Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Termiņi (procesuālie), tostarp noilguma periodi, kuri beidzas laikposmā no 12. marta līdz ārkārtas stāvokļa beigām +1 mēnesis, ir pagarināti. Minētā perioda beigās visi termiņi parasti atjaunojas, bet 2 mēnešu laikā. Tomēr pagarinātais periods nekavē puses pieprasīt tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai izmantot savas tiesības iesniegt prasību jebkurā iespējamā veidā ārkārtas situācijas laikā, ciktāl tas ir iespējams.

Principā līgumos paredzētie izpildes pienākumi un termiņi nav ietekmēti, un īpašos apstākļos (force majeure utt.) piemēro valsts tiesību aktus. Tomēr, lai ņemtu vērā izpildes grūtības, uz laiku ir atceltas līgumiskās sankcijas par saistību neizpildi no debitora puses (līgumsoda klauzula, līguma izbeigšanas klauzula u. c.).

Ar likumu noteiktie līgumsodi, atjaunošanas un uzteikuma termiņi arī ir apturēti vai pagarināti.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Laikā no 17. marta līdz 10. maijam tiesas izskatīja tikai steidzamas lietas (tiesas sēdes par civilo brīvību un aizbildnību civillietā, izpildi, bērnu aizsardzību, ģimenes tiesu steidzamās lietas, tostarp aizsardzības rīkojumus, un ārkārtas pagaidu noregulējuma tiesvedību).

Tiesas kopš 11. maija ir pakāpeniski atsākušas darbību visos jautājumos.

Gadījumā, ja tiesa nevar darboties, steidzamu lietu izskatīšanai var norīkot citu tiesu.

Lietas dalībnieki par tiesas nolēmumiem tiek informēti visos veidos, jo īpaši pa e-pastu vai pa tālruni (nolēmumi netiks uzskatīti par adresātam izsniegtiem).

Kas attiecas uz bērnu un pieaugušo aizsardzības pasākumiem, tos, kuru termiņš beidzas ārkārtas stāvokļa laikā, automātiski pagarina, ja vien tiesnesis nelemj citādi.

Izmeklēšanas un mediācijas pasākumu termiņi ir apturēti, un no 2020. gada 23. jūnija tos pagarina vēl par trim mēnešiem.

Lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem par distances ievērošanu, tiesu iestāžu vadītāji varēs regulēt tiesas ēkas apmeklētāju plūsmu un noteikt to personu skaitu, kurām atļauts iekļūt tiesas zālē.

Ja piekļuve ir ierobežota, personas, kas vēlas piedalīties tiesas sēdē, var iesniegt pieteikumus tiesu iestāžu vadītājiem, izmantojot dažādus līdzekļus.

Ja uzklausīšanai izmanto audiovizuālus vai citus elektroniskus saziņas līdzekļus, uzklausīšanu nedrīkst noturēt vienā vietā.

Visbeidzot, jāatgādina, ka izmantotajiem saziņas līdzekļiem ir jāgarantē apspriežu slepenība.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību pieteikumus izskata parastajā kārtībā.

Sadarbība ģimenes lietās (Regula Nr. 2201/2003): Starptautiskās bērnu nolaupīšanas un bērnu aizsardzības jomā Francijas centrālās iestādes darbinieki lielākoties strādā attālināti un ierodas birojā vismaz vienu dienu nedēļā. Tas nozīmē, ka visus jaunos pieprasījumus var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.

Pierādījumu iegūšana (Regula Nr. 1206/2001): Pieprasījumus izskata parastajā kārtībā. Apstrādes laiks var būt nedaudz ilgāks, jo lietas izskatītājs strādā attālināti no mājām un tikai reizi nedēļā ierodas birojā, lai izskatītu pa pastu vai faksu saņemtos pieprasījumus.

Dokumentu izsniegšana (Regula Nr. 1393/2007): Pašreizējos apstākļos dokumentu izsniegšana var būt palēnināta. Elektronisku dokumentu izsniegšanu var veikt ar nosacījumu, ka saņēmējs ir devis iepriekšēju piekrišanu.

Francijas centrālā iestāde saskaņā ar šīm trim regulām (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) turpina sazināties pa e-pastu (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), kā arī pa pastu vai faksu.

Francijas centrālā iestāde saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 4/2009 saistībā ar uzturēšanas pienākumu veic saziņu, izmantojot e-pastu: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

-

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

-

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Rīkojums 2020-596 paredz, ka parādnieks var lūgt tiesas priekšsēdētājam noteikt vispārēju apturēšanu uz samierināšanas procedūras laiku. Šīs procedūras laikā tiek pieņemts, ka pastāv nosacījumi labvēlības perioda piešķiršanai.

Sk. Rīkojumu 2020-596-20, 2020. gada maijs.

Atgādinājums (pasākumi, kas nav saistīti ar Covid-19):

Reorganizācijas procedūra tiesā (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) ir piemērojama atsevišķu izpildes panākšanas darbību vispārēja apturēšana (ar īpašiem izņēmumiem).

Pirms uzsākt likvidācijas procedūru (procédure de liquidation judiciaire) vai reorganizācijas procedūru tiesā (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) pēc parādnieka lūguma var sākt neformālu un konfidenciālu procedūru (samierināšanas procedūru). Ja kreditors mierizlīguma procedūras laikā ceļ prasību ārpustiesas kārtībā vai tiesā pret parādnieku, parādnieks var lūgt tiesas priekšsēdētājam viņam piešķirt labvēlības periodu.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

Atgādinājums (pasākumi, kas nav saistīti ar Covid-19):

Reorganizācijas procedūras tiesā (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) ietvaros Komerclikums liedz kreditoriem izbeigt vai grozīt būtiskus izpildāmus līgumus, kaitējot parādniekam.

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

-

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Rīkojums 2020-596 paredz iespēju, ka tiesa var piešķirt parādniekam atkāpi un pagarināt tiesas reorganizācijas plāna termiņu.

Jauna vai pagaidu finansējuma piešķīrēji reorganizācijas procedūrā tiesā var būt tiesīgi saņemt īpašu privilēģiju (maksājuma prioritāte vēlākas maksātnespējas gadījumā). Šo privilēģiju tiesa piešķir ar īpašiem nosacījumiem.

Vienkāršotas likvidācijas procedūras individuālajiem komersantiem un mazajiem uzņēmumiem ir atvieglotas.

Sk. Rīkojumu 2020-596-20, 2020. gada maijs.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Galvenie pasākumi ir šādi:

Saimnieciski un finansiāli pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam: valsts garantiju shēma ir piemērojama jauniem naudas aizdevumiem, ko piešķir finanšu iestādes (ar īpašiem nosacījumiem).

Sociālie pasākumi: uzņēmumi var pieprasīt daļējas darbības shēmu neparastos apstākļos.

Plašākai informācijai sk.: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.