Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Neraugoties uz pašreizējo krīzi, tiesību aktos noteiktajos termiņos attiecībā uz tiesvedību nav ieviestas nekādas izmaiņas.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Tiesas joprojām ir neatkarīgas. Tomēr Valsts tiesu administrācija (VTA) sniedz vadlīnijas un ieteikumus tiesām par to pārvaldību.

VTA ir sniegusi norādījumus, kas iesaka tiesām turpināt izskatīt lietas, veicot aizsardzības pasākumus, piemēram, fiziska klātbūtne ir pieļaujama tikai steidzamu lietu izskatīšanā. VTA iesaka tiesām rīkot tiesas sēdes, izmantojot videokonferences vai citus pieejamos un piemērotos tehnoloģiskos līdzekļus. Valsts tiesu administrācija ir arī publicējusi ieteikumus visām tiesām par attālināto savienojumu izmantošanu tiesas procesā. Ieteikumi ir izstrādāti tikai pašreizējai ārkārtas situācijai, un tie nav paredzēti, lai mainītu pašreizējo rīcībpolitiku, norādījumus vai ieteikumus. Attālināto savienojumu efektīvākas izmantošanas mērķis ir līdz minimumam samazināt veselības apdraudējumu, izvairoties no vairāku cilvēku pulcēšanās. Šie ieteikumi, kā arī turpmākās vadlīnijas ir atrodamas šeit.

Līdz 2020. gada 10. maijam Somijas apgabaltiesas ir apturējušas 1 431 civillietu izskatīšanu. Atjauninātu informāciju skatīt šeit.

Ar tiesu ir ieteicams sazināties galvenokārt pa tālruni vai e-pastu.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Starptautiskā juridiskā palīdzība joprojām tiek sniegta, bet tiesas piešķir lietām prioritāti atbilstoši pieejamajiem resursiem.

Lielākā daļa Somijas centrālās iestādes darbinieku (Regula Nr. 2201/2003, Regula Nr. 4/2009, Regula Nr. 1393/2007 un Regula Nr. 1206/2001) pašlaik strādā attālināti. Steidzamos gadījumos birojā ir pieejams ierobežots darbinieku skaits. Ja iespējams, ir ieteicams sazināties pa e-pastu: central.authority@om.fi un maintenance.ca@om.fi (tikai lietās par uzturēšanas pienākumu).

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

-

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Iespēja deklarēt parādnieku par bankrotējušu, pamatojoties uz kreditora lūgumrakstu, ir ierobežota no 2020. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. janvārim. Sagatavošanā priekšlikums, ar kuru paredzēts no 2021. gada 1. februāra parādniekiem piešķirt vairāk laika maksājumu veikšanai.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Izpildes akts tiek grozīts, lai atvieglotu parādnieka stāvokli no 2020. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. aprīlim.

Tiks grozīts maksāšanas periods un kritēriji, saskaņā ar kuriem uz vairākiem mēnešiem var atlikt piespiedu atsavināšanas pasākumus. Vairāk laika tiks atvēlēts izlikšanas izpildei.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

-

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Kreditori ir aicināti rīkoties atbildīgi.

Somija arī koncentrē savus centienus, lai izvairītos no privāto personu un mājsaimniecību pārmērīgām parādsaistībām.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Ir spēkā patēriņa kredītu pagaidu maksimālā procentu likme 10 procentu apmērā, kā arī pagaidu aizliegums to tiešajai tirgvedībai no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim. Tiek gatavots priekšlikums šo pagaidu pasākumu pagarināšanai.

Ierosināts uz laiku regulēt parādu piedziņas izmaksas attiecībā uz citu tādu debitoru parādiem, kas nav patērētāji, un ierobežot kredītlīniju izmantošanu konkrētiem debitoriem.

Lapa atjaunināta: 14/04/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.