Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

2020. gada 22. marta likums

Procesuālie termiņi, kuri sākās 22. martā, vai termiņi, kuriem normālos apstākļos būtu jāsākas pēc šī datuma, ir pārtraukti un būs apturēti līdz 2020. gada 30. aprīlim. Pēc tam termiņa tecējums atsākas. Tas nozīmē, ka 14 dienu termiņš beigsies 15. maijā, savukārt 4 nedēļu termiņš beigsies 29. maijā.

Izņēmumi (inter alia) — maksājuma termiņi, piespiedu psihiatriskie atzinumi. Nenovēršama drošības vai personiskās brīvības apdraudējuma gadījumā, kā arī neatgriezenisku zaudējumu gadījumā, tiesa var izbeigt šādu pārtraukumu agrāk.

Noilguma termiņi (piemēram, rīkojuma noilgums) ir pārtraukti no 22. marta līdz 30. aprīlim.

Izpildes procesi. Iespējama kustamā un nekustamā īpašuma piespiedu izsoles atlikšana, ja debitors ir saskāries ar ekonomiskajām grūtībām Covid-19 pandēmijas dēļ. Izlikšanu var apturēt pēc pieprasījuma, ja debitors citādi kļūtu par bezpajumtnieku.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Saziņas ierobežojumi starp tiesām un pusēm.

Vajadzības gadījumā konkrētu tiesu vispārēja slēgšana, kā arī iespēja nosūtīt steidzamās lietas citām tiesām.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Centrālo iestāžu darbinieki pie lietām strādā attālināti no mājām — ieteicams sazināties, izmantojot e-pastu.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Debitora pienākums iesniegt pieteikumu par maksātnespējas procedūru, pamatojoties uz pārmērīgām parādsaistībām, ir apturēts līdz 2021.gada 31. janvārim.

Debitora pienākums iesniegt pieteikumu par maksātnespējas procedūru 60 dienu laikā pēc nespējas veikt maksājumu ir pagarināts līdz 120 dienām, ja nespēja veikt maksājumu ir radusies Covid-19 dēļ.

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Kreditora tiesības iesniegt pieteikumu par debitora maksātnespēju, pamatojoties uz pārmērīgām parādsaistībām

Kreditora tiesības iesniegt pieteikumu par debitora maksātnespēju, pamatojoties uz pārmērīgām parādsaistībām apturētas līdz 2021. gada 31. janvārim.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Tiesu izpildītāji nepilda izpildes rīkojumus (izņemot, ja tiek apdraudēta veselība, dzīvība, brīvība vai drošība, vai pastāv ievērojamu un neatgriezenisku bojājumu risks).

Kustama un nekustama īpašuma piespiedu izsoles atlikšanu var pieprasīt, ja parādnieks saskaras ar ekonomiskām grūtībām pašreizējās Covid-19 pandēmijas dēļ, un šīs grūtības ir izraisījušas izpildes procesa ierosināšanu.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

Maksātnespējas tiesa var pagarināt laika periodu, kurā trešās personas nevar izbeigt līgumus vai izmantot savas tiesības uz atdalīšanu vai prioritārās tiesības (spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim).

Mājokļa īres līgumu (īres likums) nevar izbeigt īres maksājumu kavējumu dēļ no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, ja kavējuma iemesls ir ar Covid-19 saistīta ievērojama saimnieciskās darbības pasliktināšanās. Izīrētāji par šādiem nokavētiem maksājumiem var celt prasību tiesā tikai pēc 31.12.2020., turklāt nokavējuma procenti nevar pārsniegt 4 procentus gadā.

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Tiesa var pagarināt maksātnespējas procedūras procesuālos termiņus par līdz pat 90 dienām (spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim).

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Ja debitoram pārstrukturēšanas plāna ietvaros ir nokavēti maksājumi, viņš var lūgt piemērot moratoriju ar maksimālo termiņu līdz 9 mēnešiem (spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim).

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Aizdevumu maksājumi, kas patērētājiem un mikrouzņēmumiem jāmaksā laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam ir apturēti, ja aizņēmējam ir radušies ar Covid-19 saistīti ienākumu zaudējumi, kuru dēļ ir nepamatoti sagaidīt, ka viņš laikus samaksās aizdevuma maksājumus. Līguma termiņš tiek automātiski pagarināts par 3 mēnešiem, izņemot gadījumus, ja aizņēmējs vēlas turpināt normālu aizdevuma atmaksu.

Laika posmā no aprīļa līdz jūnijam parādiem netiek aprēķināti nokavējuma procenti.

Līgumsodu nepiemēro, ja līgums ir noslēgts pirms 1. aprīļa un parādnieks nepilda saistības, jo Covid-19 dēļ viņa saimnieciskā darbība ir būtiski pasliktinājusies vai viņš nespēj pildīt savas saistības ierobežojumu dēļ, kas saistībā ar Covid-19 piemēroti viņa darbam.

Lapa atjaunināta: 26/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.