Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Bulgārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Īpaši tiesību akti:

- Likums par pasākumiem un rīcību ar 2020. gada 13. marta Nacionālās asamblejas lēmumu pasludinātās ārkārtējās situācijas laikā un par seku pārvarēšanu. - turpmāk: “Likums par ārkārtas stāvokli”

atkarībā no pasākumiem un darbībām izšķir šādus divus periodus: ārkārtas stāvokļa periods (13.03.–13.05.2020.) un divu mēnešu periods pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas (sākot ar 14.05.2020.):

A/Pasākumi un darbības ārkārtas stāvokļa laikā: 2020. gada 13. marts-13. maijs

(Sākotnēji ārkārtējās situācijas termiņš tika noteikts no 2020. gada 13. marta līdz 13. aprīlim. Šis periods ir pagarināts līdz 2020. gada 13. maijam.)

Procesuālie termiņi:

- Termiņu apturēšana:

Visi civillietu, šķīrējtiesu un izpildes procesu procesuālie termiņi ir apturēti, izņemot šādas civillietas un komerclietas:

  1. lietas par vecāku tiesību īstenošanu tikai attiecībā uz pagaidu pasākumiem;
  2. lietas, uz kurām attiecas Likums par aizsardzību pret vardarbību ģimenē, tikai attiecībā uz rīkojumu par tūlītēju aizsardzību vai tā grozījumiem, kā arī lietas, kurās lūgums pēc aizsardzības tiek noraidīts;
  3. lietas par atļaujām naudas līdzekļu izņemšanai no bērnu noguldījumiem;
  4. pagaidu noregulējuma tiesvedība;
  5. pierādījumu saglabāšanas lietas;
  6. lietas par lūgumiem, uz kuriem attiecas Elektronisko komunikāciju likums un saistībā ar reģistrācijas procesa izbeigšanu, pamatojoties uz tiesas aktu saskaņā ar Likumu par komercreģistru un bezpeļņas juridisko personu reģistru;
  7. lietas, uz kurām attiecas Likuma par kredītiestādēm 62. panta 3. punkts attiecībā uz deklarācijas parakstīšanu par bankas noslēpuma aizsardzību;

noilguma periodi, kuriem beidzoties tiek dzēstas vai iegūtas privātpersonu tiesības, ir apturēti.

B/Pasākumi un darbības divu mēnešu laikposmā pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas (no 14.05.2020.):

- Termiņu apturēšana:

Divu mēnešu laikā pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas visas paziņotās publiskās izsoles un piespiedu apķīlāšanas, kuras valsts un privātie izpildītāji ir vērsuši pret fiziskām personām, tiek apturētas un pārceltas, nepiemērojot nodevas un izmaksas. Pēc personas pieprasījuma, kas iesniegts pirms pirmajā teikumā minētā termiņa beigām, publiskie pārdošanas darījumi un attiecīgi īpašuma piespiedu apķīlāšana, tiek pārcelti bez nodevu vai citu izdevumu iekasēšanas.

- Termiņu pagarināšana:

Likumā noteiktie termiņi (izņemot iepriekš minētos gadījumus), kuri beidzas ārkārtas stāvokļa laikā un kuri ir saistīti ar privātpersonu tiesību un saistību īstenošanu, tiek pagarināti par 1 mēnesi no ārkārtējās situācijas beigām.

- Īpašie gadījumi:

Ārkārtas stāvokļa laikā un divus mēnešus pēc tam privātpersonu un medicīnas iestāžu bankas kontiem, algām un pensijām, medicīniskajām iekārtām un aprīkojumam nepiemēro apķīlāšanas/aizsardzības pasākumus. Netiek veikta privātpersonām piederošās kustamās mantas un nekustamā īpašuma aprakste, izņemot uzturlīdzekļu saistības, nelikumīga kaitējuma radītu zaudējumu samaksas saistības un prasības par uzturlīdzekļiem, prasības par nelikumīga kaitējuma radītu zaudējumu samaksu un prasības par darba samaksu. Divus mēnešus pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas pašvaldību bankas kontiem netiek piemērota apķīlāšana.

Divu mēnešu laikā pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas netiek iekasēti procenti un līgumsodi, ja maksājumu termiņus kavē privātas personas, kas ir debitori saskaņā ar kredītlīgumiem un cita veida finansējumu, ko sniedz finanšu iestādes saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 3. pantu, izņemot banku meitasuzņēmumus, tostarp kad debitoru parādus iegādājas bankas, finanšu iestādes vai trešās personas. Saistības izpildes termiņu nevar pasludināt par beigušos ātrāk/saistības nevar pasludināt par maksājamām pēc pieprasījuma, un līgumu nevar izbeigt saistību neizpildes dēļ.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Tiesas sēdes

Līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai tiesas sēdes var rīkot attālināti, nodrošinot tiesvedības pušu un dalībnieku tiešu un virtuālu līdzdalību. Par notikušo tiesas sēdi sastāda un nekavējoties publicē sēdes protokolu, un sēdes protokolu glabā līdz grozījumu iesniegšanas termiņa beigām un protokola pabeigšanai. Ja tiesas sēde notiks attālināti, tiesa par to informē attiecīgās lietas puses.

Augstākā tieslietu padome ir izdevusi rīkojumu par nepieciešamo aizsardzības pasākumu nodrošināšanu, lai novērstu vīrusa izplatīšanos tiesu ēkās, par dokumentu iesniegšanu tiesā pa pastu vai elektroniski, kā arī par konsultāciju sniegšanu pa tālruni vai elektroniski. Pavēstes ierasties uz minētajām tiesas sēdēm tiek izsniegtas pa tālruni vai elektroniski.

Reģistrācijas process

Komercreģistra un bezpeļņas juridisko personu reģistra, un citu reģistru sniegtie pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē.

Notariālās procedūras

Notariālās procedūras ir ierobežotas un tiek veiktas tikai ārkārtas procedūras. Notariālā tiesvedība aprobežojas tikai ar steidzamu lietu izskatīšanu, ievērojot higiēnas prasības. Notāru palāta nodrošina, lai attiecīgajā prakses teritorijā uz 50 000 iedzīvotājiem notāru pienākumus veiktu vismaz viens notārs.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Starptautisko juridisko palīdzību joprojām sniedz Tieslietu ministrija un tiesas, bet tā var tikt sniegta ar kavēšanos.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Bulgārijas valsts tiesību akti paredz, ka debitoram (tā vadībai) ir pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu 30 dienu laikā pēc maksātnespējas/pārmērīgu parādsaistību rašanās (Komerclikuma 626. panta 1. punkts).

Ārkārtas stāvoklis tika atcelts 2020. gada 13. maijā visā Bulgārijas Republikas teritorijā. Visu to īpašo pasākumu īstenošanas termiņi, kas veikti saistībā ar Likumu par ārkārtas stāvokli, ir beigušies. Attiecīgi īpašie pasākumi vairs nav piemērojami.

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

-

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Ārkārtas stāvoklis tika atcelts 2020. gada 13. maijā visā Bulgārijas Republikas teritorijā. Visu to īpašo pasākumu īstenošanas termiņi, kas veikti saistībā ar Likumu par ārkārtas stāvokli, ir beigušies. Attiecīgi īpašie pasākumi vairs nav piemērojami.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Ārkārtas stāvoklis tika atcelts 2020. gada 13. maijā visā Bulgārijas Republikas teritorijā. Visu to īpašo pasākumu īstenošanas termiņi, kas veikti saistībā ar Likumu par ārkārtas stāvokli, ir beigušies. Attiecīgi īpašie pasākumi vairs nav piemērojami.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

-

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Ja netiek pildīts maksāšanas pienākums, ko bankas vai citas finanšu iestādes noteikušas saskaņā ar bankas kredītiem un citām finansējuma formām (faktorings, piespiedu atsavināšanu u. c.), kā arī saskaņā ar nomas līgumiem, procentus un līgumsodus nepiemēro līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai. Turklāt pienākumu/maksājumu nevar pieprasīt izpildīt/veikt agrāk, un līgumu nevar izbeigt saistību neizpildes dēļ (6. pants Likumā pa ārkārtas stāvokli (ar 2020. gada 6. aprīļa grozījumiem un papildinājumiem)).

Ar grozījumiem Likumā par ārkārtas stāvokli minētais pasākums ir pārskatīts šādi:

Divu mēnešu laikā pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas netiek iekasēti procenti un līgumsodi, ja maksājumu termiņus kavē privātas personas, kas ir debitori saskaņā ar kredītlīgumiem un cita veida finansējumu, ko sniedz finanšu iestādes, izņemot banku meitasuzņēmumus, tostarp kad debitoru parādus iegādājas bankas, finanšu iestādes vai trešās personas, turklāt saistības nevar pasludināt par izpildāmām pirms termiņa un līgumu nevar izbeigt saistību neizpildes dēļ.

Saskaņā ar Likumā par ārkārtas stāvokli iekļautu jaunu noteikumu, kas stājās spēkā 2021. gada 17. februārī, divu mēnešu laikā pēc ārkārtas epidemioloģiskās situācijas beigām nepiemēro aizsardzības pasākumus un neveic izpildes darbības attiecībā uz līdzekļiem, kuri darbiniekiem izmaksāti kā kompensācija, pamatojoties uz Ministru padomes aktu saistībā ar Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanu; Apķīlāšanas rīkojumu attiecībā uz darbinieku prasījumiem atbilstoši pirmajam teikumam, tai skaitā attiecībā uz viņu bankas vai citiem maksājumu kontiem saņemtajiem, izpilde netiek veikta (5. panta 5. punkts Likumā par ārkārtas stāvokli, kas grozīts un papildināts 2021. gada 17. februārī).

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.