COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Dėl terminų nepriimta konkrečių teisės aktų. Ieškinio pareiškimas tais atvejais, kai teisės aktuose nustatytas ieškinio pareiškimo terminas baigiasi iki apribojimų laikotarpio pabaigos, laikomas labai svarbiu klausimu (žr. antrą stulpelį).

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Teismo raštinės toliau dirba ir priima skubius dokumentus. Mažinant tiesioginio bendravimo su priimamajame dirbančiais darbuotojais būtinybę, dokumentams palikti įrengtos specialios dėžutės. Su teismo tarnybomis ir toliau galima susisiekti el. paštu arba paštu.

Gavus sutikimą el. paštu, galima atidėti civilinių bylų nagrinėjimą. Ateinančiomis savaitėmis bus nagrinėjami tik skubūs atvejai.

Galima teikti prašymus, susijusius su skubiais šeimos teisės klausimais, įskaitant apsaugos orderius, laikinuosius draudimus, skubius draudimus ir orderių bei draudimų pratęsimą.

Taip pat galima teikti prašymus dėl labai svarbių klausimų, pavyzdžiui, skubios globos, arba skubius prašymus dėl teisminės peržiūros.

Remiantis Aukštojo teismo pirmininko įsakymu, visiems šiuo metu sulaikytiems asmenims kalėjimuose sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti vaizdo ryšio linijomis.

Įgyvendinami bandomieji projektai, kuriais siekiama, gavus šalių sutikimą, sudaryti palankesnes sąlygas teismo posėdžius rengti nuotoliniu būdu ir naudojantis vaizdo priemonėmis.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Teisingumo ir lygybės ministerijos ir centrinių institucijų darbuotojai daugiausia dirba iš namų. Pageidautina palaikyti ryšius tik el. paštu.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

-

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

2020 m. Įmonių (Kitos nuostatos) (COVID-19) įstatymu atliekami laikini 2014 m. Įmonių įstatymo ir 1893–2014 m. Kooperatyvų įstatymų pakeitimai, kuriais siekiama spręsti dėl COVID-19 kilusias problemas.

Konkrečiai teisminės stebėsenos (prevencinio restruktūrizavimo) klausimu jame numatyta, siekiant pagerinti verslo subjekto mokumą, nuo 100 iki 150 dienų pailginti teisminės stebėsenos laikotarpį ir nuo 10 000 EUR vienam kreditoriui ir 20 000 EUR iš viso iki 50 000 EUR kiekvienam iš jų padidinti ribą, nuo kurios įmonė laikoma negalinčia sumokėti skolų.

Įstatyme numatytos priemonės turi baigti galioti 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau šiuo metu svarstoma šias nuostatas pratęsti.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

-

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Susitarta dėl priemonių sklandžiam nemokumo sistemos veikimui palaikyti, įskaitant tam tikrų teismo taisyklių sušvelninimą ir, kai tinkama, tam tikras mokėjimų pertraukas.

Daugiau informacijos galima rasti: https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Bankų ir ne bankų sektorių skolintojai kovo mėn. paskelbė koordinuotas lanksčias pakantumo priemones, kuriomis siekiama paremti klientus, kurių pajamos nukentėjo nuo COVID-19. Tai apėmė hipotekos ir kitų paskolų mokėjimo pertraukas, iš pradžių numatytas trims mėnesiams (vėliau pratęstas iki šešių mėnesių), jeigu prašymas buvo pateiktas iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Spalio mėn. didžioji šių mokėjimo pertraukų dauguma baigė galioti.

Nuo spalio 1 d. pakantumo priemonės taikomos pagal tai, kaip skolintojai individualiai arba kiekvienu konkrečiu atveju vertina paskolos gavėjų finansines aplinkybes. Skolininkams buvo suteikta papildoma finansinė parama / pakantumo priemonės arba jie baigia rengti Standartinę finansinę ataskaitą (SFS), kad būtų nustatyta jiems tinkamiausio pobūdžio pakantumo priemonė. Tai, be kita ko, gali būti trumpalaikės priemonės, pvz., tolesnės mokėjimo pertraukos, arba ilgesnio laikotarpio priemonės.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Teikiama finansinė parama, mokymai ir rekomendacijos, taip siekiant padėti verslo subjektams sušvelninti COVID-19 poveikį ir saugiai grįžti į darbą.

Pagal Darbo užmokesčio subsidijų schemą (EWSS) teikiama vienodo tarifo subsidija, siekiant paremti didelių ekonominių sunkumų patiriančius privačiojo sektoriaus darbdavius. Darbo užmokesčio subsidijų schema pakeitė Laikinųjų darbo užmokesčio subsidijų schemą ir veiks iki 2021 m. kovo 31 d.

COVID-19 apribojimų paramos schema (CRSS) siekiama laiku suteikti tikslinę laikiną paramą konkrečių sektorių verslo subjektams, priverstiems užsidaryti arba veikti gerokai mažesniu pajėgumu, nes, reaguojant į COVID-19, jiems buvo nustatyti apribojimai.

COVID-19 kredito garantijų sistema padedama reikalavimus atitinkantiems verslo subjektams pasiskolinti iki 2 mlrd. EUR. Pagal šią sistemą teikiamos 10 000 EUR–1 mln. EUR vertės iki penkerių su puse metų termino paskolos.

Iki 25 000 EUR vertės COVID-19 verslo paskolos teikiamos per Microfinance Ireland sistemą – per pirmuosius 6 mėnesius nereikia grąžinti paskolos ir skaičiuojamos nulinės palūkanos, o tam tikromis sąlygomis suteikiama papildoma nauda, atitinkanti 6 papildomų mėnesių palūkanas.

Daugiau informacijos apie verslui teikiamos paramos mastą žr. adresu https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Pradėta taikyti dėl tam tikrų mokesčių nesumokėjimo atsiradusių skolų atidėjimo sistema. Pagal šią sistemą leidžiama be palūkanų „įšaldyti“ PVM ir PAYE (darbdavio) mokestinių skolų, kurias verslo subjektai patyrė dėl COVID-19 ribojamos veiklos laikotarpiu, mokėjimus, kol nuo veiklos atnaujinimo praeis 12 mėnesių. Pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui, kuriuo netaikoma prievolė mokėti palūkanas, galima be palūkanų sumokėti visas atidėtas skolas arba jas sumokėti dalimis, taikant gerokai mažesnę – 3 proc. per metus – palūkanų normą. Tai galima palyginti su standartine 10 proc. per metus palūkanų norma, kuri kitais atvejais būtų taikoma tokioms skoloms.

Paskutinis naujinimas: 12/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.