Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Awstrija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

Liġi fit-22/03/2020

Termini proċedurali miftuħa fit-22 ta’ Marzu jew termini li f’ċirkostanzi normali kienu se jibdew jiddekorru wara din id-data huma interrotti u se jkunu sospiżi sat-30 ta’ April 2020. Dawn jibdew jiddekorru mill-ġdid wara. Dan ifisser li terminu ta' 14-il jum se jintemm fil-15 ta’ Mejju u terminu ta' 4 ġimgħat se jintemm fid-29 ta’ Mejju.

Eċċezzjonijiet (inter alia): skadenzi għall-ħlas, ammissjoni furzata f’istituzzjoni psikjatrika. F'każijiet ta' periklu imminenti għas-sikurezza jew għal-libertà personali kif ukoll f'każijiet ta' danni li ma jistgħux jiġu rkuprati, il-qorti tista' ttemm l-interruzzjoni aktar kmieni.

Il-perjodi ta’ limitazzjoni (eż. preskrizzjoni) huma sospiżi bejn it-22 ta’ Marzu u t-30 ta’ April.

Proċedimenti ta’ infurzar: Il-possibbiltà ta’ sospensjoni ta’ rkant furzat ta' proprjetà mobbli u immobbli jekk id-debitur jiffaċċja diffikultajiet ekonomiċi minħabba l-pandemija tal-COVID-19. L-iżgumbramenti jistgħu jiġu sospiżi fuq talba jekk id-debitur ikun se jispiċċa bla dar.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Restrizzjoni tal-kuntatti bejn il-qrati u l-partijiet.

Għeluq ġenerali ta’ qrati speċifiċi jekk ikun hemm bżonn, flimkien mal-possibbiltà li każijiet urġenti jiġu riferuti lil qrati oħra.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Il-ħaddiema fuq il-każijiet tal-Awtoritajiet Ċentrali qegħdin jaħdmu mid-dar: hija rakkomandata l-komunikazzjoni bil-posta elettronika.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

L-obbligu tad-debitur li japplika għal proċedimenti ta’ insolvenza bbażati fuq dejn eċċessiv huwa sospiż sal-31-01-2021.

Id-dmir tad-debitur li japplika għal proċedimenti ta’ insolvenza fi żmien 60 jum wara l-inabilità li jħallas huwa estiż għal 120 jum jekk l-inabilità li jħallas seħħet minħabba l-Covid-19.

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Id-dritt tal-kreditur li japplika għall-insolvenza ta’ debitur abbażi ta’ dejn eċċessiv

Id-dritt tal-kreditur li japplika għall-insolvenza ta’ debitur abbażi ta’ dejn eċċessiv sospiż sal-31–01–2021.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

Tista’ tintalab waqfa għall-bejgħ fl-irkant bil-qorti ta’ proprjetà mobbli u immobbli, jekk id-debitur ikun qiegħed jiffaċċa diffikultajiet ekonomiċi minħabba l-pandemija attwali tal-COVID-19 u dawn id-diffikultajiet wasslu għall-bidu tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni.

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

Il-Qorti tal-Insolvenza tista’ ttawwal il-perjodu taż-żmien li fih partijiet terzi ma għandhomx jitterminaw kuntratti jew jeżerċitaw id-drittijiet għas-separazzjoni jew għas-sodisfazzjon separat (fis-seħħ sal-31-12-2020).

Il-Lokazzjonijiet Residenzjali (il-liġi tal-kera) ma jistgħux jiġu tterminati minħabba arretrati tal-kera minn April sa Ġunju 2020, li huma kkawżati minn indeboliment sinifikanti fil-prestazzjoni ekonomika relatat mal-COVID-19. Sidien il-kera jistgħu jitolbu għal dawk arretrati fil-qorti biss wara il-31-12-2020, għalkemm bl-imgħax ta' inadempjenza ta’ mhux aktar minn 4 fil-mija fis-sena.

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Il-qorti tista’ testendi l-limiti ta' żmien proċedurali fi proċedimenti ta’ insolvenza b’sa 90 jum (fis-seħħ sal-31-12-2020).

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Jekk debitur ikollu arretrati bħala parti minn pjan ta’ ristrutturar, huwa jista’ jitlob moratorju għad-durata massima ta’ 9 xhur (fis-seħħ sal-31-12-2020).

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

Il-pagamenti tas-self tal-konsumaturi jew tal-mikrointrapriżi dovuti bejn April u Ġunju 2020 huma differiti jekk il-mutwatarju jkun ġarrab telf ta’ introjtu relatat mal-COVID-19 li ma jkunx raġonevoli li wieħed jistenna li jħallas il-pagamenti akkont tas-self fi żmien debitu. It-terminu tal-kuntratt huwa estiż b’mod awtomatiku għal 3 xhur, ħlief jekk il-mutwatarju jkun irid ikompli s-selfa b’mod normali.

L-ebda mgħax ta’ inadempjenza għall-arretrati minn April sa Ġunju.

L-ebda penali kuntrattwali jekk il-kuntratt ġie konkluż qabel l-01-04 u d-debitur ikun inadempjenti minħabba indeboliment sinifikanti tal-prestazzjoni ekonomika tiegħu relatata mal-COVID-19 jew l-inabbiltà ta’ prestazzjoni tiegħu minħabba restrizzjonijiet relatati mal-COVID-19 fuq il-ħajja tax-xogħol tiegħu.

L-aħħar aġġornament: 26/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.