Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Ir veikti vairāki pasākumi, lai mazinātu lielākās iedzīvotāju grūtības attiecībā uz tiesas procesiem, izpildi vai maksātnespējas procedūru. Procesuālo kodeksu esošo noteikumu plaša izmantošana attiecībā uz nokavēto tiesvedības termiņu atcelšanu, ja termiņš ir nokavēts tādu ierobežojumu dēļ, kas izriet no ārkārtas pasākumiem (obligātās karantīnas, personu pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumiem).

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Tieslietu ministrija iesaka atlikt visas tiesas sēdes. Ja tiesas sēdi nav iespējams atlikt, tā notiek, stingri ievērojot valdības noteikumus par ārkārtējo situāciju. Tiesas sēdes ir slēgtas sabiedrībai, un sabiedrības pārstāvju pārvietošanās tiesas ēkā ir ierobežota.

Tiesa sniedz informāciju pa tālruni/e-pastu.

Tiesas procesu kavējumus, kas izriet no šo ieteikumu piemērošanas, TM neuzskatīs par uzraudzības pilnvaru īstenošanas kavējumiem.

Sabiedrībai joprojām ir pieejami notariālie pakalpojumi, lai gan ierobežotā apjomā.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Bērnu starptautiskās juridiskās aizsardzības birojs (Brisele IIa regula un regula par uzturlīdzekļiem): Birojs strādā ārkārtējās situācijas darba režīmā; personīgu saziņu ar biroju aizstāj ar rakstisku (rakstisku vai elektronisku) un telefonisku saziņu; biroja darba laiks ir ierobežots no pirmdienas līdz trešdienai no 9:00 līdz 12:00.

Čehijas Tieslietu ministrija (centrālā iestāde regulu par dokumentu izsniegšanu un pierādījumu iegūšanu izpratnē): Darbinieki (tostarp visi kontaktpunkti) pašlaik lielākoties strādā no mājām. Ir stingri ieteikts izmantot elektronisko saziņu/distances saziņu. Termiņi nav apturēti.

Vienīgais sarežģījums ir pieaugošie pasta pakalpojumu ierobežojumi dažās valstīs, kurus mēs, vienojoties ar Ārlietu ministriju, mēģinām pārvarēt, tiesas dokumentu izsniegšanai izmantojot diplomātisko kanālu. Ārvalstu centrālajām iestādēm vajadzētu ieteikt to tiesām/kompetentajām iestādēm nosūtīt visus pieprasījumus par dokumentu izsniegšanu un pierādījumu iegūšanu tieši kompetentajām tiesām, nevis ar centrālās iestādes (Tieslietu ministrijas) starpniecību, jo tas pašlaik ievērojami saīsinās pieprasījuma sekmīgas izpildes termiņus.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Debitora pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu atcelšana (gadījumā, ja ar Covid saistīts bankrots ir iestājies 6 mēnešu laikā pēc valdības noteikto ārkārtas pasākumu beigām).

Apturēšanas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam.

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Kreditora tiesības iesniegt pieteikumu par debitora maksātnespēju ir apturētas līdz 2020. gada 31. augustam.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Ārkārtas moratorijs aptur izpildes rīkojumu izpildi un nodrošinājuma tiesību izmantošanu. Tas ir viegli pieejams debitoriem, jo pirmos 3 mēnešus tiem nav nepieciešama kreditoru piekrišana; pēc tam kreditoru piekrišana būs nepieciešama pagarinājumam uz vēl 3 mēnešiem.

Ārkārtas moratorija pieteikumu otrais posms sākās 2020. gada 13. novembrī (līdz 2021. gada 30. jūnijam un tikai pirmreizējiem pieteikuma iesniedzējiem). Ārkārtas moratorija pirmā posma pagarināšanai nav nepieciešama kreditoru piekrišana.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

Turklāt ārkārtas moratorijs aizsargā debitoru pret līgumu izbeigšanu attiecībā uz enerģijas piegādi, izejvielu piegādi, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un ļauj debitoram samaksāt saistības, kas ir tieši saistītas ar uzņēmējdarbības uzturēšanu, piešķirot tām lielāku prioritāti nekā vecākiem parādiem.

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Tieslietu ministrija ieteica, ja iespējams, atlikt visas tiesas sēdes. Termiņa nokavējuma atcelšana tiesvedībā, ja termiņš ir nokavēts pašreizējo ierobežojumu dēļ (piemēram, obligātās karantīnas vai pārvietošanās ierobežojumu dēļ).

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Kamēr ir apturēts debitora pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu, ir apturēts arī atgūšanas termiņa tecējums, kas attiecas uz darbībām, kuru mērķis ir anulēt iepriekšējos darījumus. Ir ieviesta pastiprināta parādnieku aizsardzība pret saistību dzēšanas procedūru atcelšanu ienākumu samazināšanās dēļ.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Aizdevuma maksājumus no 2020. gada aprīļa līdz oktobrim var atlikt un līgumu termiņu automātiski pagarināt. Aizsardzības periodā nevar piemērot līgumsodus vai nokavējuma procentus.

Vairums individuālo izpildes darbību, ko veic tiesu izpildītāji, ir apturētas līdz 2021. gada 31. janvārim.

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.