Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Īrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Nepastāv īpaši tiesību akti attiecībā uz termiņiem. Tiesas process, kurā likumā noteiktas termiņš beidzas pirms “ierobežojumu” perioda beigām, tiek uzskatīts par steidzamu (skatīt otro sleju).

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Tiesu iestādes ir atvērtas un pieņem steidzamus dokumentus. Tiek nodrošinātas pastkastītes, kurās var atstāt dokumentus, tādējādi samazinot nepieciešamību sazināties ar darbiniekiem, kas strādā apkalpojošajā sfērā. Ar tiesu iestādēm joprojām var sazināties pa e-pastu vai pa pastu.

Civillietas var atlikt, saņemot pušu piekrišanu pa e-pastu. Tuvākajās nedēļās tiks izskatītas tikai steidzamās lietas.

Ir atļauti pieteikumi par steidzamām Ģimenes tiesību lietām, tai skaitā par aizsardzības rīkojumiem, pagaidu liegumu rīkojumiem, ārkārtas liegumu rīkojumiem, rīkojumu pagarināšanu.

Pieteikumus var iesniegt arī būtiskos jautājumos, piemēram, steidzamu aizgādības vai steidzamu tiesiskās pārskatīšanas pieteikumu gadījumos.

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojuma visu šobrīd aizturēto personu ierašanās tiesas priekšā tiek atvieglota, izmantojot video saites .

Tiek izmēģināts, kā varētu veicināt attālinātas tiesas sēdes un tiesas sēdes ar video palīdzību, ja puses tam piekrīt.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Tieslietu un līdztiesības ministrijas un centrālo iestāžu darbinieki lielākoties strādā no mājām. Ieteicams sazināties tikai pa e-pastu.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

-

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Ar 2020. gada Likumu par uzņēmumiem (Dažādi noteikumi) (Covid-19) ir veikti pagaidu grozījumi 2014. gada Likumā par uzņēmumiem un Rūpniecības un apdrošināšanas sabiedrību likumā Nr. 1893-2014, lai risinātu problēmas, kas izriet no Covid-19.

Jo īpaši attiecībā uz preventīvu pārstrukturēšanu (examinership) tas paredz noteikumus attiecībā uz uzņēmuma maksātspēju, pagarinot preventīvās pārstrukturēšanas periodu no 100 līdz 150 dienām un palielinot slieksni, no kura uzskata, ka uzņēmums nespēj samaksāt savus parādus, proti, no 10 000 EUR vienam kreditoram un 20 000 EUR visiem kreditoriem līdz 50 000 EUR abos gadījumos.

Tiesību aktā paredzēto pasākumu termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, bet pašlaik tiek apsvērta šo noteikumu pagarināšana.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

-

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Ir panākta vienošanās par pasākumiem maksātnespējas sistēmas sekmīgai darbībai, tostarp par dažu tiesu noteikumu atvieglošanu un attiecīgā gadījumā par dažiem maksājumu pārtraukumiem.

Sīkāku informāciju skatīt https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Bankas un nebanku aizdevēji martā paziņoja par saskaņotiem elastīgiem iecietības pasākumiem, lai atbalstītu klientus, kuru ienākumus ietekmēja Covid-19. Tas ietvēra maksājumu pārtraukumus hipotekārajiem kredītiem un citiem aizdevumiem sākotnēji uz trīs mēnešiem (vēlāk termiņš tika pagarināts līdz sešiem mēnešiem), ja pieteikums tika iesniegts pirms 2020. gada 30. septembra.

Oktobrī beidzās lielākā daļa šo maksājumu pārtraukumu.

Kopš 1. oktobra pārskatīšanas pamatā ir aizņēmēju finansiālo apstākļu individuāla novērtēšana, ko veic aizdevēji. Aizņēmējiem ir sniegts papildu finansiālais atbalsts/iecietības pasākumi vai tie var aizpildīt standarta finanšu pārskatu (SFS), lai noteiktu viņiem piemērotākos iecietības pasākumus. Tie var ietvert īstermiņa pasākumus, piemēram, turpmākus maksājumu pārtraukumus vai ilgtermiņa pasākumus.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Ir pieejams finansiālais atbalsts, apmācība un vadlīnijas, lai palīdzētu uzņēmumiem mazināt Covid-19 ietekmi un droši atgriezties darbā.

Nodarbinātības algu subsīdiju shēma (NASS) nodrošina vienotas likmes subsīdiju, lai atbalstītu privātā sektora darba devējus, kuri saskaras ar būtiskiem ekonomikas traucējumiem. NASS ir aizstājusi pagaidu algu subsīdiju shēmu un darbosies līdz 2021. gada 31. martam.

Covid ierobežojumu atbalsta shēma (CIAS) ir izstrādāta, lai piedāvātu konkrētai nozarei pielāgotu, mērķtiecīgu un savlaicīgu pagaidu atbalstu uzņēmumiem, kuri Covid-19 dēļ ir slēgti vai spiesti tirgoties ievērojami mazākā apjomā.

Covid-19 kredītu garantiju shēma veicina aizdevumu izsniegšanu atbilstīgiem uzņēmumiem līdz pat 2 miljardu EUR apmērā. Aizdevumi saskaņā ar shēmu svārstās no 10 000 EUR līdz 1 miljonam EUR uz laiku līdz pieciem ar pusi gadiem.

Ar Microfinance Ireland starpniecību ir pieejami Covid-19 uzņēmējdarbības aizdevumi līdz 25 000 EUR apmērā, kuriem pirmajos 6 mēnešos ir nulles procentu likme un tie ir jāsāk atmaksāt tikai pēc 6 mēnešiem, turklāt atkarībā no konkrētiem nosacījumiem nulles procentu likmi ir iespējams pagarināt vēl uz 6 mēnešiem.

Sīkāku informāciju par ieviesto uzņēmējdarbības atbalstu sk. https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Attiecībā uz dažiem nodokļiem ir ieviesta parāda uzkrāšanas shēma. Shēma ļauj 12 mēnešus pēc tirdzniecības atsākšanas, nemaksājot procentus, “uzkrāt” PVN un PAYE (Darba devēju) nodokļu parādus, kas radušies uzņēmumiem Covid-19 izraisītās ierobežotās tirdzniecības laikā. Pēc 12 mēnešu bezprocentu perioda beigām uzkrāto parādu var pilnībā samaksāt, joprojām nemaksājot procentus, vai samaksāt, izmantojot pakāpeniskus maksājumus ar ievērojami samazinātu procentu likmi, proti, 3 % gadā. Tas ir salīdzināms ar standarta likmi 10 % gadā, kas citādi būtu piemērojama šādiem parādiem.

Lapa atjaunināta: 12/04/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.