Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Dānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Līdz šim nav ieviesti pasākumi attiecībā uz tiesas procesiem.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Dānijas tiesas ir uzsākušas ārkārtas procedūru, lai risinātu dažas kritiski svarīgās jomas. Kritiski svarīgās jomas, kuras tiesas joprojām izskata vietējā līmenī, ir ar likumu ierobežotas laikā vai īpaši traucējošas.

Tiesu pienākums ir katrā atsevišķā gadījumā izvērtēt, vai lieta atbilst “kritiski svarīgas lietas” nosacījumiem, kā arī tiesu pienākums ir organizēt darbu, ņemot vērā apstākļus.

Lēmums piešķirt prioritāti kritiski svarīgām lietām nozīmē, ka vairāki nozīmīgu lietu veidi, tostarp lietas, kuras izskata, rīkojot tiesas sēdi klātienē, netiks izvirzīti par prioritāti. Šīs lietas tiek atliktas līdz turpmākam paziņojumam.

Dānijas tiesas ārkārtējās situācijas laikā cenšas tikt galā ar pēc iespējas lielāku darba apjomu, strādājot no mājām. Dānijas Tiesu administrācija ir nodrošinājusi iespēju izveidot darba vietu mājās visiem darbiniekiem. Turklāt tiesu darbinieki (ierobežotā skaitā) var fiziski atrasties tiesās, lai nodrošinātu, ka viņi paši un citi var veikt darbus no mājām.

Iespēju robežās tiesas izmanto telefonsakaru konferences, lai sagatavotu lietas vairākās tiesību jomās, tostarp civillietas un tiesu izpildītāju lietas. Ģimenes tiesas izskata lietas, cik vien iespējams, bez fiziskas klātbūtnes. Ir arī vairākas testamenta apstiprināšanas lietas, kuras var apstrādāt pa tālruni.

Krīzes komiteja (ko veido Dānijas tiesas administrācija un tiesu priekšsēdētāju grupa) ir aicinājusi tiesas pēc iespējas vairāk izvērtēt, vai pašreizējā situācija rada iespēju turpmāk izmantot videokonferences, ja to uzskata par pareizu no tiesiskuma viedokļa.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Kopumā Dānijas tiesas ārkārtējās situācijas laikā cenšas tikt galā ar pēc iespējas lielāku darba apjomu, strādājot no mājām.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

N/P

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

N/P

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

N/P

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

N/P

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Dānijas tiesas ir uzsākušas ārkārtas procedūru, lai risinātu dažas kritiski svarīgas jomas. Kritiski svarīgās jomas, kuras tiesas joprojām izskata vietējā līmenī, ir ar likumu ierobežotas laikā vai īpaši traucējošas.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

N/P

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Dānijas parlaments ir pieņēmis virkni ekonomisko stimulu pakešu.

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.