COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Krizės padėtis, paskelbta remiantis 2020 m. kovo 18 d. Didžiojo hercogo reglamentu, kuriuo nustatytos įvairios kovos su COVID-19 priemonės, 2020 m. kovo 24 d. įstatymu buvo pratęsta trims mėnesiams.

Parlamentas, kuris krizės padėties laikotarpiu negali būti paleidžiamas, išsaugo visą jam suteiktą įstatymų leidžiamąją valdžią ir bet kuriuo metu per šį trijų mėnesių laikotarpį gali priimti įstatymą dėl krizės padėties pabaigos. Tą dieną, kai baigiasi krizės padėtis, nustoja galioti šiuo laikotarpiu teisėtai priimti dekretai.

2020 m. kovo 25 d. Vyriausybė Vyriausybės taryboje priėmė Teisingumo ministerijos parengtą Didžiojo Hercogo reglamentą, kuriuo sustabdomi terminai teismo bylose ir pritaikomos tam tikros kitos procedūrinės taisyklės.

Bendrosiomis nuostatomis sustabdyti visi terminai, nustatyti nagrinėjant bylas konstituciniame, bendrosios kompetencijos, administraciniuose ir karo teismuose. Dokumento tekste numatytos tam tikros su laisvės atėmimu susijusios išimtys, taikomos tais atvejais, kai reikia skubiai priimti sprendimus.

Terminai civilinėse ir komercinėse bylose

Liuksemburgas sustabdė teismo proceso terminus ir pratęsė tam tikrus konkrečių procedūrų terminus.

Liuksemburgas taip pat nustatė keletą išimčių, visų pirma dėl skubių klausimų, dėl kurių negalima sustabdyti terminų.

Sustabdyti apeliacinių skundų arba prieštaravimų teikimo terminai.

  • Nuomos bylose sustabdytas nutarčių dėl iškeldinimo vykdymas. Šia nuostata sustabdomas iškeldinimas pagal nutartis bylose dėl gyvenamosios paskirties nuomos. Taip pat sustabdyti iškeldinimo įvykdymo, kai nuomojamos komercinės paskirties patalpos, nuosavybės teisės netekimo ir priverstinio pardavimo terminai.
  • Civilinės būklės bylose sustabdytas penkių dienų laikotarpis, per kurį turi būti registruojamas gimimas. Kalbant apie santuokos liudijimus, dėl galimybės atsisakyti viešo pranešimo apie santuoką panaikinami bet kokie laiko apribojimai.
  • Specialia nuostata sustabdyti su paveldėjimu susijusių bylų, kuriose nepradėtas teismo procesas, terminai. Svarbu išsaugoti piliečių teises, nes palikimo paskirstymas yra labai oficialaus pobūdžio procedūra, apimanti daug terminų.
  • Numatoma trims mėnesiams pratęsti įmonių metinių ataskaitų, konsoliduotųjų ataskaitų ir veiklos ataskaitų pateikimo ir paskelbimo terminus. Ši nuostata taikoma tik finansiniams metams, pasibaigusiems tą dieną, kurią baigėsi krizės padėtis, ir kurių ataskaitų pateikimo ir paskelbimo terminai nebuvo pasibaigę iki 2020 m. kovo 18 d.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Šiuo pandemijos etapu Teismų administracija ėmėsi būtinų priemonių, kad būtų užtikrinamas tinkamas paslaugų teikimas esant mažesniems pajėgumams ir kartu kuo geriau apsaugoma visų darbuotojų sveikata.

Šios nuostatos priimtos griežtai laikantis Konstitucijos reikalavimų ir Liuksemburgo prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, ypač susijusių su pagrindinėmis teisėmis. Jos taikomos laikantis būtinumo ir proporcingumo kriterijų.

Kovodamos su koronavirusu, daugelis valstybių narių nustatė judėjimo apribojimus. Liuksemburgas taip pat nustatė tokius apribojimus, kartu numatydamas keletą jų išimčių (pavyzdžiui, taikytinų sveikatos priežiūros sektoriaus ir kitų dabartinės krizės metu labai svarbių sektorių darbuotojams).

Pagal vieną iš šių išimčių numatyta, kad skyrium gyvenantiems tėvams ar motinoms leidžiama išeiti iš namų, kad jie galėtų vykdyti tėvų pareigas, visų pirma pasinaudoti teise bendrauti su savo vaiku.

Liuksemburgo teismai veikia lėčiau, tačiau išlaiko pakankamą veiklos lygį, kad būtų galima nagrinėti esminius ir skubius klausimus. Krizės padėties laikotarpiu pareiškimai ir prašymai, skirti apylinkės teismų (tribunaux d’arrondissement) ir Apeliacinio teismo (cour d’appel) kolegijoms (chambres du conseil), nagrinėjami rašytinio teismo proceso tvarka.

Notarai toliau vykdo savo veiklą. Siekiant sumažinti tiesioginių kontaktų būtinybę, imtasi priemonių, kad atliekant tam tikras teisines procedūras būtų galima taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas.

Advokatai taip pat toliau vykdo veiklą ir yra raginami krizės metu naudotis elektroninėmis ryšių su teismais palaikymo priemonėmis.

Kad išvengtų tiesioginių kontaktų, antstoliai, užuot įteikę dokumentus asmeniškai adresatams, juos pristato adresatų adresu ir įmeta į jų pašto dėžutes.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Visas teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose priemones pasirašo ir priima centrinė institucija – generalinis prokuroras (procureur général). Siekiant kuo daugiau žmonių sudaryti sąlygas dirbti iš namų, šiek tiek sulėtintas darbo tempas.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Mokėjimų sustabdymo atveju įmonės pareiga per vieną mėnesį pateikti teismo kanceliarijai oficialų pareiškimą, dėl kurio būtų iškelta bankroto byla, sustabdyta įstatymu.

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Nebuvo paskelbtas bendras moratoriumas dėl bankroto paskelbimo, o tai reiškia, kad kreditorius vis dar turi teisę pateikti prašymą iškelti bankrotą, o įmonė – kreiptis dėl bankroto.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

-

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Liuksemburgo teismai, turintys jurisdikciją nemokumo atveju, nagrinės tik skubias bylas.

Liuksemburgas sustabdė teismo proceso terminus ir pratęsė tam tikrus konkrečių procedūrų terminus.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Direktyvos (ES) 2019/1023 įgyvendinimo parlamentinis tikrinimas atidėtas. Tačiau šiuo metu Teisingumo ministerija svarsto, ar kai kurie direktyvos elementai galėtų būti naudingi esamomis aplinkybėmis ir galėtų būti įvesti per trumpą laiką (pvz., supaprastintas vykdymo užtikrinimo mechanizmo sustabdymas arba nuostatos dėl naujo finansavimo apsaugos).

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Kalbant apie nuomininkus, dėl akivaizdžių priežasčių sustabdytas nutarčių dėl iškeldinimo vykdymas.

Po nepaprastosios padėties paskelbimo, Covid-19 priemonės buvo kelis kartus peržiūrimos, siekiant jas pritaikyti prie sveikatos krizės raidos.

Pradėjus taikyti neatidėliotinas kovos su COVID-19 priemones, Teisingumo ministerija kai kurias iš šių priemonių išplėtė, pritaikė arba panaikino.

Atnaujintą arba papildomą informaciją apie šias COVID-19 priemones rasite specialiame Teisingumo ministerijos puslapyje:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

arba

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės oficialiajame leidinyje:

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Legilux (public.lu)

Paskutinis naujinimas: 13/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.