Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

2020. gada 22. marta likums ar grozījumiem:

Procesuālie termiņi, kuri sākās 2020. gada 22. martā vai kuri normālos apstākļos sāktos pēc šā datuma, ir pārtraukti vai apturēti līdz 2020. gada 30. aprīlim. Pēc tam tie atsāksies no jauna. Tas nozīmē, ka 14 dienu termiņš beigsies 2020. gada 15. maijā, un 4 nedēļu termiņš beigsies 2020. gada 29. maijā.

Izņēmumi (inter alia): maksājumu termiņi, piespiedu psihiatriskā ārstēšana. Nenovēršama drošības vai personiskās brīvības apdraudējuma vai neatgriezenisku zaudējumu gadījumā, tiesa var izbeigt pārtraukumu agrāk.

Termiņi / noilguma termiņi tiek apturēti laikposmā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Sarunas tiešsaistē: Izņēmuma kārtā tehniskie pasākumi attēlu un skaņas pārsūtīšanai var dot iespēju dažām grupām piedalīties uzklausīšanā, ievērojot konkrētus noteikumus.

Izpildes procesi: Kustama un nekustama īpašuma piespiedu pārdošanu var apturēt, ja parādnieks ir nonācis ekonomiskās grūtībās Covid-19 pandēmijas dēļ. Izlikšanu var apturēt pēc pieprasījuma, ja parādnieks citādi paliktu bez pajumtes.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Saziņas ierobežojumi starp tiesām un pusēm atkarībā no Covid-19 pandēmijas situācijas.

Vajadzības gadījumā dažu tiesu vispārēja slēgšana ar iespēju nosūtīt steidzamās lietas citām tiesām.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Atkarībā no Covid-19 pandēmijas situācijas centrālo iestāžu amatpersonas strādās no mājām. Tiek rekomendēta saziņa pa e-pastu.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Kreditoru tiesības iesniegt pieteikumu par parādnieka maksātnespēju pārmērīgu parādsaistību dēļ ir apturētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Parādnieku pienākums iesniegt pieteikumu par maksātnespējas procedūru 60 dienu laikā pēc nespējas veikt maksājumu ir pagarināts līdz 120 dienām, ja nespēja veikt maksājumu ir radusies Covid-19 dēļ.

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Kreditoru tiesības iesniegt pieteikumu par parādnieka maksātnespēju pārmērīgu parādsaistību dēļ ir apturētas līdz 2021. gada 30. jūnijam.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Kustama un nekustama īpašuma piespiedu pārdošanas atlikšanu var pieprasīt, ja parādnieks saskaras ar ekonomiskām grūtībām pašreizējās Covid-19 pandēmijas dēļ, un šīs grūtības ir izraisījušas izpildes procesa ierosināšanu.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

Maksātnespējas tiesa var pagarināt laika periodu, kurā trešās personas nedrīkst izbeigt līgumus vai izmantot savas tiesības uz atdalīšanu vai prioritārās tiesības (spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam).

Mājokļa īres līgumu (īres likums) nevar izbeigt īres maksājumu kavējumu dēļ no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, ja kavējuma iemesls ir Covid-19 izraisīta ievērojama saimnieciskās darbības pasliktināšanās. Izīrētāji par šādiem nokavētiem maksājumiem var celt prasību tiesā tikai pēc 2020. gada 31. decembra, turklāt nokavējuma procenti nevar pārsniegt 4 % gadā.

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Tiesa var pagarināt maksātnespējas procedūras procesuālos termiņus par līdz pat 90 dienām (spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim).

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Ja parādniekam maksājumu plāna ietvaros ir nokavēti maksājumi, viņš var lūgt piemērot moratoriju ar maksimālo termiņu līdz deviņiem mēnešiem (spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam).

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Aizdevumu maksājumi, kas patērētājiem un mikrouzņēmumiem jāmaksā laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam tiks apturēti, ja aizņēmējam ir radušies ar Covid-19 saistīti ienākumu zaudējumi, kuru dēļ ir nepamatoti sagaidīt, ka viņš laikus samaksās aizdevuma maksājumus. Atmaksas termiņu automātiski pagarina par trīs mēnešiem, ja vien aizņēmējs nevēlas turpināt normālu aizdevuma atmaksu.

Laikposmā no aprīļa līdz jūnijam nokavētiem maksājumiem netiek aprēķināti nokavējuma procenti.

Līgumsodu nepiemēro, ja līgums tika noslēgts pirms 2020. gada 1. aprīļa un parādnieks nepilda saistības, jo Covid-19 dēļ viņa saimnieciskā darbība ir būtiski pasliktinājusies vai Covid-19 dēļ viņa darbam ir piemēroti ierobežojumi.

Lapa atjaunināta: 04/10/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.