Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Krīzes stāvoklis, kura juridiskais ir pamats ir 2020. gada 18. marta lielhercoga noteikumi, ar kuriem ieviesa virkni pasākumu cīņā pret Covid-19, ar 2020. gada 24. marta likumu tika pagarināts uz trim mēnešiem.

Parlamentu krīzes laikā atlaist nevar. Tas patur visas savas likumdošanas pilnvaras un var jebkurā brīdī trīs mēnešu periodā pieņemt likumu, ar kuru izbeidz krīzes stāvokli. Krīzes stāvokļa laikā likumīgi pieņemtie dekrēti zaudē spēku dienā, kad krīzes stāvoklis beidzas.

Valdība 2020. gada 25. marta valdības padomes sanāksmē pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādātos lielhercoga noteikumus, ar kuriem tiek apturēts termiņu ritējums tiesvedībās un pagaidu kārtā pielāgoti daži citi procesuālie noteikumi.

Ar vispārēju noteikumu tiek apturēti visi termiņi, kas noteikti tiesvedībai vispārīgās jurisdikcijas, administratīvajās un militārajās tiesās un konstitucionālajā tiesā. Tekstā ir paredzēti daži izņēmumi attiecībā uz brīvības atņemšanu, par ko ir jāpieņem ātrs lēmums.

Termiņi civillietās un komerclietās

Luksemburga ir apturējusi termiņu ritējumu tiesvedībās un pagarinājusi noteiktus termiņus konkrētās procedūrās.

Luksemburga ir arī noteikusi dažus izņēmumus, jo īpaši attiecībā uz steidzamiem jautājumiem, kuros termiņu ritējuma apturēšana nav pieļaujama.

Arī pārsūdzības vai iebildumu iesniegšanas termiņu ritējums ir apturēts.

  • Īres lietās ir apturēta izlikšanas rīkojumu izpilde. Šī norma paredz izlikšanas apturēšanu attiecībā uz mājokļu īri. Tāpat tiek apturēti izlikšanas izpildes termiņi attiecībā uz komerciālā īpašuma īri, kā arī termiņi attiecībā uz apķīlāšanu un piespiedu pārdošanu.
  • Civilstāvokļa jomā ir apturēta norma, ka dzimšana jādeklarē 5 dienu laikā. Attiecībā uz laulības apliecībām – līdz ar paredzēto iespēju neizsludināt laulību nav nekāda laika ierobežojuma.
  • Īpaša norma paredz termiņu ritējuma apturēšanu mantošanas lietās ārpus tiesas procedūras. Ir svarīgi saglabāt pilsoņu tiesības, jo mantojuma nokārtošana ir ļoti formalizēta procedūra, kurā ir daudz dažādu termiņu.
  • Paredzēts par trim mēnešiem pagarināt termiņus uzņēmumu gada pārskatu, konsolidēto pārskatu un saistīto ziņojumu iesniegšanai un publicēšanai. Šī norma attiecas tikai uz finanšu gadiem, kuri ir noslēgušies līdz dienai, kad beidzies krīzes stāvoklis, un attiecībā uz kuriem iesniegšanas un publicēšanas termiņš nebija beidzies līdz 2020. gada 18. martam.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Tiesu administrācija ir ieviesusi šajā pandēmijas posmā nepieciešamos pasākumus, lai, no vienas puses, garantētu pakalpojumu nodrošināšanu, kaut arī samazinātā apmērā, un, no otras puses, maksimāli aizsargātu darbinieku veselību.

Šie noteikumi pieņemti, stingri ievērojot Konstitūciju un Luksemburgas starptautiskās saistības, jo īpaši tās, kas attiecas uz pamattiesībām. Tie ir piemērojami saskaņā ar nepieciešamības un samērīguma kritērijiem.

Cīņā pret koronavīrusu daudzas dalībvalstis ir noteikušas pārvietošanās ierobežojumus. To darījusi arī Luksemburga, vienlaikus paredzot vairākus izņēmumus no šiem ierobežojumiem (piemēram, attiecībā uz veselības aprūpes nozares un citu pašreizējās krīzes apstākļos svarīgu nozaru darbiniekiem).

Viens no šiem izņēmumiem paredz, ka atšķirti vecāki joprojām drīkst doties ārā no mājām, lai īstenotu savu vecāku atbildību, jo īpaši, lai izmantotu tiesības uz piekļuvi savam bērnam.

Luksemburgas tiesas šobrīd gan darbojas lēnāk, tomēr tādā tempā, lai varētu izskatīt būtiskās un steidzamās lietas. Krīzes stāvokļa laikā rajona tiesu (tribunaux d’arrondissement) un apelācijas tiesas (cour d’appel) palātām adresētos pieteikumus, lūgumus un prasības izskata rakstveida procesā.

Notāri turpina savu darbību. Ir veikti pasākumi, lai paredzētu atkāpes dažās juridiskajās procedūrās un tādējādi samazinātu fizisko kontaktu nepieciešamību.

Arī juristi un advokāti turpina savu darbību un tiek mudināti krīzes laikā saziņai ar tiesām izmantot elektroniskos komunikācijas līdzekļus.

Lai izvairītos no fiziskā kontakta, tiesu izpildītāji dokumentus izsniedz nevis adresātam personīgi, bet gan iemetot tos pastkastē adresāta adresē.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Visus instrumentus tiesu iestāžu sadarbības jomā civillietās un krimināllietās paraksta un izdod centrālā iestāde, proti, Ģenerālprokuratūra. Darba temps ir nedaudz samazināts, lai ļautu maksimāli daudziem ierēdņiem strādāt no mājām.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Ar likumu ir apturēts pienākums uzņēmumam viena mēneša laikā iesniegt tiesas kancelejā oficiālu deklarāciju maksājumu pārtraukšanas gadījumā, kas ir pamats maksātnespējas procedūras sākšanai.

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Nav vispārēja moratorija maksātnespējas pieteikuma iesniegšanai, kas nozīmē, ka kreditoriem joprojām ir tiesības pieprasīt maksātnespējas procedūras sākšanu un uzņēmumam joprojām ir tiesības iesniegt maksātnespējas pieteikumu.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

-

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Luksemburgas tiesas, kurām ir kompetence maksātnespējas lietās, izskatīs tikai steidzamās lietas.

Luksemburga ir apturējusi termiņu ritējumu tiesvedībām un ir pagarinājusi noteiktus termiņus konkrētās procedūrās.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Ir apturēta parlamentārā pārbaude par Direktīvas (ES) 2019/1023 īstenošanu. Tomēr Tieslietu ministrija pašlaik apsver, vai daži direktīvas elementi nevarētu būt lietderīgi pašreizējā kontekstā un vai tos nevarētu ieviest īsā laikā (piemēram, izpildes mehānisma vienkāršota apturēšana vai noteikumi par jauna finansējuma aizsardzību).

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Īres jomā izlikšanas rīkojumu izpilde ir apturēta acīmredzamu iemeslu dēļ.

Pēc ārkārtas stāvokļa izbeigšanas Covid-19 pasākumi ir vairākas reizes pārskatīti, lai tos pielāgotu atbilstoši šīs veselības krīzes attīstībai.

Tādējādi pēc tam, kad bija ieviesta virkne ārkārtas pasākumu Covid-19 apkarošanai, Tieslietu ministrija dažus no šiem pasākumiem ir pagarinājusi, pielāgojusi vai atcēlusi.

Aktuālo un papildu informāciju par šiem Covid-19 pasākumiem skatīt speciālajā Tieslietu ministrijas vietnē:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html.

vai

Luksemburgas Lielhercogistes Oficiālais Vēstnesis:

Luksemburgas Lielhercogistes Oficiālais VēstnesisLegilux (public.lu)

Lapa atjaunināta: 13/06/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.