Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Noilguma termiņi un tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņi, kuru beigu datums iekrīt laikposmā no 2020. gada 8. aprīļa līdz 2020. gada 17. maijam, tiek pagarināti par vienu mēnesi no attiecīgā termiņa beigu datuma (t. i., atlikti līdz 2020. gada 17. jūnijam). Ja nepieciešams, valdība var šo periodu pagarināt.

Tiesvedības termiņi civillietās, kuru beigu datums iekrīt laikposmā no 2020. gada 8. aprīļa līdz 2020. gada 17. maijam un kuru izbeigšanās var izraisīt piespiedu atsavināšanu vai citus zaudējumus, tiek pagarināti par vienu mēnesi no krīzes perioda beigu datuma (t. i., atlikti līdz 2020. gada 17. jūnijam). Vajadzības gadījumā valdība var pagarināt krīzes perioda beigu datumu. Tas neattiecas uz steidzamām lietām.

Termiņu pagarināšana par 6 mēnešiem nekustamo īpašumu tiesas izpārdošanas kontekstā, kuru beigu datums iekrīt no 2020. gada 18. marta līdz 2020. gada 3. jūnijam.

Dažu piespiedu izpildes procedūru pret sabiedrībām apturēšana no 2020. gada 24. aprīļa līdz 2020. gada 17. maijam.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Tiesas sēdes civillietās, kuras bija paredzēts noturēt no 2020. gada 10. aprīļa līdz 2020. gada 17. jūnijam (valdība var pagarināt šo laika posmu), ir atceltas, ja visas puses jau ir nosūtījušas savus rakstiskos secinājumus. Tiesnesis pieņem lēmumu bez tiesas sēdes, pamatojoties tikai uz rakstiskajiem secinājumiem, ja vien puses neiebilst. Ja puses iebilst, lietas izskatīšana tiek atlikta.

Turpinot nodrošināt lietu izskatīšanu tiesā, civiltiesas izmanto video konferenču rīkus.

Zvērestus var saņemt attālināti no 2020. gada 4. maija līdz 3. jūnijam.

Notariāta likumā paredzētie sanāksmju likumiskie termiņi, kas beidzas laikposmā no 2020. gada 18. marta līdz 2020. gada 4. augustam, ir atlikti par trim mēnešiem.

Notariāli apstiprinātas pilnvaras var saņemt attālināti un elektroniski (ar elektronisko atbalstu un ar elektronisko identifikāciju un parakstu).

No 2020. gada 4. maija līdz 2020. gada 3. jūnijam atcelta prasība par liecinieku un vairāku notāru klātbūtni autentiskā testamenta sagatavošanas laikā.

Notariāli apstiprinātas pilnvaras, kuras ir saņemtas no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 30. jūnijam un kuras ir spēkā tikai no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 30. jūnijam, būs bez maksas.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Pēc Covid-19 uzliesmojuma Beļģijas centrālo iestāžu darba metodes un organizācija civillietās nav mainījušās, izņemot to, ka lielākā daļa Beļģijas centrālās iestādes darbinieku strādā, izmantojot tāldarbu. Daži darbinieki joprojām ierodas darba vietā 1 dienu nedēļā, lai pārbaudītu ienākošo pastu un nodrošinātu izejošo pastu, piemēram, attiecībā uz dokumentu izsniegšanu.

Izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, visiem kontaktpunktiem tika nosūtīts ziņojums, kurā norādīts, ka saziņu var turpināt tikai ar e-pasta ziņojumiem tieši attiecīgajiem darbiniekiem. Beļģijas centrālās iestādes joprojām ir pieejamas, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu. Jaunus pieprasījumus par bērnu nolaupīšanu, pierādījumu iegūšanu, juridisko palīdzību, uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumiem un bērnu aizsardzību ir ieteicams nosūtīt uz funkcionālajām pastkastītēm.

Atsevišķu lietu apstrāde varētu aizkavēties darbinieku trūkuma dēļ. Līdz šim visi darbinieki turpina strādāt, un lietas joprojām tiek apstrādātas tāpat kā pirms Covid-19 uzliesmojuma.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

-

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

-

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

-

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Tiesas īstenotu pārdošanu un privātu pārdošanu tiesas ceļā termiņi, kas beidzas laikposmā no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. martam, tiek automātiski pagarināti par 6 mēnešiem.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

-

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

-

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.