Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Termiņi tiesas darbību veikšanai civilprocesā sākotnēji tika apturēta uz laiku no 9. marta līdz 22. martam (pēc tam līdz 15. aprīlim).

Ar 2020. gada 8. aprīļa dekrētlikumu Nr. 23 tika pagarināta tiesas sēžu atlikšana un procesuālo termiņu apturēšana līdz 2020. gada 11. maijam.

Ja parastos apstākļos termiņš sāktos apturēšanas periodā, termiņa sākumu atliek līdz šī perioda beigām.

Izņēmumi: bērnu adopcija, nepavadīti nepilngadīgie, audžuģimenes aprūpe, tiesvedība saistībā ar nepilngadīgo aizsardzību un uzturēšanas tiesvedība, ja ir apdraudēta būtisku vajadzību aizsardzība; obligātā veselības aprūpe, brīvprātīga grūtniecības pārtraukšana, pagaidu izpildāmība, tiesvedība saistībā ar vēlēšanām & visi jautājumi, kas var radīt nopietnu kaitējumu pusēm.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Lielākā daļa tiesas sēžu civillietās, kas paredzētas laikā no nākamās dienas pēc dekrēta stāšanās spēkā (2020. gada 9. marta) līdz 22. martam (pēc tam 15. aprīlim un visbeidzot 11. maijam), nenotiks sakarā ar obligātu atlikšanu.

Visas tiesas sēdes, kas paredzētas krīzes periodā, tiks atliktas (izņemot steidzamus gadījumus).

Vietējās tiesas var pieņemt savus organizatoriskos pasākumus (ierobežot piekļuvi ēkām, slēgt biroju).

Jo īpaši attiecībā uz darbībām, kas nav apturētas (kuras ir pasludinātas par steidzamām katrā gadījumā atsevišķi vai kuras tiesību aktos ir uzskatītas par galvenajām prioritārām), civiltiesiskas tiesas sēdes, kurās nepieciešams piedalīties tikai advokātiem vai lietas dalībniekiem, ievērojot sacīkstes procesu un pušu efektīvu līdzdalību, var rīkot, izmantojot attālinātus sakarus. Šim nolūkam ir vajadzīgs tiesu iestāžu vadītāju lēmums, uzklausot Advokātu asociācijas ieteikumus.

Paredzams, ka laika posmā no 2020. gada 11. maija līdz 31. jūlijam tiesu iestāžu vadītāji veiks virkni organizatorisku pasākumu, lai izvairītos no cilvēku pulcēšanās un saskares katrā biroja telpā.

Šie pasākumi var ietvert:

  • tiesas sēžu civillietās rīkošanu, izmantojot attālinātu saziņu, ja tajās ir nepieciešama tikai advokātu vai pušu, vai tiesneša palīgu klātbūtne, ievērojot sacīkstes un pušu efektīvas līdzdalības principu, ar noteikumu, ka tiesnesis fiziski atrodas tiesas zālē;
  • tiesas sēžu atlikšanu līdz 2020. gada 31. jūlijam;
  • civillietu izskatīšanu rakstveida procedūrā, ja ir nepieciešama tikai atbildētāja līdzdalība.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Ievērojama daļa Tieslietu ministrijas darbinieku strādā no mājām.

Uz neprognozējamu laiku būs traucēta tiesu iestāžu sadarbība civillietās. Tiesu iestāžu sadarbības lūgumu elektroniska paziņošana (tostarp informācijas pieprasījums par ārvalstu tiesību aktiem saskaņā ar Londonas 1968. gada konvenciju). Papīra formātā nosūtītos dokumentus var apstrādāt ar ievērojamu kavēšanos.

Visa komunikācija jānosūta uz ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Vispārējie noteikumi par atlikšanu attiecas arī uz bankrotu un maksātnespējas procedūru kopumā, neskarot iespēju katrā atsevišķā gadījumā noteikt, kurus pasākumus nevar atlikt, lai ievērotu pušu aizsardzības prasības.

Ar 2020. gada 8. aprīļa Dekrēta Nr. 23 10. pantu ir pieņemti īpaši maksātnespējas pasākumi:

  • visas pārsūdzības par maksātnespējas procedūrām, kas iesniegtas laikposmā no 2020. gada 9. marta līdz 30. jūnijam, ir nepieņemamas, izņemot, ja prokurors pieprasa piesardzības vai aizsardzības pasākumus aktīvu vai uzņēmuma aizsardzībai, ja pārsūdzību iesniedz pats uzņēmējs un maksātnespēja nav Covid-19 epidēmijas sekas, un citas personas, ievērojot īpašos noteikumus sanācijas procedūrā (Itālijas Maksātnespējas likuma 162. panta otrā daļa, 173. panta otrā un trešā daļa un 180. panta septītā daļa).
  • ja pēc paziņojuma par nepieņemamību tiek paziņots par bankrotu, nepieņemamības periods netiek ieskaitīts Bankrota likuma 10. un 69. bis pantā noteiktajos termiņos, kas attiecīgi attiecas uz gada termiņu, kurā jādeklarē no uzņēmumu reģistra dzēsta uzņēmuma bankrots, un atsaukšanas darbību termiņu.
2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Skatīt 1.1.A. kolonu kreisajā pusē.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Jebkura ar civilprocesu un kriminālprocesu saistīta akta izpildes termiņš, tostarp civilprocesuālo nolēmumu izpildes termiņš sākotnēji tika apturēts no 9. marta līdz 15. aprīlim un pēc tam līdz 2020. gada 11. maijam.

Šajā laika posmā tiesas sēdes attiecībā uz civilprasībām un tādējādi arī saistībā ar izpildes procesu automātiski tiek atliktas uz datumu pēc 2020. gada 11. maija, un līdz minētajam datumam tiek apturēts arī termiņš, kura laikā jāveic jebkura civilprocesuāla darbība.

Atsaucoties uz izpildi, jāatzīmē, ka lūgumu apturēt pārsūdzēta sprieduma izpildāmību vai izpildi (skatīt Itālijas Civilprocesa kodeksa 283. punktu) un lūgumu apturēt sprieduma izpildi, par kuru iesniegta pārsūdzība kasācijas kārtībā (skatīt Itālijas Civilprocesa kodeksa 373. pantu), kā arī tiesvedību, kuras novēlota izskatīšana var radīt būtisku kaitējumu kādai no iesaistītajām pusēm, var izskatīt ārkārtas stāvokļa laikā. Pēdējā minētajā gadījumā steidzamību pasludina tiesu iestādes vadītājs vai viņa pārstāvis, bet attiecībā uz lietām, kuru izskatīšana jau ir uzsākta — pēc tiesneša vai tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja rīkojuma. Lai ierobežotu Covid-19 izraisītas epidemioloģiskās ārkārtas situācijas negatīvo ietekmi, visā valsts teritorijā līdz 2020. gada 31. decembrim ir apturētas jebkādas izpildes procedūras nekustamā īpašuma atsavināšanai, kas attiecas uz parādnieka galveno dzīvesvietu.

Līdz 2020. gada 31. decembrim ir apturētas arī izpildes procedūras saistībā ar aizdevumiem, kas piešķirti augļošanas noziegumos cietušajiem.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

Saskaņā ar 3. panta 6. bis pantu 2020. gada Likumā Nr. 6, lai izslēgtu parādnieka atbildību, vienmēr tiek novērtēta ierobežojošo pasākumu ievērošana, arī attiecībā uz jebkādu piespiedu atsavināšanu vai līgumsoda piemērošanu saistībā ar kavētu izpildi vai neizpildi.

Ar līgumsaistībām saistītos strīdos, kuros ir jāizvērtē ierobežošanas pasākumu vai jebkurā gadījumā Covid-19 epidemioloģiskās ārkārtas situācijas laikā pieņemto pasākumu ievērošana saskaņā ar 6.bis punktu, mediācijas procedūra ir nosacījums jebkura pieteikuma pieļaujamībai tiesā.

Attiecībā uz konkrētiem līgumiem 56. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts 2020. gada Dekrētlikumā Nr. 18 paredz, ka līdz 2020. gada 30. septembrim bez jebkādām formalitātēm tiek pagarināti vienā maksājumā atmaksājamo aizdevumu termiņi, kā arī līdz 2020. gada 30. septembrim tiek apturēts aizdevumu vai nomas maksājumu termiņš un tiek atlikts atmaksas plāns par maksājumiem vai nomas maksājumiem, uz kuru attiecas apturēšana.

Attiecībā uz 2020. gadu hipotekārie maksājumi, kas piešķirti augļošanas noziegumos cietušajiem, ir apturēti.

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Visi tiesas procesi (tostarp maksātnespējas) sākotnēji ex officio tika atlikti līdz 15. aprīlim vai 30. jūnijam, ja to tā nolēma tiesu iestādes vadītāji, izņemot gadījumus, kurus tiesnesis ir atzinis par steidzamiem katrā gadījumā atsevišķi vai kurus tiesību aktos uzskata par prioritāriem.

Procesuālie termiņi (tostarp izpildes procesi) sākotnēji tika apturēti no 9. marta līdz 15. aprīlim, bet pēc tam vēl līdz 11. maijam.

Attiecībā uz darbībām, kas nav apturētas, civillietu izskatīšana, kurās nepieciešams piedalīties tikai advokātiem vai lietas dalībniekiem, ievērojot sacīkstes procesu un pušu efektīvu līdzdalību, var rīkot, izmantojot attālinātus sakarus.

Paredzams, ka laikposmā no 2020. gada 11. maija līdz 30. jūnijam tiesu iestāžu vadītāji veiks virkni organizatorisku pasākumu, lai izvairītos no ciešas pulcēšanās un kontaktiem starp cilvēkiem katrā biroja telpā.

Šādi pasākumi var ietvert:

  • civillietu izskatīšanu, izmantojot attālinātus sakarus, ja nepieciešama tikai advokātu vai pušu klātbūtne, ievērojot sacīkstes procesu un pušu efektīvu līdzdalību;
  • tiesas sēžu atlikšanu līdz 2020. gada 30. jūnijam;
  • civillietu, kurās ir jāpiedalās tikai atbildētājiem, izskatīšanu izmantojot rakstveida procedūru.

Saskaņā ar 2020. gada Dekrētlikuma Nr. 34 (Decreto Rilancio) 221. pantu tiesnesis var izdot rīkojumu, ka civillietas, kurās nav nepieciešama citu personu, kas nav lietas dalībnieku aizstāvji, klātbūtne, tiek aizstātas rakstisku paziņojumu elektronisku iesniegšanu, norādot tikai faktus un secinājumus. Pēc ieinteresētās puses lūguma, izmantojot videokonferenci, civilprocesā var piedalīties arī viena vai vairākas puses vai vienas vai vairāku pušu aizstāvji. Šie noteikumi ir pagarināti līdz 2020. gada 31. decembrim.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Laikā, kad maksātnespējas deklarācijas nav pieņemamas, atsaukšanas darbību termiņi nesākas.

Turklāt 2020. gada Dekrētlikuma Nr. 23 9. pants paredz par sešiem mēnešiem pagarināt termiņu iepriekšējo nolīgumu un apstiprināto pārstrukturēšanas nolīgumu izpildei, kuru termiņš beidzas pēc 2020. gada 23. februāra.

Pašreizējā tiesvedībā par esošo līgumu sastāva apstiprināšanu debitoram ir atļauts līdz apstiprināšanai paredzētajai uzklausīšanai iesniegt pieteikumu par jauna plāna un jauna priekšlikuma vai jauna pārstrukturēšanas līguma iesniegšanas termiņa piešķiršanu, kas nepārsniedz deviņdesmit dienas.

9. pants arī paredz, ka debitors var iesniegt pieprasījumus par jaunu termiņu piešķiršanu vai par jau piešķirto termiņu turpmāku pagarināšanu.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

2020. gada Dekrētlikums Nr. 18 paredz virkni pasākumu, kuru mērķis ir atbalstīt likviditāti, izmantojot banku sistēmu (III sadaļa), un atbalstīt mājsaimniecību un uzņēmumu likviditāti (IV sadaļa).

Pirmkārt, ir vērts minēt 56. pantā paredzētos finansiālā atbalsta pasākumus mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp aizliegumu atsaukt summas, kas piešķirtas par kredītiestādēm, ja to atsaukšana ir paredzēta, un aizdevumus, kas piešķirti aizdevumu avansiem; līdz 2021. gada 31. janvārim bez jebkādām formalitātēm tiek pagarināti to aizdevumu līgumu termiņi, kas neparedz maksājumus pa daļām, kuru termiņš ir pirms 2021. gada 31. janvāra; aizdevumu un citu maksājumu aizdevumu vai līzinga maksājumu atlikšana līdz 2021. gada 31. janvārim un atmaksas plāna atlikšana attiecībā uz maksājumiem pa daļām vai maksājumiem, uz kuriem attiecas atlikšana.

Jānorāda arī pārskaitījumi valsts pārvaldes iestādēm, tostarp tie, kas attiecas uz sociālās drošības un labklājības apdrošināšanas iemaksām un prēmijām par obligāto apdrošināšanu, ieturamo nodokļu maksājumu, sociālās drošības un labklājības apdrošināšanas iemaksu un obligātās apdrošināšanas prēmiju atlikšana, kā arī noteikumi par nodokļu un iemaksu saistībām un maksājumiem.

Parāda vērtspapīru termiņa apturēšana ir paredzēta 11. pantā 2020. gada Dekrētlikumā Nr. 23, ja termiņa beigas iekrīt laika posmā no 2020. gada 9. marta līdz 30. aprīlim; termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 31. augustam.

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.