Bendradarbiavimas išlaikymo srityje (Reglamentas (EB) Nr. 4/2009).

Bendradarbiavimas išlaikymo prievolių srityje (Reglamentas (EB) Nr. 4/2009):

Federalinė teisingumo tarnyba sveikatos tikslais apribojo savo pareigūnų fizinį dalyvavimą. Centrinė institucija veikia visu pajėgumu, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 2201/2003, tačiau atsakymo į užklausas terminai gali būti ilgesni. Prašymus galima pateikti popierine forma.

Įrodymų rinkimas (Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001) ir dokumentų įteikimas (Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007).

Vokietijos teismų sistemos veikla laipsniškai plečiama atsižvelgiant į užsikrėtusiųjų skaičių ir vietos ypatumus. Todėl negalima atmesti galimybės, kad prašymų įteikti dokumentus ir surinkti įrodymus įvykdymo terminai bus ilgesni. Visų pirma, teisėjai, nepriklausomai spręsdami dėl prašymų surinkti įrodymus vykdymo, atsižvelgia į vietos aplinkybes.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta iki 2020 m. balandžio 16 d.

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Skolininko pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas iki 2020 m. rugsėjo 30 d., jeigu:

nemokumo padėtį lėmė COVID-19 ir tikėtina, kad likvidumo trūkumas gali būti pašalintas.

Buvo preziumuojama, kad abiejų išankstinių sąlygų laikomasi, jeigu skolininko likvidumas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo pakankamas. Teisingumo ministerijai buvo leidžiama sustabdymą pratęsti iki 2021 m. kovo 31 d.; šis leidimas buvo panaikintas.

2020 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu skolininko pareiga pateikti pareiškimą dėl nemokumo esant pernelyg dideliam įsiskolinimui (vok. „Überschuldung“) sustabdoma, jeigu pernelyg didelis įsiskolinimas yra COVID-19 padarinys. Nuo 2020 m. spalio 1 d. skolininko pareiga pateikti pareiškimą dėl nemokumo esant nelikvidumui (vok. „Zahlungsunfähigkeit“) vėl galioja visa apimtimi.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Kreditoriaus teisės pateikti pareiškimą dėl nemokumo apribojimas; Jeigu pareiškimas buvo pateiktas 2020 m. kovo 28 d. – birželio 28 d., nemokumo bylą galima iškelti tik tuo atveju, jeigu skolininkas 2020 m. kovo 1 d. jau buvo nemokus. Apribojimas baigė galioti. Teisingumo ministerijai buvo leidžiama apribojimą pratęsti iki 2021 m. kovo 31 d.; šis leidimas buvo panaikintas.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

-

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Nuomos sutarčių nutraukimo sustabdymas. Nuomotojams neleidžiama nutraukti žemės ar patalpų nuomos, jeigu nuomininkas neatlieka nuomos mokėjimo 2020 m. balandžio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu, nors mokėjimo terminas suėjo, ir jeigu nuomos nesumokėjimas yra COVID-19 pandemijos padarinys. Nuomos nutraukti neleidžiama iki 2022 m. birželio mėn.

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Kol kas jokių priemonių, kuriomis būtų reglamentuojami civilinio proceso terminai, nėra. Konkrečių priemonių imtis nereikia, nes teisinė padėtis Vokietijoje leidžia teisėjams tinkamai reaguoti į COVID-19 pandemijos padarinius teismo proceso administravimui.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Kad būtų pasirūpinta naujomis lėšomis ir būtų toliau tęsiami verslo ryšiai, sumažinta nemokių bendrovių vadovų, kreditorių ir sutartinių partnerių civilinės atsakomybės rizika. Nuo 2020 m. spalio 1 d. toks atsakomybės rizikos sumažinimas taikomas tik pernelyg įsiskolinusioms įmonėms.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Su vartojimo paskolomis susiję vartotojų įsipareigojimai tam tikromis sąlygomis buvo atidėti 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo 2020 m. balandžio 1 d.; ši nuostata baigė galioti 2020 m. birželio 30 d.

Pratęsiami Bendrovių įstatyme nustatyti visuotinių susirinkimų rengimo terminai; Valdyba gali laikinai sustabdyti (akcinių bendrovių) akcininkų ar jų atstovų teisę fiziškai dalyvauti.

Vartotojams ir labai mažoms įmonėms, kuriems dėl krizės sunku vykdyti mokėjimus, suteikta teisė atsisakyti vykdyti „esmines sutartis dėl tęstinės prievolės vykdymo“ (įskaitant dujų, vandens, elektros energijos, telekomunikacijų paslaugų tiekimą, bet juo neapsiribojant), jeigu tokios sutartys buvo sudarytos iki 2020 m. kovo 8 d. Ši nuostata baigė galioti 2020 m. birželio 30 d.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.