Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Ungārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Mums ir jānodrošina tiesu pieejamība un nepabeigto procesu nepārtrauktība. Šā iemesla dēļ Ungārijas tiesas darbību nepārtrauc. Ir atļauti īpaši procesuālie noteikumi, lai atvieglotu tiesu darbību, piemēram, jebkādu epidemioloģisku pasākumu gadījumā. Visas tiesas strādā.

Parasti termiņi paliek spēkā arī apdraudējuma stāvokļa laikā.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Ir nodrošināta tiesu iestāžu pieejamība un izskatāmo lietu nepārtrauktība, tiesu iestāžu darbība Ungārijā nav pārtraukta.

Ir nodrošināta tiesu iestāžu pieejamība un izskatāmo lietu nepārtrauktība, tiesu iestāžu darbība Ungārijā nav pārtraukta. Apdraudējuma stāvokļa laikā parasti netiek veiktas tikai tās procesuālas darbības, kas jāveic vietā, uz kuru attiecas epidemioloģiskais pasākums. Ja to attaisno epidemioloģiskie pasākumi, sēdi var noturēt arī elektroniski vai ar citiem līdzekļiem, kas spēj pārsūtīt elektroniskus attēlus un skaņu.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Centrālās iestādes turpina strādāt.

Salīdzinājumā ar parastiem apstākļiem tiesiskās palīdzības pieprasījumu izpilde var aizkavēties.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

-

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Pasākumi, kas saistīti ar uzņēmumiem:

  • likvidācijas procedūru var uzsākt tikai tad, ja pagājušas 75 dienas pēc maksājuma paziņojumā norādītā maksājuma termiņa beigām,
  • likvidācijas procedūru var uzsākt tikai attiecībā uz prasījumiem, kas pārsniedz 400 000 HUF,
  • likumības uzraudzības procedūrā uzņēmuma reģistrācijas tiesa nevar pasludināt sabiedrību par likvidētu,
  • procedūras uzņēmuma pasludināšanai par likvidētu, kuras ierosina nodokļa maksātāja numura anulēšanas dēļ, ir apturētas līdz 2021. gada 30. jūnijam,
  • kopumā piespiedu likvidācijas procesi ir apturēti līdz 2021. gada 30. jūnijam, un tos nevar sākt, pamatojoties uz to, ka nav pabeigta brīvprātīgās likvidācijas procedūra.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Kredīta, aizdevuma un finanšu līzinga līgumu debitoriem līdz 2020. gada 31. decembrim tiek ieviests likumā noteikts maksājumu moratorijs.

2020. gada Likums Nr. CVII pagarina šo termiņu līdz 2021. gada 30. jūnijam dažu sociālo grupu parādniekiem (bezdarbnieki, bijušie valsts darba shēmas dalībnieki, vecāki, kas audzina bērnus, pensionāri, fiziskas personas maksātnespējas procedūras dalībnieki).

Tas nozīmē, ka debitori atbilstīgi joprojām spēkā esošiem līgumiem, kas parakstīti un izmaksāti pirms 2020. gada 19. martam, izmanto moratoriju attiecībā uz kapitāla, procentu un nodevu atmaksu.

Moratorijs ilgst līdz šī gada beigām.

Atmaksas termiņš ir pagarināts līdz moratorija beigām, un paši līgumi tiek pagarināti, ja kredīta līgums parasti beigtos moratorija laikā. Arī garantijas tiek pagarinātas par tādu pašu laika periodu (9 mēnešiem).

Parāda atmaksas moratorijs ir piemērojams tikai tiem kredītiem, ko sniedz iekšzemes finanšu uzņēmumi, un tas nozīmē, ka šis pasākums neietekmē starptautisko finanšu iestāžu izsniegtos kredītus.

Atmaksāšanas moratorijs attiecas arī uz darbinieku aizņēmumiem. Atmaksāšanas moratorijs ir piemērojams arī debitoriem fiziskas personas maksātnespējas lietām (tiesvedībām un ārpustiesas procedūrām) un parāda atmaksas grafikiem, kuru pamatā ir ārpustiesas vai tiesā panākts izlīgums par parāda nomaksu, vai tiesas lēmums.

Procenti un nodevas, kas netiek maksātas saskaņā ar moratoriju, netiek kapitalizētas. Tās vēlāk pēc moratorija ir jāatmaksā ar tādiem pašiem nosacījumiem, tāpēc to apgrūtinājums nedrīkst palielināties moratorija dēļ. Attiecīgi ir pagarināts atmaksas termiņš.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

Līguma izbeigšanas apturēšana līdz 2021. gada 30. jūnijam maksājuma neizpildes gadījumā (aizdevuma, kredīta un finanšu izpirkumnomas līgumi, kas piešķirti kreditora uzņēmējdarbības gaitā) – īpašs pienākums censties pārskatīt līgumu (2020. gada Likums Nr. CVII stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī)

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Mums ir jānodrošina tiesu pieejamība un nepabeigto procesu nepārtrauktība. Šā iemesla dēļ Ungārijas tiesas darbību nepārtrauc. Ir atļauti īpaši procesuālie noteikumi, lai atvieglotu tiesu darbību, piemēram, jebkādu epidemioloģisku pasākumu gadījumā. Visas tiesas strādā.

Apdraudējuma stāvokļa laikā parasti netiek īstenotas tikai procesuālas darbības, kas jāveic vietā, uz kuru attiecas epidemioloģiskais pasākums.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

-

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

-

Lapa atjaunināta: 15/01/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.