COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Teisminių veiksmų atlikimo civilinio proceso metu terminai iš pradžių buvo sustabdyti laikotarpiui nuo kovo 9 d. iki kovo 22 d. (vėliau atidėti iki balandžio 15 d.).

2020 m. balandžio 8 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 23 teismo posėdžių atidėjimo ir procesinių terminų sustabdymo laikotarpis pratęstas iki 2020 m. gegužės 11 d.

Jei tam tikras terminas paprastai būtų pradedamas skaičiuoti sustabdymo laikotarpiu, jo skaičiavimo pradžia atidėta iki sustabdymo laikotarpio pabaigos.

Išimtys: vaikų įvaikinimas, nelydimi nepilnamečiai, globa šeimoje, nepilnamečių apsaugos bylos ir išlaikymo bylos, kai gali būti daromas poveikis esminių poreikių apsaugai; priverstinis gydymas, savanoriškas nėštumo nutraukimas, laikinas vykdymas, rinkimų procesas ir visi klausimai, dėl kurių šalys gali patirti didelę žalą.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Dėl privalomo atidėjimo nebus nagrinėjama dauguma civilinių bylų, kurių posėdžius buvo numatyta surengti laikotarpiu nuo kitos dienos po minėto dekreto įsigaliojimo (2020 m. kovo 9 d.) iki kovo 22 d. (vėliau šis laikotarpis buvo pratęstas iki balandžio 15 d. ir galiausiai iki gegužės 11 d.).

Atidėti visi teismo posėdžiai, kuriuos buvo numatyta surengti krizės laikotarpiu, išskyrus skubius atvejus.

Vietos teismai gali patvirtinti pačių nustatytas organizacines priemones (riboti patekimą į pastatus, uždaryti biurus).

Visų pirma, nesustabdytos veiklos atvejais (t. y. jei atitinkama veikla kiekvienu konkrečiu atveju buvo pripažinta būtina arba pagal įstatymą laikoma prioritetine) teismo posėdžiai, kuriuose nagrinėjamos civilinės bylos ir kuriuose turi dalyvauti tik advokatai arba šalys, laikantis rungimosi principo ir užtikrinant veiksmingą šalių dalyvavimą gali būti rengiami naudojantis nuotoliniu ryšiu. Šiuo tikslu, susipažinę su advokatūros rekomendacijomis, teisminių institucijų vadovai turi priimti atitinkamą sprendimą.

Laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki liepos 31 d. teisminių institucijų vadovai turėtų imtis įvairių organizacinių priemonių, kad visose įstaigų patalpose būtų išvengta didelių žmonių susibūrimų ir tiesioginių kontaktų.

Keletas iš tokių priemonių pavyzdžių galėtų būti:

  • tais atvejais, kai teismo posėdžiuose turi dalyvauti tik advokatai, šalys arba teisėjui atstovaujantys asmenys, civilines bylas nagrinėti naudojantis nuotoliniu ryšiu, laikantis rungimosi principo ir užtikrinant veiksmingą šalių dalyvavimą, su sąlyga, kad teisėjas dalyvauja fiziškai, teismo patalpose;
  • teismo posėdžius atidėti po 2020 m. liepos 31 d.;
  • tais atvejais, kai teismo posėdžiuose turi dalyvauti tik atsakovai, civilines bylas nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Didelė dalis Teisingumo ministerijos darbuotojų, nagrinėjančių pavienius atvejus, dirba iš namų.

Neįmanoma nustatyti, kaip ilgai krizė turės įtakos teisminiam bendradarbiavimui civilinėse bylose. Teisminio bendradarbiavimo prašymai (įskaitant pagal 1968 m. Londono konvenciją teikiamus prašymus suteikti informaciją apie užsienio teisę) perduodami elektroniniu būdu. Popierine forma pateiktų dokumentų tvarkymas gali gerokai užtrukti.

Visa informacija turi būti siunčiama adresu ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Bankroto ir apskritai nemokumo bylos taip pat įtrauktos į bendrąsias nuostatas dėl atidėjimo, neatmetant galimybės kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ko negalima atidėti siekiant patenkinti šalių apsaugos reikalavimus.

2020 m. balandžio 8 d. Įstatyminio dekreto Nr. 23 10 straipsnyje nustatytos konkrečios nemokumo priemonės:

  • visi apeliaciniai skundai nemokumo bylose, iškeltose 2020 m. kovo 9 d. – birželio 30 d. laikotarpiu, yra neleistini, išskyrus tuos, kuriuos pateikė prokuroras, jeigu įmonės turtui apsaugoti prašoma taikyti atsargumo arba apsaugos priemones, pats verslininkas, kai nemokumas nėra COVID-19 epidemijos padarinys, ir bet kuris asmuo pagal konkrečias susitarimo su kreditoriais procedūros nuostatas (Italijos nemokumo įstatymo 162 straipsnio 2 dalis, 173 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 180 straipsnio 7 dalis);
  • kai paskelbus apie nepriimtinumą paskelbiamas bankrotas, nepriimtinumo laikotarpis neįskaičiuojamas į Bankroto įstatymo 10 ir 69a straipsniuose nustatytus terminus, atitinkamai susijusius su metiniu terminu, per kurį turi būti paskelbtas iš bendrovių registro išbrauktos bendrovės bankrotas, ir ieškinių dėl panaikinimo pateikimo terminu.
2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Žr. kairėje, 1.1.A skiltį.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Visų veiksmų, susijusių su civiliniu ir baudžiamuoju procesu, įskaitant civilinėse bylose priimtų sprendimų vykdymo procesą, atlikimo terminai iš pradžių buvo sustabdyti nuo 2020 m. kovo 9 d. iki balandžio 15 d., vėliau iki gegužės 11 d.

Per šį laikotarpį posėdžiai civilinėse bylose, taigi ir susijusieji su vykdymo procesu, automatiškai nukeliami į vėlesnę nei 2020 m. gegužės 11 d. dieną, taip pat iki tos datos sustabdomas visų civilinio proceso veiksmų atlikimo terminų skaičiavimas.

Kalbant apie vykdymą pažymėtina, kad prašymas sustabdyti apskųsto teismo sprendimo vykdytinumą arba vykdymą (Italijos civilinio proceso kodekso 283 straipsnis) ir prašymas sustabdyti teismo sprendimo, dėl kurio pateiktas kasacinis skundas, vykdymą (Italijos civilinio proceso kodekso 373 straipsnis), taip pat bylos, kuriose dėl delsimo šalims gali būti padaryta didelė žala, nepaprastosios padėties laikotarpiu gali būti nagrinėjami. Pastaruoju atveju apie skubą paskelbia teisminės tarnybos vadovas arba jo atstovas, o jau pradėtose bylose tai padaroma teisėjo arba kolegijos pirmininko įsakymu. Siekiant visoje šalies teritorijoje sustabdyti neigiamą COVID-19 epidemiologinės padėties poveikį, iki 2020 m. gruodžio 31 d. stabdoma bet kuri teisės naudotis nekilnojamuoju turtu atėmimo procedūra, susijusi su pagrindiniu skolininko būstu.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. taip pat stabdomi vykdymo procesai, susiję su paskolomis, suteiktomis lupikavimo nusikaltimų aukoms.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Remiantis 2020 m. Įstatymo Nr. 6 3 straipsnio 6a dalies bendrąja nuostata, siekiant atmesti skolininko atsakomybę, be kita ko, kiek tai susiję su bet kokio su pavėluotu ar praleistu vykdymu susijusio konfiskavimo ar baudų taikymu, visada vertinama, kaip laikomasi plitimo valdymo priemonių.

Su sutartinėmis prievolėmis susijusiuose ginčuose, kuriuose epidemijos stabdymo priemonių ar bet kuriuo atveju COVID-19 epidemiologinės padėties laikotarpiu priimtų priemonių laikymasis gali būti vertinamas pagal 6a dalį, tarpininkavimo procedūra yra bet kokio teisme teikiamo ieškinio priimtinumo sąlyga.

Dėl tam tikrų sutarčių 2020 m. Įstatyminio dekreto Nr. 18 56 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose numatyta be jokių formalumų pratęsti ne dalimis mokamų paskolų grąžinimo terminą iki 2020 m. rugsėjo 30 d., taip pat iki 2020 m. rugsėjo 30 d. sustabdyti paskolų įmokų arba nuomos mokesčių mokėjimą ir atidėti paskolų įmokų arba nuomos mokesčių, kuriems taikomas mokėjimo sustabdymas, grąžinimo planą.

Visiems 2020 metams stabdomi hipotekos, suteiktos lupikavimo nusikaltimų aukoms, mokėjimai.

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Visi procesai (įskaitant nemokumo) iš pradžių ex officio atidėti iki balandžio 15 d. arba iki birželio 30 d., jei taip nusprendė tarnybos vadovai, išskyrus tuos, kuriuos kiekvienu konkrečiu atveju skubiais paskelbė teisėjas, arba tuos, kurie pagal teisės aktus laikomi labiausiai prioritetiniais.

Procesiniai terminai (be kita ko, vykdymo procesų) iš pradžių sustabdyti nuo kovo 9 d. iki balandžio 15 d., vėliau iki gegužės 11 d.

Jeigu veikla nesustabdyta, civilinių bylų posėdžiai, kuriuose turi dalyvauti tik advokatai arba šalys, laikantis rungimosi principu grindžiamos procedūros ir šalims veiksmingai dalyvaujant, gali būti rengiami naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis.

Numatoma, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki birželio 30 d. teisminių tarnybų vadovai imsis įvairių organizacinių priemonių, kad būtų išvengta glaudžių žmonių susibūrimų ir kontaktų kiekvienoje tarnybos erdvėje.

Keletas iš tokių priemonių pavyzdžių galėtų būti:

  • civilinių bylų posėdžių, kuriuose turi dalyvauti tik advokatai arba šalys, rengimas naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, jeigu laikomasi rungimosi principu grindžiamos procedūros ir šalys veiksmingai dalyvauja;
  • posėdžių atidėjimas po 2020 m. birželio 30 d.;
  • tais atvejais, kai teismo posėdžiuose turi dalyvauti tik atsakovai, civilines bylas nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

Pagal 2020 m. Įstatyminio dekreto Nr. 34 221 straipsnį teisėjas gali nurodyti, kad civilinėse bylose teismo posėdžiai, kuriuose būtina dalyvauti tik šalių gynėjams, būtų pakeisti rašytinių pareiškimų, kuriuose išdėstomi tik įrodymai ir išvados, teikimu. Suinteresuotosios šalies prašymu vaizdo konferencijos būdu civilinių bylų teismo posėdžiuose taip pat gali dalyvauti viena ar kelios šalys arba vienas ar keli gynėjai. Šių nuostatų galiojimas pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Laikotarpiu, kuriuo pareiškimai dėl nemokumo nepriimami, ieškiniams dėl panaikinimo taikomi terminai nepradedami skaičiuoti.

2020 m. Įstatyminio dekreto Nr. 23 9 straipsnyje taip pat numatyta šešiais mėnesiais pratęsti išankstinių susitarimų ir patvirtintų restruktūrizavimo susitarimų, kurie baigiasi po 2020 m. vasario 23 d., įvykdymo terminus.

Taikant dabartinį kompromisinių susitarimų su kreditoriais patvirtinimo procesą skolininkui leidžiama iki teismo posėdžio dėl susitarimo patvirtinimo pateikti prašymą nustatyti ne ilgesnį kaip devyniasdešimties dienų terminą naujam planui ir naujam pasiūlymui arba naujam restruktūrizavimo susitarimui pateikti.

9 straipsnyje taip pat nustatyta, kad skolininkas gali pateikti prašymus nustatyti naujus terminus arba pratęsti jau nustatytus terminus.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

2020 m. Įstatyminiame dekrete Nr. 18 numatyta keletas priemonių, kuriomis konkrečiai siekiama palaikyti likvidumą per bankų sistemą (III antraštinė dalis) ir palaikyti namų ūkių bei įmonių likvidumą (IV antraštinė dalis).

Iš pirmųjų paminėtinos 56 straipsnyje numatytos finansinės paramos labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms priemonės, įskaitant draudimą atšaukti sumas, suteiktas atšaukiamiems kreditams ir paskoloms, suteiktoms padidinus paskolos sumą; ne dalimis mokamų paskolų, kurių sutartinis gražinimo terminas yra anksčiau nei 2021 m. sausio 31 d., sutarčių pratęsimas be jokių formalumų iki 2021 m. sausio 31 d; paskolų įmokų ir kitų dalimis mokamų paskolų arba išperkamosios nuomos įmokų mokėjimo sustabdymas, taip pat įmokų arba įmokų, kurioms taikomas sustabdymas, grąžinimo plano atidėjimas iki 2021 m. sausio 31 d.

Tarp antrųjų paminėtinos perlaidos, susijusios su mokėjimu viešojo administravimo institucijoms, įskaitant susijusias su socialinio draudimo bei socialinės gerovės įmokomis ir privalomojo draudimo įmokomis, išskaičiuojamųjų mokesčių, socialinio draudimo bei socialinės gerovės įmokų ir privalomojo draudimo įmokų mokėjimo sustabdymas, taip pat mokesčių bei įmokų prievolių ir mokėjimo sąlygos.

2020 m. Įstatyminio dekreto Nr. 23 11 straipsnyje numatyta sustabdyti skolos vertybinių popierių galiojimo terminą, kuris yra nuo 2020 m. kovo 9 d. iki balandžio 30 d. ir vėliau pratęstas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.