Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Vispārīgu informāciju angļu valodā var atrast valdības tīmekļa vietnē

Procesuālos termiņus tiesa pagarina, izskatot katru gadījumu atsevišķi. Tiesas ņems vērā papildu slogu, uzdevumus vai grūtības, ko procesa pusēm rada krīze.

Nav tiesību aktu par termiņu pagarināšanu, tiesnešiem ir rīcības brīvība noteikt garākus termiņus nākotnē vai pagarināt esošos termiņus.

Tomēr, lai novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos, izvairoties no fiziska cilvēku kontakta aprūpes iestādēs, ir apturēti termiņi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem psihiski slimas personas tiek ievietotas psihiatriskajā slimnīcā vai sociālās aprūpes iestādē:

  • pagarinātas pagaidu aizsardzības gadījumā — uz ārkārtējās situācijas laiku;
  • ievietošanas gadījumā uz ārkārtējās situācijas laiku un uz laiku līdz pat diviem mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tas neskar pienākumu izbeigt jebkādu ievietošanu un jebkādu pagaidu tiesiskās aizsardzības piemērošanu pēc tam, kad ir beiguši pastāvēt ievietošanas priekšnosacījumi vai kļūst skaidrs, ka priekšnosacījumi nav izpildīti.

Saistību tiesību jomā pašlaik nav būtisku izmaiņu. Tieslietu ministrija ir izanalizējusi dažādas tiesiskās iespējas, kas jau paredzētas Igaunijas tiesību aktos un ko varētu izmantot šajā grūtajā laikā. Galvenā uzmanība ir pievērsta paskaidrojumu sniegšanai un atbildēm uz informācijas pieprasījumiem. Ir izteikti arī priekšlikumi par dažu noteikumu grozīšanu saistību tiesību jomā, bet šīs diskusijas vēl turpinās.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Ārkārtējā situācija ir izsludināta no 12. marta līdz 17. maijam.

Ir izveidotas virtuālas sanāksmju telpas, lai palielinātu Tieslietu ministrijas, tiesu, prokuratūras iestāžu un cietumu kapacitāti video konferenču rīkošanā. Šo risinājumu var izmantot, lai rīkotu mutiskas tiesas sēdes, uzklausot procesā iesaistītās puses. Turklāt ir pārvietots pieejamais video konferenču aprīkojums, lai atbalstītu pieprasījuma pieaugumu tiesu namos un cietumos.

Nav izmaiņu tiesību aktos attiecībā uz tiesvedību. Tiesu administrācijas padome ir izdevusi ieteikumus. Igaunijas tiesu darbs ir reorganizēts: sekretariātu darba laiks: 9:00-13:00 un tiesu namu darba laiks darba dienās: līdz plkst. 14.00.

Ja iespējams, lietas tiek izskatītas rakstiski, izmantojot tiesu informācijas sistēmu un digitālu tiesvedības pieteikumu.

Steidzamas sēdes tiek noturētas un lietas tiek izskatītas, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ja tas nav iespējams, tiesa katrā gadījumā atsevišķi lemj par to, vai tiesas sēde vai tiesvedība notiks tiesā. Šādus jautājumus var uzskatīt par steidzamiem: personas ievietošana slēgtā iestādē; bērna nošķiršana no viņa ģimenes; aizbildnības nodibināšana pieaugušam cilvēkam. Lietās, kas nav steidzamas, tiesa var izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus (vai jebkurus citus nepieciešamos līdzekļus), bet vispār tiesām ir ieteikts atlikt tiesas sēdi un/vai tiesvedību.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu tiesa izņēmuma un steidzamos gadījumos, kas saistīti ar bērniem, var dot provizoriskus/aizsardzības rīkojumus, neuzklausot bērnu – šo iespēju izmantojuši daudzi tiesneši.

Ir ieteikts procesuālos dokumentus izsniegt, izmantojot e-lietu un e-pastu.

Notāru palāta ir atļāvusi notāriem veikt visus nepieciešamos pasākumus, piemēram, izmantot attālinātās autentifikācijas pakalpojumu e-Notar, kas ļauj veikt notariālos aktus, izmantojot videotiltu. Lai gan līdz 6. aprīlim attālināti varēja sagatavot tikai noteikta veida aktus (advokātu pilnvaras, privātu kapitālsabiedrību kapitāldaļu pārdošana un vēl dažas citas), sākot ar 6. aprīli gandrīz visus aktus var apstiprināt attālināti (vienīgie izņēmumi ir laulības noslēgšana vai laulības šķiršana). Tātad pat nekustamos īpašumus tagad var pārdot, izmantojot tiešsaistes autentifikāciju. Tas notiks arī pēc tam, kad ārkārtas situācija būs beigusies. Arī Igaunijas Advokātu asociācija ir mudinājusi savus biedrus strādāt attālināti un izmantot visus tehniskos sakaru līdzekļus, lai turpinātu sniegt juridiskos padomus. Tā arī uzsvēra nepieciešamību nodrošināt advokāta un klienta saziņas konfidencialitāti. Advokatūras asociācija ir papildus uzsvērusi, ka tiesību ierobežojumiem, kas uzlikti ārkārtas situācijas dēļ, ir jābūt pamatotiem, un tie ir jāapstrīd, ja tas tiek pieprasīts konkrētā gadījumā. Advokātiem ir arī pienākums ātri pielāgoties pārmaiņām darba vidē, izrādīt elastību un jauninājumus un nodrošināt, ka netiek ļaunprātīgi izmantotas iespējas pieprasīt termiņa pagarinājumus.

Tiesu izpildītāju un pārvaldnieku palāta bankrota lietās ir arī paziņojusi, ka tiesu izpildītāji un pārvaldnieki bankrota lietās ir reorganizējuši savu darbu, lai strādātu attālināti.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Igaunijas Centrālā iestāde no 13. marta strādā tāldarba režīmā. Saziņa (ziņas un dokumenti) tiek nosūtīti pa e-pastu (civillietās un lielākajā daļā krimināllietu). Ja nepieciešams, oriģinālie dokumenti tiks nosūtīti pa aviopastu pēc ārkārtas situācijas beigām.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

-

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

-

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

-

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

-

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Pašreiz tiek analizēta nepieciešamība veikt turpmākus grozījumus maksātnespējas jomā (piemēram, attiecībā uz reorganizācijas plāniem), kas varētu palīdzēt atbalstīt krīzes pārvarēšanu.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

-

Lapa atjaunināta: 31/01/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.