Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

-

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Ar ministra lēmumu visas procedūras, kas tiek veiktas Grieķijas tiesās un to dienestos, ir apturētas līdz 2020. gada 15. maijam, izņemot steidzamas un nozīmīgas prasības un lietas.

Tiesvedība apgabaltiesās un to dienestos tika apturēta līdz 2020. gada 10. maijam.

Tiesu dienestu darbība aprobežojas tikai ar nepieciešamo darbu veikšanu un steidzamo lietu izskatīšanu.

Sanāksmes un jebkādas citas darbības, kas saistītas ar tiesu varas darbu, ja iespējams, tiek veiktas attālināti, izmantojot tehnoloģiskos līdzekļus. Ir darīti pieejami IT saziņas līdzekļi un lietojumprogrammas, lai nodrošinātu videokonferences un tāldarbu tiesnešiem, prokuroriem un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem.

Dažās no lielākajām tiesām pieteikumu sertifikātu izsniegšanai var iesniegt elektroniski. Tādā gadījumā iedzīvotāji un juristi var tos saņemt elektroniski, izmantojot tīmekļa portālu.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Grieķijas valdība ir pieņēmusi aizsardzības pasākumus un ierobežojumus, lai novērstu koronavīrusa izplatīšanās draudus, tā sociāli ekonomisko ietekmi un nodrošinātu labu tirgus un valsts sektora darbību.

Rīkojoties kā centrālā iestāde,Tieslietu ministrija saskaņā ar Civiltiesību konvencijām/līgumiem un saskaņā ar ES regulām par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās ir izveidojusi jauktu attālināta darba un fiziskās klātbūtnes sistēmu darba vietā rotācijas kārtībā.

Līdz šim centrālā iestāde darbojas gandrīz bez ierobežojumiem , lai gan dažos gadījumos pieprasījumu izskatīšana var aizkavēties pastāvošās veselības aprūpes krīzes dēļ.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Visas attiecīgās procedūras ir apturētas no 2020. gada 7. līdz 30. novembrim.

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Visas attiecīgās procedūras ir apturētas no 2020. gada 7. līdz 30. novembrim.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Visi izpildes procesi ir apturēti no 2020. gada 7. līdz 30. novembrim.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ visas tiesas sēdes tika uz laiku apturētas no 2020. gada 7. līdz 30. novembrim. Maksātnespējas procedūras ir apturētas no 2020. gada 7. līdz 30. novembrim.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Grieķijas Banku savienība un finanšu ministrs ir vienojušies, ka bankas pēc debitora pieteikuma atļaus neveikt pamatsummas maksājumus saskaņā ar aizdevuma līgumiem uzņēmumiem, kurus skārusi koronavīrusa pandēmija.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Uzņēmumiem, kurus skārusi koronavīrusa pandēmija, un to darbiniekiem (kā arī personām, kas iznomā telpas šādiem skartajiem uzņēmumiem):

  • ir pagarināts nodokļu maksājumu termiņš bez procentu vai soda naudas uzkrāšanās;
  • ir pagarināts termiņš sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanai.
Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.