Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

2020. gada 18. aprīlī stājās spēkā grozījumi Likumā par monetāro aktīvu izpildi — izpilde attiecībā uz fizisko personu kontiem bija apturēta uz 3 mēnešiem (ar iespējamu papildu 3 mēnešu pagarinājumu). Uz tādu pašu laiku bija apturēta likumisko procentu aprēķināšana.

Sākot ar 2020. gada 19. oktobri izpilde atkal notiek ierastajā kārtībā. Tomēr Tieslietu un administrācijas ministrija ir nosūtījusi notāriem ieteikumu, kurā aicina sākt izskatīt izpildes lietas, kas iesniegtas pēdējo sešu mēnešu laikā, trīs fāzēs, kuras sākas attiecīgi 19. oktobrī, 20. novembrī un 20. janvārī. Pirmajā fāzē izsniegs izpildes lēmumus par pieteikumiem, kas saņemti līdz 30. jūnijam, izpildes lēmumus par pieteikumiem, kas saņemti līdz 31. augustam izsniegs otrajā fāzē un trešajā fāzē izsniegs izpildes lēmumus par pieteikumiem, kas saņemti līdz 18. oktobrim.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Visas tiesu iestādes turpina strādāt. Tomēr, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus, notiek tikai tā tiesvedība, kas ir atzīta par steidzamu. Tiesas sēdes un citas lietas, kas nav steidzamas, ir atliktas līdz turpmākam paziņojumam.

Lietās, kurās tiesneši var pieņemt lēmumu vienpersoniski vai kurām nav nepieciešama tiesas sēde, lēmums vispirms tiek pieņemts, strādājot no mājām, un pēc tam tas tiek nosūtīts tālāk. Tiesu iestāžu vadītāji ir pilnvaroti ļaut to darbiniekiem strādāt no mājām, ja vien tas ir iespējams.

Saziņa ar tiesvedības pusēm un visiem iesaistītajiem dalībniekiem notiek elektroniski visos gadījumos, kad tas ir iespējams. Gadījumos, kad ir nepieciešama tikšanās klātienē vai tiesas sēde, ir jāievēro visi veselības aizsardzības iestāžu noteiktie aizsardzības pasākumi. Visās situācijās jāizmanto tiesnešu un tiesu rīcībā esošie tālsaziņas tehniskie līdzekļi (e-pasts, video saites utt.), tostarp arī tiesā.

Tāpat tiek ieteikts atlikt izpildes procesus, jo īpaši izpildi saistībā ar nokustamā īpašuma atsavināšanu un nodošanu.

Sakarā ar Covid-19 epidēmijas uzliesmojumu Horvātijā ir atliktas visas elektroniskās publiskās izsoles izpildes un maksātnespējas lietās, izņemot tās, kurās solīšana ir sākusies vēlākais 2020. gada 24. martā un kuras ir jāpabeidz saskaņā ar publicētajiem aicinājumiem piedalīties elektroniskajā publiskajā izsolē.

Visi pārdošanas pieprasījumi, kas saņemti pēc 2020. gada 13. marta un kas nav apstrādāti, tiks apstrādāti pēc īpašo apstākļu saistībā ar Covid-19 epidēmiju izbeigšanās. Visi publicētie uzaicinājumi par izmaksu maksājumaiem un uzaicinājumiem piedalīties elektroniskajā publiskajā izsolē vairs nebūs spēkā un tiks atkārtoti publicēti ar tādiem pašiem pārdošanas nosacījumiem pēc Covid-19 epidēmijas uzliesmojuma īpašo apstākļu beigām.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Pusēm jāiesniedz savi pieteikumi, pieprasījumi un iesniegumi Tieslietu ministrijai standarta darba laikā pa e-pastu, pa tālruni un pastu.

Starptautiskā juridiskā palīdzība joprojām tiek sniegta, bet var aizkavēties.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Bankrota procedūras uzsākšanas iemesli, kas rodas īpašajos apstākļos, nav spēkā attiecībā uz bankrota procedūras uzsākšanu. Bankrota ierosināšanas kritēriji ir maksātnespēja un pārmērīgas parādsaistības, bet neviens no šiem kritērijiem nav piemērojams, ja tas notiek īpašo apstākļu laikā. Izņēmuma kārtā lūgumrakstu par bankrota procedūras uzsākšanu var iesniegt parādnieks, Finanšu aģentūra un kreditors tikai nolūkā aizsargāt Horvātijas Republikas intereses un drošību, dabu, cilvēku vidi un cilvēku veselību.

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

-

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

2020. gada 1. maijā stājās spēkā Likums par intervences pasākumiem izpildes un maksātnespējas procedūrās.

Saskaņā ar šo likumu izpildes procedūras ir apturētas uz 3 mēnešiem (ar iespēju tās pagarināt vēl par 3 mēnešiem). Īpašo apstākļu laikā darba devēji un valsts pensiju fonds neaizturēs algas/pensijas par labu kreditoriem (izņēmums no šā noteikuma ir uzturlīdzekļi bērniem, darba ņēmēju prasības un pagaidu pasākumi saskaņā ar kriminālprocesa likumu).

Uz tikpat ilgu laiku ir apturēta likumisko procentu aprēķināšana.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Sakarā ar Covid-19 epidēmijas uzliesmojumu Horvātijā ir atliktas visas elektroniskās publiskās izsoles izpildes un maksātnespējas lietās, izņemot tās, kurās solīšana ir sākusies vēlākais 2020. gada 24. martā un kuras ir jāpabeidz saskaņā ar publicētajiem aicinājumiem piedalīties elektroniskā publiskajā izsolē.

Visi pārdošanas pieprasījumi, kas saņemti pēc 2020. gada 13. marta un kas nav apstrādāti, tiks apstrādāti pēc īpašo apstākļu saistībā ar Covid-19 epidēmiju beigām. Visi publicētie uzaicinājumi par izmaksu apmaksu un uzaicinājumi piedalīties elektroniskā publiskajā izsolē tiks atcelti un tiks atkārtoti publicēti ar tādiem pašiem pārdošanas nosacījumiem pēc Covid-19 epidēmijas uzliesmojuma īpašo apstākļu beigām.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

-

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

-

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.