COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Sustabdyti visi terminai, taip pat sustabdyti ir nutraukti procesiniuose teisės aktuose numatyti visų nurodymų vykdyti teisingumą terminai. Terminų skaičiavimas bus atnaujintas tuomet, kai nustos galioti pratęstas Karaliaus dekretas Nr. 463/2020.

Nuostatos dėl procesinių terminų sustabdymo netaikomos tam tikroms konkrečioms byloms, įskaitant vaikų apsaugą.

Teisėjas arba teismas gali sutikti vykdyti teismo procesą, kuris yra būtinas siekiant išvengti neatitaisomos žalos proceso šalių teisėms ir teisėtiems interesams.

Ispanijos Generalinė teismų taryba savo interneto svetainėje sukūrė specialų skyrių apie naujausias priemones, kurias Ispanijos valdžios institucijos taiko siekdamos užkirsti kelią viruso plitimui: Bendra informacija COVID-19“.

Šioje interneto svetainėje pateikiama išsami informacija: bendroji informacija, gairės ir protokolai, Nuolatinio komiteto susitarimai (nuo 2020 m. kovo 11 d. iki 2020 m. gegužės 5 d.), teismų praktika, Teisingumo ministerijos ir Generalinės prokuratūros informacija, Sveikatos ministerijos, Valstybės vadovo ir Aukščiausiojo teismų stebėsenos komiteto informacija.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Gerokai sumažinta darbo teismo patalpose apimtis. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teisėjams, prokurorams ir kitiems teismų sistemos subjektams dirbti nuotoliniu būdu, pasirūpinta IT sprendimais ir ryšių priemonėmis arba jie sustiprinti.

Notarų ir viešųjų registrų paslaugos laikomos esminėmis viešosiomis paslaugomos ir užtikrinamas jų teikimas.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Ispanijos centrinė institucija negali užtikrinti įprasto gaunamų prašymų (ypač popieriuje užpildytų prašymų) nagrinėjimo. Prašymai turi būti siunčiami elektroninėmis priemonėmis.

 • Įrodymų rinkimas (Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 3 straipsnis). Bus nagrinėjami pagrįsti ir skubūs prašymai; prašymai turi būti siunčiami adresu rogatoriascivil@mjusticia.es. Visi kiti prašymai bus nagrinėjami įprasta tvarka, juos popierine forma tiesiogiai perduodant kompetentingam Ispanijos teismui.
 • Vaikų grobimo atvejai ir išlaikymo išieškojimas. Užtikrinti prašymų nagrinėjimą galima tik tais atvejais, kai jie gaunami el. paštu. Atitinkami sprendimai vykdomi skubiai, atsižvelgiant į piliečiams taikomus judėjimo apribojimus. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas tol, kol galioja ekstremalioji padėtis (net jei skolininkas pateikė prašymą taikyti Ispanijos nemokumo įstatymo 5a straipsnyje nustatytą išankstinį nemokumo mechanizmą).

Bankroto įstatymo 5a straipsnis buvo pakeistas 2020 m. gegužės 5 d. Oficialiajame leidinyje paskelbtos ir 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusios Bankroto įstatymo suvestinės redakcijos 583–594 straipsniais.

Rugsėjo 18 d. Įstatymo 3/2020 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad „jeigu iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai skolininkas pranešė apie pradėtas derybas su kreditoriais siekiant sudaryti refinansavimo susitarimą, neteisminį susitarimą arba prisijungti prie ankstyvojo atsiskaitymo susitarimo.“

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Du mėnesius po ekstremaliosios padėties pabaigos nemokumo teismai nepriims jokių pareiškimų dėl privalomo nemokumo bylų iškėlimo, kuriuos kreditoriai ir (arba) trečiosios šalys pateikė ekstremaliosios padėties metu arba per tą dviejų mėnesių laikotarpį.

Du mėnesius po ekstremaliosios padėties pabaigos skolininko pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo teismas priims pirmumo tvarka.

Rugsėjo 18 d. Įstatymo 3/2020 6 straipsnyje nurodyta, kad „iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai teisėjai nepriims pareiškimų dėl privalomo nemokumo bylų, kuriuos nuo 2020 m. kovo 14 d. pateikė kreditoriai ir (arba) tretieji asmenys. Jeigu iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai skolininkas pateikė pareiškimą dėl savanoriško bankroto, šis prašymas bus priimtas nagrinėti pirmenybės tvarka, net jeigu jis buvo pateiktas vėliau negu pareiškimas dėl privalomo bankroto.“

Lapkričio 17 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu 34/2020 šis moratoriumas buvo pratęstas iki 2021 m. kovo 14 d.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

-

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

-

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Bendras procesinių terminų sustabdymas. Skubiose bylose teismo posėdžiai gali būti rengiami.

Proceso sustabdymas nustojo galioti birželio mėn. pabaigoje. Dėl komercinės teisenos sistemos žlugimo, kurį dar labiau pablogino pandemija, rugsėjo 18 d. Įstatymu 3/2020 buvo nustatyta, kad tam tikros skubios nemokumo procedūrų bylos bus nagrinėjamos pirmenybės tvarka (9 straipsnis).

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

Be to, kovo 31 d. Karaliaus dekretu, kuriuo priimama skubių papildomų socialinės ir ekonominės sričių priemonių COVID-19 problemai spręsti, nustatyta galimybė nemokioms bendrovėms taip pat pradėti laikino įdarbinimo reguliavimo procedūras (ERTE) dėl force majeure aplinkybių arba dėl organizacinių, techninių, ekonominių ir gamybos priežasčių, susijusių su COVID-19 krize:

 • šios priemonės tikslas – užtikrinti, kad COVID-19 sukelta ekonomikos krizė netaptų papildoma nemokių įmonių gyvybingumo palaikymo kliūtimi, kuri galėtų joms trukdyti vykdyti kreditorių susitarimą arba jo laikytis, o tai lemtų jų likvidavimą arba apsunkintų gyvybingo verslo subjekto pardavimą;
 • prašymus arba pranešimus turi pateikti nemoki bendrovė, gavusi nemokumo administratoriaus (specialisto) leidimą, arba tiesiogiai nemokumo administratorius, atsižvelgiant į tai, ar skolininkas turi nuosavybės teisę, ar ne;
 • be to, nemokumo administratorius bus konsultacijų laikotarpio šalis. Jeigu per šį laikotarpį susitarimas nepasiekiamas, priimant sprendimą taikyti ERTE būtinas nemokumo administratoriaus leidimas arba tokį sprendimą tiesiogiai priima nemokumo administratorius, atsižvelgiant į tai, ar skolininkas turi nuosavybės teisę, ar ne;
 • bet kuriuo atveju nemokumo teismas turi būti telematikos priemonėmis nedelsiant informuojamas apie prašymą, sprendimą ir taikomas priemones;
 • jeigu darbo institucija nenustato force majeure aplinkybių, bendrovė tokį sprendimą gali ginčyti socialinės jurisdikcijos teisme.

Su sukčiavimu, apgaule, prievarta ar piktnaudžiavimu teise susijusius ginčus dėl sprendimo arba ginčus, kai darbuotojai ginčija bendrovės sprendimą arba darbo institucijos sprendimą dėl ERTE, jeigu jie norėjo gauti nepagrįstos naudos, nagrinės nemokumo teismas. Tokie ginčai bus sprendžiami taikant nemokumo darbo bylose procedūrą, o teismo sprendimą bus galima apskųsti (suplicación).

Ir rugsėjo 18 d. Įstatymu 3/2020, ir lapkričio 17 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu 34/2020 (D. F. 10, kuriuo iš dalies keičiamas rugsėjo 18 d. Įstatymas 3/2020 dėl procesinių ir organizacinių priemonių, skirtų COVID-19 padariniams teisingumo vykdymo srityje šalinti) nustatytos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią pareiškimams, kad nebus laikomasi susitarimų ar refinansavimo susitarimų, ir abiem atvejais siekiama suteikti galimybę pakeisti tokių susitarimų sąlygas.

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

Ispanijos vyriausybė patvirtino priemones, pagal kurias laikinai sustabdomi sutartiniai įsipareigojimai, kylantys iš bet kokios hipotekos paskolos, kurios sutartį sudarė ekonomiškai pažeidžiamas asmuo.

Hipotekinės skolos moratoriumas taikomas tik:

 • įprastiniams būstams (t. y. neįskaitant atostogų ar savaitgalio namų),
 • turtui, susijusiam su verslininkų ir specialistų vykdoma ekonomine veikla, taip pat
 • ne įprastiniams būstams, kurie yra nuomojami ir už kuriuos hipoteka turtą įkeitęs skolininkas, fizinis asmuo, savininkas ir nuomotojas nuo ekstremaliosios padėties įsigaliojimo nebegauna nuomos pajamų arba jų negauna per vieną mėnesį po ekstremaliosios padėties pabaigos.

Taikant moratoriumą, tris mėnesius sustabdomas hipotekinės skolos įmokų (pagrindinės sumos ir palūkanų) mokėjimas, taip pat netaikoma hipotekos paskolose nustatyta išankstinio grąžinimo sąlyga. Taip pat neskaičiuojami delspinigiai.

Ekonomiškai pažeidžiami skolininkai:

 • kurie tampa bedarbiais arba, jei yra verslininkai ar specialistai, praranda didelę dalį pajamų arba sumažėja pardavimo apimtis (daugiau kaip 40 proc.);
 • kurių visos šeimos vieneto pajamos mėnesį iki moratoriumo taikymo pradžios neviršija 3 kartus už mėnesio IPREM didesnės sumos (t. y. 537,84 EUR x 3). Ši suma padidinama, jei yra vaikų, vyresnių nei 65 metų asmenų, asmenų su negalia, išlaikomų asmenų ar ligonių;
 • kurių hipotekos paskolos įmokos, prie kurių pridedamos išlaidos ir būtiniausi ištekliai, yra didesnės nei 35 proc. viso šeimos vieneto grynųjų pajamų, taip pat
 • kurių šeimos vieneto ekonominė padėtis dėl su COVID-19 susijusios nepaprastosios padėties labai pasikeitė, kiek tai susiję su pastangomis apsirūpinti būstu (hipotekos mokesčių ir šeimos pajamų santykis padidėjo 1,3 karto).

Skolininkai gali prašyti taikyti moratoriumą per 15 dienų nuo vieno mėnesio po to, kai baigsis ekstremalioji padėtis, pabaigos (dabartinis terminas – gegužės 27 d.). Skolintojai turės pradėti taikyti tokį moratoriumą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo pateikimo ir apie tokį moratoriumą turės pranešti Ispanijos bankui.

Kad sustabdymas įsigaliotų, nereikia nei šalių susitarimo, nei naujų sutarčių nuostatų, o hipotekos paskolos termino pratęsimas turi būti įformintas viešuoju dokumentu ir užregistruotas Žemės registre.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.