Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Līdz šim attiecībā uz termiņiem civiltiesību jomā nav pieņemti nekādi pasākumi; pieņemti ir tikai noteikumi par krimināltiesvedību apturēšanas pagarināšanu. (Vācijas civilprocesa likums ietver elastīgus noteikumus par termiņa pagarināšanu, tiesas procesa atlikšanu un restitutio in integrum, kas palīdz organizēt tiesvedību Covid-19 krīzes laikā.

Papildus informācija par likumdošanas pasākumiem atrodama Federālās Tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Tiesību aktos paredzētie noteikumi civillietu izskatīšanai jau nodrošina tiesām plašas iespējas elastīgi reaģēt uz pašreizējo ārkārtējo situāciju. Tas ir tiesu un tiesnešu kompetencē izlemt, kādi pasākumi būtu jāpiemēro konkrētā lietā, piemēram, rakstveida process, atteikšanās no pierādījumu iegūšanas, pierādījumu iegūšana ar videokonferences palīdzību. Tiesu varas neatkarība joprojām ir saglabāta.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Sadarbība ģimenes lietās (Regula Nr. 2201/2003):

Centrālā iestāde saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2201/2003 darbojas pilnībā. Pieteikumus var iesniegt papīra formātā.

Sadarbība uzturlīdzekļu lietās (Regula Nr. 4/2009):

Centrālā iestāde saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 4/2009 darbojas pilnībā. Pieteikumus var iesniegt papīra formātā.

Pierādījumu iegūšana (Regula Nr. 1206/2001) un dokumentu izsniegšana (Regula Nr. 1393/2007):

Tiesu iestāžu darbībai nav nekādu ierobežojumu. Tiek izpildīti dokumentu izsniegšanas un pierādījumu iegūšanas pieprasījumi.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu attiecībā uz uzņēmumiem, personālsabiedrībām, kurās nevienam no partneriem nav neierobežota atbildība, apvienībām un fondiem tika atjaunots no 2021. gada 1. maija. Tomēr joprojām ir spēkā dažas apturēšanas juridiskās sekas, it īpaši paplašināta aizsardzība pret pārsūdzībām saskaņā ar Likuma par maksātnespējas apturēšanu Covid-19 dēļ 2. panta 1. punkta 2) līdz 5) apakšpunktu (spēkā esošā redakcija).

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Kreditora tiesību iesniegt maksātnespējas pieteikumu ierobežojums bija spēkā tikai līdz 2020. gada 28. jūnijam. Kopš 2020. gada 29. jūnija ir pilnībā atjaunotas kreditora tiesības iesniegt maksātnespējas pieteikumu, ja kreditoram ir likumīgas intereses maksātnespējas procedūras sākšanā un viņš pierāda, ka prasība un iemesli procedūras sākšanai ir ticami.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs
2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Līdz šim nav veikti nekādi pasākumi attiecībā uz termiņiem civilprocesā. Nav nepieciešams veikt īpašus pasākumus, jo juridiskā situācija Vācijā ļauj tiesnešiem pienācīgi reaģēt uz Covid-19 ietekmi uz tiesvedības norisi.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Uz laiku, kamēr apturēts pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu, ir samazināta maksātnespējīgo uzņēmumu vadītāju, kreditoru un līgumslēdzēju pušu atbildība, lai veicinātu naudas līdzekļu pieplūdumu un darījumdarbības attiecību nepārtrauktību, skatīt 2. pantu Likuma par maksātnespējas apturēšanu Covid-19 dēļ (COVInsAG). Joprojām piemēro atsevišķus atvieglojumus, piemēram, precizējumu, ka apturēšanas perioda laikā piešķirto jauno kredītu atgūšanu uzskata par tādu, kas nekaitē kreditoriem, atvieglojums ir spēkā līdz 2023. gada 30. septembrim (COVInsAG 2. panta 1. punkta 2) apakšpunkts). Maksājumus par prasījumiem, kas bija apturēti līdz 2021. gada 28. februārim, līdz 2022. gada 31. martam uzskatīja par tādiem, kuri nekaitē kreditoriem, ja vien līdz 2021. gada 18. februārim nebija uzsākta maksātnespējas procedūra (COVInsAG 2. panta 1. punkta 5) apakšpunkts). COVInsAG 4. pantā pārmērīgu parādsaistību pārbaudes prognožu periods bija saīsināts līdz 2021. gada 31. decembrim, turklāt minētajā laikposmā bija spēkā dažādi atvieglojumi piekļuvei “pašadministrēšanas” un “aizsardzības” procedūrām (skat. COVInsAG 5. un 6. pantu).

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Ievērojot konkrētus nosacījumus, no 2020. gada 1. aprīļa uz trīs mēnešiem ir apturēta patērētāju saistību izpilde attiecībā uz patēriņa kredītiem; noteikumu darbības termiņš beidzās 2020. gada 30. jūnijā.

Komerctiesībās noteiktie kopsapulču sasaukšanas termiņi ir pagarināti; valde (akciju sabiedrībās) var uz laiku apturēt akcionāru vai viņu pilnvarnieku tiesības uz fizisku klātbūtni.

Patērētājiem un mikrouzņēmumiem, kuri krīzes dēļ nav spējīgi veikt maksājumus, tika piešķirtas tiesības atteikties izpildīt “būtiskus līgumus par ilgstoša pienākuma izpildi” (tostarp, bet ne tikai – par gāzes, ūdens, elektroenerģijas un telekomunikāciju pakalpojumu piegādi), ar nosacījumu, ka šādi līgumi tika noslēgti pirms 2020. gada 8. marta. Šā noteikuma darbības termiņš beidzās 2020. gada 30. jūnijā.

Lapa atjaunināta: 12/07/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.