COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

-

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Ministro sprendimu iki 2020 m. gegužės 15 d. sustabdyti visi Graikijos teismuose ir jų tarnybose vykdomi procesai, išskyrus skubius ir svarbius veiksmus ir bylas.

Apylinkės civilinių bylų teismų ir jų tarnybų vykdomi procesai sustabdyti iki 2020 m. gegužės 10 d.

Teisminės institucijos imasi tik būtinų veiksmų, reikalingų būtinam darbui atlikti ir skubioms byloms nagrinėti.

Posėdžiai ir bet kokie kiti veiksmai, susiję su teisminių institucijų veikimu, rengiami ir vykdomi nuotoliniu būdu, jei įmanoma, naudojantis technologinėmis priemonėmis. Siekiant sudaryti sąlygas vaizdo konferencijoms ir nuotoliniam teisėjų, prokurorų ir kitų teisės subjektų darbui, sukurtos IT komunikacijos priemonės ir taikomosios programos.

Kai kuriuose pagrindiniuose teismuose galima elektroniniu būdu pateikti prašymą išduoti pažymėjimus. Tokiu atveju piliečiai ir advokatai gali juos gauti elektroniniu būdu, per interneto portalą.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Graikijos vyriausybė, siekdama mažinti koronaviruso plitimo pavojų ir jo socialinį bei ekonominį poveikį, taip pat užtikrinti tinkamą rinkos ir viešojo sektoriaus veikimą, priėmė atsargumo ir plitimo valdymo priemones.

Teisingumo ministerija, kuri pagal civilinės teisės konvencijas ir (arba) sutartis yra paskirta centrine institucija, laikydamasi ES reglamentų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose, sukūrė mišrią rotacijos principu grindžiamą nuotolinio darbo ir darbo dirbant darbo vietoje sistemą.

Iki šiol centrinė institucija dirba beveik visu pajėgumu, tačiau dėl besitęsiančios sveikatos krizės neišvengiama atvejų, kai tam tikrų prašymų nagrinėjimas retkarčiais užtrunka.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Visos atitinkamos procedūros sustabdomos 2020 m. lapkričio 7–30 d.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Visos atitinkamos procedūros sustabdomos 2020 m. lapkričio 7–30 d.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Visi vykdymo procesai sustabdomi 2020 m. lapkričio 7–30 d.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Dėl priežasčių, susijusių su visuomenės sveikatos apsauga, visos teismų posėdžių procedūros buvo laikinai sustabdytos 2020 m. lapkričio 7–30 d. Nemokumo bylų sustabdymas 2020 m. lapkričio 7–30 d.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Graikijos bankų sąjunga ir finansų ministras susitarė, kad bankai skolininko prašymu nereikalaus grąžinti pagrindinės sumos dalių pagal paskolų sutartis su įmonėmis, kurios nukentėjo nuo koronaviruso pandemijos.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems subjektams ir jų darbuotojams (taip pat tokioms nukentėjusioms įmonėms patalpas nuomojantiems asmenims):

  • pratęsiamas mokesčių mokėjimo terminas neskaičiuojant delspinigių ir netaikant baudų,
  • pratęsiamas socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminas.
Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.