Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

No 2020. gada 16. marta visi juridiskie un tiesas termiņi, tostarp noilgumi civillietās un galīgie termiņi, ir apturēti līdz brīdim, kad būs pagājušas septiņas dienas no rīkojuma par tiesu slēgšanu atcelšanas.

Turklāt laikā, kad tiesas bija slēgtas, tika apturēti arī visi notāriem noteiktie ex lege termiņi. Termiņu apturēšana attiecībā uz notāriem ilgst līdz divdesmit dienām pēc tam, kad ir atcelts rīkojums par tiesu slēgšanu.

Reģistrētā pārdošanas solījuma līgumā noteiktā pirkuma līguma noslēgšanas termiņa apturēšana, kas tika ieviesta 2020. gada 16. martā, tika atcelta 2020. gada 22. maijā. Tika ieviesta divdesmit dienu apturēšana, kas piemērojama no 2020. gada 22. maija, attiecībā uz pārdošanas solījuma līgumiem, saskaņā ar kuru apturētā termiņa atlikusī daļa turpināsies.

Rīkojums par tiesu slēgšanu 2020. gadā tika atcelts 2020. gada 5. jūnijā. Tādējādi visi likumiskie un tiesas noteiktie termiņi, tostarp noilgums civillietās un jebkādi atliekošie termiņi, turpinās tecēt. Lai aizsargātu tiesas lietotāju tiesības, 2020. gada 5. jūnijā stājās spēkā īsa apturēšana: i) likumisko un tiesas noteikto termiņu apturēšana uz divdesmit dienām attiecībā uz tiesām, valdēm, komisijām, komitejām vai vienībām, kas nedarbojas no Tiesu ēkas; un ii) likumisko un tiesas noteikto termiņu apturēšana uz septiņām dienām attiecībā uz citām tiesām, valdēm, komisijām, komitejām vai citām vienībām, kas darbojas no Tiesu ēkas.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Sākot ar 16. martu tiesas un reģistri ir slēgti, tostarp pirmās instances, otrās instances un apelācijas tiesas; visi ar likumu izveidotie tribunāli, kas darbojas tiesu ēkā; un jebkura valde, komisija, komiteja vai cita struktūra, kas darbojas arī tajā pašā tiesas ēkā un kuras izskata kādus tiesiskus jautājumus .

Neraugoties uz slēgšanu, tiesām ir piešķirtas pilnvaras uzdot izskatīt steidzamas lietas vai lietas, kurās tiesa uzskata, ka lietas izskatīšana ir sabiedrības interesēs. Protams, uz šādu izskatīšanu attiecas īpaša kārtība aizsardzībai pret vīrusa izplatīšanos, kā to ir noteikusi tiesa.

Sākot ar 2020. gada 4. maiju visu tiesu reģistrs ir atvērts visu tiesas aktu iesniegšanai (ne tikai steidzamos gadījumos un lietās, kas ir sabiedrības interesēs).

Rīkojums par tiesu slēgšanu 2020. gadā tika atcelts 2020. gada 5. jūnijā. Tādējādi visas tiesas ir no jauna atvērtas, tostarp augstākās un zemākās tiesas, apelācijas tiesas neatkarīgi no to kompetences vai jurisdikcijas, visas ar likumu izveidotās speciālās tiesas un visas valdes, komisijas, komitejas vai citas vienības, kurās notiek jebkāda veida tiesvedība vai notiek procedūras, uz kurām attiecas likumiski vai administratīvi termiņi prasību, iebildumu vai citu aktu iesniegšanai.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Pārrobežu tiesu iestāžu sadarbība turpinās kā parasti, protams, ciktāl tas ir iespējams pašreizējos apstākļos, jo īpaši saistībā ar samazinātu tiesu darba spēju un samazinātu starptautisko ceļojumu apjomu.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Maltas tiesas ir slēgtas no 2020. gada 16. marta, un ir pieļaujami tikai steidzami gadījumi, kad Tiesa nosaka, ka tas būtu sabiedrības interesēs. Tas uz laiku ir piemērojams steidzamajai situācijai attiecībā uz dažām prasībām (nelikumīgu tirdzniecību), kuras var iesniegt pret direktoriem, ja viņi neiesniedz maksātnespējas pieteikumu.

Rīkojums par tiesu slēgšanu 2020. gadā tika atcelts 2020. gada 5. jūnijā. Visas tiesas ir atvērtas.

Tādējādi visi likumiskie un tiesas noteiktie termiņi, tostarp noilgums civillietās un jebkādi atliekošie termiņi, turpinās tecēt. Lai aizsargātu tiesas lietotāju tiesības, 2020. gada 5. jūnijā stājās spēkā īsa apturēšana: i) likumisko un tiesas noteikto termiņu apturēšana uz divdesmit dienām attiecībā uz tiesām, valdēm, komisijām, komitejām vai vienībām, kas nedarbojas no Tiesu ēkas; un ii) likumisko un tiesas noteikto termiņu apturēšana uz septiņām dienām attiecībā uz citām tiesām, valdēm, komisijām, komitejām vai citām vienībām, kas darbojas no Tiesu ēkas.

Uzņēmumu likums (Cap. 386 Maltas tiesību akti) tika grozīts ar 2020. gada likumu XXXI, ar ko attiecīgajam ministram tika piešķirtas jaunas pilnvaras paredzēt direktoru pienākuma pasludināt maksātnespēju pagaidu apturēšanu uz nepieciešamu periodu.

2020. gada 15. septembrī tika publicēts 2020. gada Juridiskais paziņojums Nr. 373 "Uzņēmumu likums” (Likvidācijas pieteikumu apturēšana). Šis juridiskais paziņojums paredz maksātnespējas pieteikumu apturēšanu un procedūru apturēšanu. Abi pasākumi ir ar atpakaļejošu spēku no 2020. gada 16. marta. Apturēšana aptver prasības pret direktoriem par pienākuma likvidēt sabiedrību pārkāpšanu vai par labticīgu parādsaistību rašanos laikā, kad uzņēmums ir maksātnespējīgs. Apturēšana būs spēkā uz nenoteiktu laiku un vēl 40 dienas pēc tam, kad par ekonomiku atbildīgais ministrs izdos rīkojumu atsaukt apturēšanu un uzturēšanos.

Neraugoties uz apturēšanu, tiesai joprojām ir pilnvaras atļaut sākt vai turpināt lietu, ja ir prima facie pierādījumi tam, ka maksātnespēja ir iestājusies pirms 2020. gada 16. marta.

Juridiskais paziņojums arī nodrošina sistēmu, lai paredzamo sabiedrības likvidācijas datumu pagarinātu līdz dienai, kad parādzīmju turētājs, kreditors vai kreditori būtu iesnieguši pieteikumu par likvidāciju, bet nevarēja to izdarīt, ņemot vērā apturēšanu. Tas attieksies uz likvidācijas pieteikumiem, kas iesniegti 6 mēnešu laikā pēc apturēšanas atcelšanas.

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

Tiesu slēgšana automātiski apturēja kreditoru tiesības iesniegt pieteikumu par debitora maksātnespēju.

Rīkojums par tiesu slēgšanu 2020. gadā tika atcelts 2020. gada 5. jūnijā. Visas tiesas ir atvērtas.

Uzņēmumu likums (Cap. 386 Maltas tiesību akti) tika grozīts ar 2020. gada likumu XXXI, ar ko attiecīgajam ministram tika piešķirtas jaunas pilnvaras paredzēt direktoru pienākuma pasludināt maksātnespēju pagaidu apturēšanu uz nepieciešamu periodu.

2020. gada 15. septembrī tika publicēts 2020. gada Juridiskais paziņojums Nr. 373 "Uzņēmumu likums” (Likvidācijas pieteikumu apturēšana). Ar šo juridisko paziņojumu tiek atceltas kreditoriem piešķirtās tiesības iesniegt pieteikumu par parādnieces sabiedrības likvidāciju, ņemot vērā tās maksātnespēju. Turklāt tiks apturētas maksātnespējas lietas, kas iesniegtas 2020. gada 16. martā vai vēlāk. Tomēr tiesa ir pilnvarota atļaut lietu izskatīt, ja tā prima facie ir pārliecinājusies, ka maksātnespēja ir iestājusies pirms 2020. gada 16. marta.

Tiek apturētas arī lietas pret direktoriem par nelikumīgu darbības turpināšanu (nevis krāpniecisku tirdzniecību) par pienākuma likvidēt uzņēmumu pārkāpšanu. Apturēšana būs spēkā uz nenoteiktu laiku un vēl 40 dienas pēc tam, kad par ekonomiku atbildīgais ministrs izdos rīkojumu atsaukt apturēšanu un uzturēšanos.

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

Tāpat tiesu slēgšana nodrošināja kreditoru izpildes darbību automātisku apturēšanu. Turklāt valdība ir devusi rīkojumu uz 6 mēnešiem apturēt licencētu kredītiestāžu vai finanšu iestāžu izsniegtos kredītus, kas ietver naudas summas aizdošanu avansā, konta pārtēriņa vai aizdevuma veidā, vai jebkura cita veida kredītlīniju, tostarp vienkāršos vekseļus un parādzīmes, garantijas, atlīdzības, akceptus un pārvedu vekseļus, izņemot kredītkartes.

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

Tiesu slēgšanas rezultātā un tāpēc, ka debitoriem ir tiesības izpildīt līgumus, valdība ir devusi rīkojumu uz laiku līdz turpmākam paziņojumam apturēt jebkuru tiesisko un tiesas termiņu, kas noteikts jebkurā līgumā, tostarp jebkuru termiņu, kurā jāizpilda kāds no šajā līgumā noteiktajiem pienākumiem. Cita starpā tas ietver visu to tiesību termiņu izpildi, kas notāram ir noteikti ar likumu, lai reģistrētu jebkuru aktu, testamentu, darbību vai privātu dokumentu; jebkura termiņa tecējumu, kurā notāram, ņemot vērā visus piemērojamos tiesību aktus, jāmaksā nodokļi, ko viņš iekasējis, pildot savu profesionālo darbību; jebkuru laikposmu, kas saistīts ar fiskālajiem labumiem, atvieglojumiem vai atbrīvojumiem; jebkura termiņa tecējumu, kurā notāram jāiesniedz jebkāda informācija vai dokumentācija jebkurai iestādei vai regulatoram saskaņā ar attiecīgo notariālo darbību; un termiņa tecējumu attiecībā uz jebkādu saistību izpildi, kas ietvertas kādā dokumentā vai privātā dokumentā, ieskaitot reģistrētā pirkuma solījuma līgumā; un termiņa tecējumu attiecībā uz jebkura reģistrēta pirkuma solījuma līguma termiņa beigām.

Rīkojums par tiesu slēgšanu 2020. gadā tika atcelts 2020. gada 5. jūnijā. Visas tiesas ir atvērtas.

Tādējādi visi likumiskie un tiesas noteiktie termiņi, tostarp noilgums civillietās un jebkādi atliekošie termiņi, turpinās tecēt. Lai aizsargātu tiesas lietotāju tiesības, 2020. gada 5. jūnijā stājās spēkā īsa apturēšana: i) likumisko un tiesas noteikto termiņu apturēšana uz divdesmit dienām attiecībā uz tiesām, valdēm, komisijām, komitejām vai vienībām, kas nedarbojas no Tiesu ēkas; un ii) likumisko un tiesas noteikto termiņu apturēšana uz septiņām dienām attiecībā uz citām tiesām, valdēm, komisijām, komitejām vai citām vienībām, kas darbojas no Tiesu ēkas.

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

No 2020. gada 16. marta ir slēgtas Tiesas un attiecīgie reģistri. Tomēr tiesām ir piešķirtas pilnvaras norīkot steidzamu lietu izskatīšanu vai tādu lietu izskatīšanu, par kurām Tiesa uzskata, ka to izskatīšana sabiedrības interesēs. Līdz ar to visi tiesību aktos un tiesas noteiktie termiņi, tostarp preskriptīvie un galīgie termiņi, ir apturēti līdz brīdim, kad būs pagājušas septiņas dienas pēc tiesu slēgšanas rīkojum atcelšanas . Šādi pasākumi paši par sevi ir automātisks moratorijs vai izpildes darbību apturēšana attiecībā uz uzņēmumu maksātnespēju, kā arī uz direktoru tūlītējo pienākumu iesniegt maksātnespējas pieteikumu.

Rīkojums par tiesu slēgšanu 2020. gadā tika atcelts 2020. gada 5. jūnijā. Visas tiesas ir atvērtas, un tiesvedība notiek parastā kārtībā.

Uzņēmumu likums (Cap. 386 Maltas tiesību akti) tika grozīts ar 2020. gada likumu XXXI, ar ko attiecīgajam ministram tika piešķirtas jaunas pilnvaras apturēt tiesības iesniegt likvidācijas pieteikumus un apturēt termiņus kopsapulču (parasto vai ārkārtas) noturēšanai un paredzēt gada kopsapulču un citu sapulču noturēšanu virtuāli.

2020. gada 15. septembrī tika publicēts 2020. gada Juridiskais paziņojums Nr. 373 "Uzņēmumu likums” (Likvidācijas pieteikumu apturēšana). Šis juridiskais paziņojums paredz maksātnespējas pieteikumu apturēšanu un procedūru apturēšanu ar atpakaļejošu spēku no 2020. gada 16. marta. Apturēšana aptver prasības pret direktoriem par pienākuma likvidēt sabiedrību pārkāpšanu. Apturēšana būs spēkā uz nenoteiktu laiku un vēl 40 dienas pēc tam, kad par ekonomiku atbildīgais ministrs izdos rīkojumu atsaukt apturēšanu un uzturēšanos.

Neraugoties uz apturēšanu, tiesai joprojām ir pilnvaras atļaut sākt vai turpināt lietu, ja ir prima facie pierādījumi tam, ka maksātnespēja ir iestājusies pirms 2020. gada 16. marta.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Attiecībā uz Maksātnespējas direktīvu valdība joprojām izskata situāciju un tās ietekmi uz uzņēmumiem.

Juridiskais paziņojums Nr. 192 (2020. gads) “Uzņēmumu likuma (Uzņēmumu restrukturizācijas fonds) noteikumi 2020” tika publicēts 2020. gada 12. maijā, ar to papildina uzņēmumu atveseļošanas procedūras, kas paredzētas Uzņēmumu likuma 329B. pantā (Cap.386, Maltas tiesību akti). Ar šo juridisko paziņojumu tiek izveidota un reglamentēta fonda (Uzņēmumu atveseļošanas fonds) administrēšana un darbība; fonda mērķis ir atvieglot uzņēmuma atveseļošanas procedūru.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Valdība jau ir ieviesusi trīs finanšu atbalsta paketes, kuras izmaksā katru mēnesi un kuru mērķis ir saglabāt likviditāti uzņēmumos, kā arī finansiāli palīdzēt vairākām nozarēm. Valdība ir ne tikai īstenojusi nodokļu atlikšanu, bet arī izdevusi valsts garantijas aizdevumiem ar atvieglotiem nosacījumiem un tieši iepludinājusi skaidru naudu uzņēmumos, lai saglabātu mūsu uzņēmumu dzīvotspēju, veselību un gatavību atsākt darbību , kad atsāksies saimnieciskā darbība. Turklāt ir ieviesti arī vairāki sociālie pasākumi, tostarp algu piemaksas. Tas viss tiek darīts, lai izvairītos no maksātnespējas, glābtu dzīvotspējīgus uzņēmumus, saglabātu darbavietas un pēc iespējas samazinātu ienākumus nenesošu aizdevumu rašanos.

Konkrēti valdība ir devusi rīkojumu uz 6 mēnešiem apturēt licencētu kredītiestāžu vai finanšu iestāžu izsniegtos kredītus, kas ietver naudas summas aizdošanu avansā, konta pārtēriņa vai aizdevuma veidā, vai jebkura cita veida kredītlīniju, tostarp vienkāršos vekseļus un parādzīmes, garantijas, atlīdzības, akceptus un pārvedu vekseļus, izņemot kredītkartes.

Lapa atjaunināta: 26/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.