Covid-19 pandēmijas ietekme uz civillietām un maksātnespējas lietām

Polija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Covid-19 ietekme uz civilo tiesvedību

1.1 Termiņi civilajā tiesvedībā

Polijas speciālajā tiesību aktā cita starpā paredzēts apturēt vēl nesākušos un atlikt sākušos:

  • spriedumu izpildes noilguma termiņus,
  • tiesvedības un tiesas darbību termiņus, tostarp izpildes procesā.

1.2 Tiesu organizācija un tiesas

Ir pieņemti īpaši pasākumi, lai mazinātu kaitīgās sekas, ko rada Covid-19 pandēmija, tostarp:

ir kļuvusi iespējama lietu nodošana starp Polijas tiesām (ar tiesu iestāžu starpniecību un uz noteiktu laiku attiecībā uz steidzamām lietām, kā noteikts īpašajos tiesību aktos par Covid-19 pandēmijas ietekmes mazināšanu uz Polijas tiesu sistēmu).

Steidzamu lietu kategoriju definē šādi:

1. Tiesvedība attiecībā uz nepilngadīgajiem, tostarp:

  • tiesvedība par nepilngadīgā izņemšanu no vecāku varas vai aizbildnības;
  • tiesvedība par nepilngadīga ārzemnieka ievietošanu aprūpes un audzināšanas iestādē;
  • tiesvedība aizbildņa iecelšanai, lai pārstāvētu nepilngadīgā intereses tiesvedībā;
  • tiesvedība par nepilngadīgā ievietošanu nepilngadīgo patversmē vai tās pagarināšanu;
  • izpildes tiesvedība, kurā iesaistīti nepilngadīgie.

2. Tiesvedība par garīgi slimām un rīcībnespējīgām personām

Katras kompetentās Polijas tiesas priekšsēdētājs var pieprasīt, lai jebkura lieta tiktu uzskatīta par steidzamu, ja šādas lietas neizskatīšana : - var apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku dzīvību vai veselību;

  • var radīt nopietnu kaitējumu sabiedrības interesēm;
  • var radīt nenovēršamus un neatgriezeniskus materiālos zaudējumus;
  • un ja lietas steidzama izskatīšana ir nepieciešama tiesiskuma nodrošināšanas interesēs.

Tiek vienkāršota tiesnešu norīkošana uz citām tiesām. Lēmumus šajā sakarā pieņem tiesu iestādes saskaņā ar tiesnešu neatkarības principu un uz laiku, kas noteikts iepriekš. Šādas procedūras ļaus nodrošināt atbalstu tiesām, kurās ir lielāks izskatāmo lietu apjoms.

Atsevišķos gadījumos iespējama arī tiesas procesu apturēšana un atlikšana.

1.3 ES tiesu iestāžu sadarbība

Tieslietu ministrijas darbinieki, kas strādā centrālajā iestādē, strādā attālināti.

Visi paziņojumi Polijas Tieslietu ministrijai kā centrālajai iestādei (ieskaitot dokumentu izsniegšanu un pierādījumu iegūšanu) vai Polijas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktam jānosūta elektroniski ar nepieciešamajiem pielikumiem skenētu kopiju veidā.

2 Pasākumi saistībā ar maksātnespēju, kas pieņemti vai kurus plāno pieņemt dalībvalstīs kopš pandēmijas sākuma

2.1 Materiāltiesiskie maksātnespējas pasākumi un saistītie līgumi, kas ietekmē pasākumus

2.1.1 Maksātnespējas apturēšana

2.1.1.1 Pienākuma iesniegt maksātnespējas pieteikumu apturēšana (debitori)

Kopš 2020. gada 18. aprīļa uz visu pandēmijas laiku ir apturēts parādnieka pienākums pieteikt maksātnespēju (ja maksātnespējas tiešais iemesls ir Covid-19).

2.1.1.2 Debitoru aizsardzība no kreditora iesniegta maksātnespējas pieteikuma

-

2.1.2 Prasības izpildes apturēšana un līguma izbeigšanas apturēšana

2.1.2.1 Vispārīgs / speciāls prasību izpildes / konkrēta veida prasību izpildes moratorijs

-

2.1.2.2 Līguma izbeigšanas apturēšana (vispārīgi / speciāli līgumi)

-

2.2 Civillietu izskatīšanas, maksātnespējas tiesas ietverot, apturēšana un procesuālās apturēšanas

Maksātnespējas lietas tika klasificētas kā “steidzamas lietas” no 2020. gada 16. maija līdz 2020. gada 5. septembrim.

Vispārēja maksātnespējas procesa apturēšana tiesā netika veikta, lai gan daudzas tiesas sēdes tika atceltas.

Uzklausīšana notiek tiešsaistē, izņemot gadījumus, kad personiska ierašanās nerada ārkārtējas briesmas dalībniekiem.

2.3 Citi ar maksātnespēju saistīti pasākumi (saistībā ar apstrīdēšanas prasībām, reorganizācijas plāniem un citi pasākumi attiecīgā gadījumā)

Pārstrukturēšanas likumā ietvertajās pārstrukturēšanas procedūrās ir ietverti risinājumi gan debitora, gan viņa kreditoru interešu izvērtēšanai un kalpo, no vienas puses, debitora pastāvēšanas saglabāšanai un, no otras puses, pēc iespējas efektīvākai kreditoru apmierināšanai. Tātad tie pēc definīcijas nav uzskatāmi par tādiem, kas kaitē debitoriem.

Jauna pārstrukturēšanas procedūra (vienkāršota pārstrukturēšanas procedūra) stājās spēkā 2020. gada 24. jūnijā. Tā ļauj parādniekiem sākt pārstrukturēšanas procesu bez tiesas apstiprinājuma, lai ātri un efektīvi rīkotos, ja parādās maksātnespējas iespējamība. Šīs procedūras uzsākšana izraisa vispārēju prasījumu izpildes apturēšanu.

2.4 Citi ar maksātnespēju nesaistīti pasākumi (maksājumu atlikšana, banku aizdevumi, sociālais nodrošinājums, subsīdijas uzņēmumiem)

Saskaņā ar jauno “pretkrīzes aizsardzību” valsts atbalstu var saņemt uzņēmējs, kurš nokļuvis sarežģītā ekonomiskā situācijā (maksātnespējas risks) un kurš atbilst kritērijiem, pēc kuriem nosaka, ka uzņēmējam draud maksātnespēja (Pārstrukturēšanas likuma 2. iedaļas 141. pants) vai kurš ir maksātnespējīgs (Bankrota likuma 11. pants), un kurš atbilst arī citiem kritērijiem.

Visā pandēmijas riska periodā fiziskas personas izlikšana no mājokļa ir izslēgta.

Lapa atjaunināta: 26/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.