COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Lenkijos specialiuose teisės aktuose numatyta, be kita ko, stabdyti dar nepradėtus skaičiuoti ir atidėti prasidėjusius:

  • teismo sprendimų vykdymo senaties terminus;
  • teismo proceso ir teismo veiksmų teismo procese, įskaitant vykdymo procesą, terminus.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Priimtos konkrečios priemonės, kuriomis siekiama mažinti neigiamus COVID-19 pandemijos padarinius, įskaitant toliau nurodytas priemones.

Sudarytos sąlygos Lenkijos teismams tarpusavyje perduoti bylas (teisminės institucijos skubiais atvejais nustatytam laikotarpiui viena kitai perduoda bylas, kaip apibrėžta specialiuose teisės aktuose dėl COVID-19 pandemijos poveikio Lenkijos teisingumo sistemai mažinimo).

Skubių bylų kategorijai priskiriami toliau nurodyti atvejai.

1. Su nepilnamečiais susijusios bylos, be kita ko:

  • bylos dėl tėvų valdžios ar globos teisių nepilnamečių atžvilgiu panaikinimo;
  • bylos dėl nepilnamečių užsieniečių apgyvendinimo globos ir švietimo įstaigoje;
  • bylos dėl globėjo, kuris teismo procese atstovautų nepilnamečio interesams, paskyrimo;
  • bylos dėl nepilnamečių apgyvendinimo globos namuose arba jų buvimo globos namuose termino pratęsimo;
  • su nepilnamečiais susijusių sprendimų vykdymo procesai.

2. Bylos, susijusios su psichikos ligomis sergančiais ir neveiksniais asmenimis.

Kiekvieno kompetentingo Lenkijos teismo pirmininkas gali nurodyti bet kurią bylą laikyti skubia, jeigu nepriėmus sprendimo tokioje byloje: – galėtų kilti pavojus žmonių ar gyvūnų gyvybei ar sveikatai;

  • galėtų būti padaryta didelė žala viešajam interesui;
  • galėtų būti padaryta neišvengiama ir neatitaisoma materialinė žala;
  • ir jeigu skubiai priimti sprendimą tokioje byloje reikia vykdant teisingumą.

Supaprastintos teisėjų skyrimo į kitus teismus procedūros. Sprendimus šiuo klausimu iš anksto nustatytam laikotarpiui priima teisminės institucijos, laikydamosi teisėjų nepriklausomumo principo. Įgyvendinant tokią darbo tvarką bus galima padėti daugiau bylų nagrinėjantiems teismams.

Tam tikrais atvejais taip pat galima sustabdyti ir atidėti teismo procesą.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Centrinėje institucijoje dirbantys Teisingumo ministerijos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.

Visa informacija Lenkijos teisingumo ministerijai, kuri yra centrinė institucija (be kita ko, tokiais klausimais kaip dokumentų įteikimas ir įrodymų rinkimas), arba ETT kontaktiniam asmeniui Lenkijoje turi būti siunčiama elektroninėmis priemonėmis, reikiamus priedus pridedant kaip nuskenuotas kopijas.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Nuo 2020 m. balandžio 18 d. visam pandemijos rizikos laikotarpiui sustabdyta skolininko pareiga pateikti pareiškimą dėl nemokumo (jeigu COVID-19 yra tiesioginė nemokumo priežastis).

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

-

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

-

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Nuo 2020 m. gegužės 16 d. iki rugsėjo 5 d. nemokumo bylos priskirtos „skubioms byloms“.

Nemokumo bylų teismo procesai bendra tvarka nestabdomi, tačiau atšaukta daug posėdžių.

Posėdžiai rengiami nuotoliniu būdu, nebent asmeninis atvykimas dalyviams nekelia itin didelio pavojaus.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Restruktūrizavimo įstatyme nustatytos restruktūrizavimo procedūros apima sprendimus, pagal kuriuos įvertinami ir skolininko, ir jo kreditorių interesai, taigi jie padeda tiek išlikti skolininkui, tiek ir kuo veiksmingiau patenkinti kreditorių reikalavimus. Todėl iš esmės jie neturėtų būti laikomi nepalankiais skolininkams.

2020 m. birželio 24 d. įsigaliojo nauja restruktūrizavimo procedūra (supaprastinta restruktūrizavimo procedūra). Ja sudaromos sąlygos skolininkams pradėti restruktūrizavimo procesą be teismo patvirtinimo, kad atsiradus nemokumo tikimybei būtų galima greitai imtis efektyvių veiksmų. Pradėjus šią procedūrą, stabdomos visos priverstinio reikalavimų vykdymo procedūros.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Pagal naująją apsaugos nuo krizės priemonę sunkioje ekonominėje padėtyje (nemokumo rizika) atsidūrusiam verslininkui, kuris atitinka verslininko, kuriam gresia nemokumas, kriterijus (Restruktūrizavimo įstatymo 141 straipsnio 2 dalis) arba yra nemokus (Bankroto įstatymo 11 straipsnis) ir taip pat atitinka kitus kriterijus, gali būti teikiama valstybės pagalba.

Visą pandemijos rizikos laikotarpį neleidžiama iškeldinti fizinio asmens iš būsto.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.