Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Latvija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Civillietas tiek izskatītas rakstveida procesā, ja tādējādi netiek pārkāptas pušu tiesības un tiesa to uzskata par iespējamu. Tā vietā, lai atliktu tiesas sēdes, Latvija ir pārgājusi uz rakstveida tiesas procesu, ja vien nav absolūti nepieciešams rīkot pienācīgu tiesas sēdi vai lietas izskatīšana nav ļoti steidzama, vai nepastāv liels risks, ka tiks nopietni pārkāptas tiesības.

Noilguma periodi (piemēram, rīkojuma noilgums) ir apturēti no 12. marta līdz 01. jūlijam.

Izpildes procesi. maksimālais saistību brīvprātīgas izpildes termiņš saskaņā ar spriedumu attiecībā uz preču atgriešanu, parāda atgūšanu, izlikšanu no telpām ir pagarināts no 10 dienām līdz 60 dienām, izņemot gadījumus, kad spriedums būtu jāizpilda nekavējoties.

Komercķīla. Termiņš lēmuma pieņemšanai par komercķīlas piegādi tiek pagarināts no 30 dienām līdz 60 dienām.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Latvijas Republika izdevusi Vadlīnijas rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā. Minētajās vadlīnijās ir ieteikts steidzamos gadījumos tiesas sēdi ārkārtas situācijā, ja iespējams, jāorganizē ar video konferences palīdzību.

Ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, nodrošina vajadzīgo attālumu starp personām tiesas sēdē un veic citus piesardzības pasākumus (telpu vēdināšana utt.).

Sākot ar 2020.gada 12.maiju, tiesas sēdes var atsākt klātienē, ievērojot Ministru kabineta noteiktās prasības attiecībā uz pulcēšanos iekštelpās lietu izskatīšanai.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Ārkārtas gadījumā visi pieprasījumi un pievienotie dokumenti tiek pieņemti elektroniski (pa e-pastu), saglabājot uzticamības brīdi. Savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumus skenē un pārveido PDF formātā, un nosūta uz ārvalstīm no Tieslietu ministrijas oficiālā e-pasta. Citu valstu pieprasījumi tiek pieņemti tai pašā e-pastā.

Joprojām tiek nodrošināta tiesu iestāžu sadarbība, piemēram, dokumentu izsniegšanas pieprasījumu izpilde vai nopratināšana ar videokonferences starpniecību.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

-

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Kreditoriem ir aizliegts līdz 2021. gada 1. martam iesniegt juridiskas personas maksātnespējas procedūras pieteikumu, izņemot gadījumus, kad parādnieks neievēro tiesiskās aizsardzības procedūru (restrukturizācijas procedūru).

Līdz 2021. gada 30. jūnijam parādniekam nav pienākuma iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, izņemot: 1) ja likvidācijas sākumā vai likvidācijas laikā ir konstatēta maksātnespēja, 2) parādnieks nespēj izpildīt tiesiskās aizsardzības procedūras plānu vai 3) parādnieks nav samaksājis pilnu atalgojumu darbiniekam, kompensāciju par kaitējumu, kas radies nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ, vai nav veicis obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas divu mēnešu laikā no dienas, kas noteikta algas samaksai.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Parādu piedziņas moratorijs nav piemērojams administratīviem lēmumiem, kurus piespiedu kārtā var izpildīt brīdī, kad tie stājas spēkā, negaidot, kamēr tie kļūs neapstrīdami. Ja izpildes lietā ir izdots rīkojums par parādnieka līdzekļu apķīlāšanu un ir konstatēts, ka parādniekam ir Covid-19 vai parādnieks ir bijis pakļauts karantīnai, zvērinātais tiesu izpildītājs, pamatojoties uz parādnieka pieprasījumu, var atcelt kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam doto rīkojumu par naudas apķīlāšanu. Pēc tam, kad parādniekam ir slēgta slimības lapa, zvērinātais tiesu izpildītājs turpina atgūt līdzekļus no parādnieka naudas līdzekļiem kredītiestādē vai citā maksājumu pakalpojumu sniedzējā, sagatavojot un nosūtot kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam jaunu rīkojumu par naudas apķīlāšanu, ja to nosaka konkrētās izpildes lietas apstākļi.

Izpildes lietās par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā un lietās par personu izlikšanu no telpām Civilprocesa likumā noteiktajā paziņojumā parādniekam par pienākumu izpildīt tiesas nolēmumu un atbrīvot telpu tiesu izpildītājs nosaka termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām. Ja zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā telpas netiek atbrīvotas vai parādnieks nav ieradies norādītajā laikā, lai nodotu īpašumu valdījumā, zvērinātais tiesu izpildītājs nosaka datumu, kas nav agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc zvērināta tiesu izpildītāja paziņojuma nosūtīšanas dienas.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Tā vietā, lai atliktu tiesas sēdes, Latvija ir pārgājusi uz rakstisku tiesas procedūru, ja vien nav absolūti nepieciešams rīkot pienācīgu tiesas sēdi. Tiesa lemj par tiesas sēdes organizēšanu, galvenokārt izmantojot videokonferenci, jo īpaši gadījumos, kad piedalās juridiska persona, kā arī gadījumos, kad prasība tiek celta ar advokāta starpniecību.

Turklāt – kamēr pastāv epidemioloģiskas drošības apdraudējums saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, tiesiskās aizsardzības pieteikumus, juridiskas personas maksātnespējas pieteikumus un fiziskas personas maksātnespējas pieteikumus var iesniegt elektroniski.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Līdz 2021. gada 30. jūnijam parāda atmaksas plāna (daļa no fiziskas personas maksātnespējas procedūras) izpildi var apturēt; plānu izpildes termiņš ir pagarināts par apturēšanas periodu.

Kreditoru komitejas sanāksmes var rīkot attālināti (noteikums joprojām ir piemērojams, taču tas ir iekļauts Maksātnespējas likumā kā pastāvīgs noteikums).

Līdz 2021. gada 30. jūnijam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanas termiņu var noteikt pat uz četriem gadiem (jauniem plāniem un tiem, kas vēl nav pagarināti), ja tam piekrīt Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums. Līdz 2021. gada 30. jūnijam tiesiskās aizsardzības pasākumu plānus, kas vienreiz jau pagarināti vai sākotnēji jau noteikti uz četriem gadiem, var pagarināt vēl par vienu gadu, ja tam piekrīt Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums.

Turklāt, lemjot par valsts nodrošināto darbinieku prasījumu apmierināšanu, tiks ņemts vērā arī kreditoru maksātnespējas ierobežojums.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Nodokļu maksātājiem, kuriem Covid-19 izplatīšanās dēļ ir iestājies nodokļu samaksas termiņa kavējums, ir tiesības līdz 2021. gada 30. jūnijam vērsties Valsts ieņēmumu dienestā ar pieteikumu par nodokļu samaksas atlikšanu (uz laiku līdz trim gadiem). Maksājuma kavējuma nauda šajā gadījumā netiek aprēķināta.

Pašvaldībām ir tiesības noteikt citus termiņus nekustamā īpašuma nodokļa samaksai 2020. un 2021. gadā, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem termiņiem, atliekot tos uz vēlāku periodu attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Šajā gadījumā pašvaldības nepiemēro maksājumu kavējuma naudu.

Programma administratīvā un finansiālā sloga samazināšanai uzņēmumiem lēnas pārmaksātā PVN atmaksas dēļ, palielinot uzņēmumiem pieejamo apgrozāmo kapitālu.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšana (pieejama 2020., 2021. gadā).

Lai nodrošinātu atveseļošanu un izaugsmi, Covid-19 skartajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem ir pieejamas vairākas atbalsta programmas:

 1. dotācijas par dīkstāvi, lai nodokļu maksātāji varētu turpināt savu darbību Covid-19 krīzes kontekstā (pieejamas līdz 2021. gada 30. jūnijam),
 2. dotācijas nodokļu maksātājiem darbības turpināšanai saistībā ar Covid-19 krīzi (pieejamas līdz 2021. gada 30. jūnijam),
 3. dotācijas uzņēmumiem, kurus skārusi Covid-19 krīze, lai nodrošinātu apgrozāmā kapitāla plūsmu (pieejamas līdz 2021. gada 30. jūnijam),
 4. garantijas lieliem uzņēmumiem, kurus ietekmē Covid-19 izplatīšanās (pieejamas līdz 2021. gada 30. jūnijam),
 5. aizdevumi un to procentu likmju subsīdijas uzņēmumiem, lai veicinātu konkurētspēju,
 6. mikroaizdevumi un jaunuzņēmumu aizdevumu programma ir paredzēti kapitāla plūsmai un ieguldījumiem MVU (pieejami līdz 2023. gada 31. decembrim),
 7. garantijas tūrisma operatoriem (pieejamas līdz 2023. gada 31. decembrim),
 8. aizdevumu atmaksas garantijas (pieejamas līdz 2021. gada 30. jūnijam),
 9. apgrozāmā kapitāla aizdevumi (pieejami līdz 2021. gada 30. jūnijam),
 10. eksporta kredītu garantijas (pieejamas līdz 2021. gada 30. jūnijam),
 11. kapitāla fonds lieliem uzņēmumiem (pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam),
 12. atbalsta programma nodarbinātības veicināšanai Covid-19 krīzes skartajos eksporta uzņēmumos (pieejama līdz 2020. gada 31. novembrim),
 13. atbalsta programma nodarbinātības veicināšanai Covid-19 krīzes skartajos tūrisma nozares uzņēmumos,
 14. atbalsts darbības izmaksu segšanai viesnīcām (pieejams līdz 2020. gada 18. decembrim),
 15. dīkstāves pabalsts Covid-19 apkarošanas un valdības ierobežojumu dēļ (pieejams līdz 2020. gada 30. jūnijam),
 16. programma starptautiskās konkurētspējas un eksporta veicināšanai (pieejama līdz 2023. gada 31. decembrim),
 17. apmācība darbinieku prasmju uzlabošanai (pieejama līdz 2023. gada 31. decembrim).
Lapa atjaunināta: 27/04/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.