Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Procesuālie termiņi ir apturēti līdz 2020. gada 30. aprīlim.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Visas tiesas sēdes un citas procedūras ir apturētas līdz 2020. gada 30. aprīlim. Izņēmumi: pieteikums par ārkārtīgi steidzamu pagaidu noregulējuma pasākumu, izdošanas procedūru un citu procedūru, kas attiecas uz personas brīvības ierobežojumiem (piemēram, nelikumīgu aizturēšanu, aizturēšanu psihiatriskajā iestādē).

Sekretārs pieņem prasības pieteikumu tikai tad, ja to iesniedz kopā ar pieteikumu par pagaidu noregulējuma pasākumu un ja prasībā ir steidzama. To vai prasība ir steidzama pārbauda un nolemj tiesnesis.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

-

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

-

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

-

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

-

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

Tiesvedības par izlikšanu un izlikšanas rīkojumu izpildi par īres maksas nemaksāšanu pašreizējā laika posmā ir apturētas līdz 2020. gada 31. maijam.

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

- Lietu izskatīšana tiesā ir apturēta no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 30. aprīlim ar šādiem izņēmumiem:

civillietās

i) pagaidu noregulējuma pasākumu pieteikumu izskatīšana īpaši steidzamos gadījumos;

ii) apelācijas sūdzību izskatīšana par nekustamā īpašuma izsoļu procedūrām (utt.).

- Līdz 2020. gada 30. aprīlim ir apturēti visi Civilprocesa noteikumos paredzētie procesuālie termiņi un pārējie tiesas spriedumos un rīkojumos noteiktie termiņi.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Maksātnespējas departaments ir veicis grozījumus Likumā par personas maksātnespēju, paredzot noteikumus par tiesas noteikto individuālo izpildes pasākumu apturēšanas termiņa pagarināšanu/atjaunošanu, ņemot vērā īpašos apstākļus. Turklāt ir atviegloti noteikumi par kreditoru sanāksmēm tiešsaistē. Likuma grozījumi stājās spēkā 2020. gada augustā.

Turklāt ir paātrināta procedūru vienkāršošana, tostarp tiešsaistes veidlapu iesniegšanas īstenošana un tiešsaistes maksājumi. Tomēr paredzams, ka tiešsaistes aprīkojums būs pieejams sabiedrībai 2021. gada otrajā pusē.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

-

Lapa atjaunināta: 07/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.