Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Awstrija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

Il-Liġi tat-22 ta’ Marzu 2020, kif emendata

L-iskadenzi proċedurali li jibdew fit-22 ta’ Marzu 2020 jew li f’ċirkostanzi normali jibdew jiddekorru wara din id-data huma interrotti u sospiżi sat-30 ta’ April 2020. Dawn jibdew jiddekorru mill-ġdid wara. Dan ifisser li skadenza ta’ 14-il jum se tintemm fil-15 ta’ Mejju 2020 u skadenza ta’ 4 ġimgħat se tintemm fid-29 ta’ Mejju 2020.

Eċċezzjonijiet (inter alia): Skadenzi għall-ħlas, ammissjonijiet furzati f’istituzzjoni psikjatrika. F’każijiet ta’ periklu imminenti għas-sikurezza jew għal-libertà personali kif ukoll f’każijiet ta’ danni li ma jistgħux jiġu rkuprati, il-qorti tista’ ttemm l-interruzzjoni aktar kmieni.

It-termini / il-perjodi ta’ limitazzjoni huma sospiżi bejn it-22 ta’ Marzu 2020 u t-30 ta’ April 2020.

Negozjati online: Eċċezzjonalment, il-parteċipazzjoni ta’ ċerti gruppi f’seduta ta’ smigħ tista’ ssir permezz ta’ miżuri tekniċi li jippermettu t-trażmissjoni ta’ vidjo u awdjo soġġett għal ċerti dispożizzjonijiet.

Proċedimenti ta’ eżekuzzjoni: Il-bejgħ furzat ta’ proprjetà mobbli u immobbli jista’ jiġi sospiż jekk id-debitur jiffaċċja diffikultajiet ekonomiċi minħabba l-pandemija tal-COVID-19. L-iżgumbramenti jistgħu jiġu sospiżi fuq talba jekk id-debitur ikun se jispiċċa mingħajr dar.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Restrizzjoni tal-kuntatti bejn il-qrati u l-partijiet, skont is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19.

Għeluq ġenerali ta’ xi qrati jekk ikun hemm bżonn, flimkien mal-possibbiltà li kawżi urġenti jiġu riferuti lil qrati oħra.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

L-uffiċjali fl-awtoritajiet ċentrali se jaħdmu mid-dar, skont is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19. Il-komunikazzjoni permezz tal-email hija rakkomandata.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

L-obbligu tad-debituri li japplikaw għal proċedimenti ta’ insolvenza fil-każ ta’ dejn eċċessiv ġie sospiż sat-30 ta’ Ġunju 2021.

L-obbligu tad-debituri li japplikaw għal proċedimenti ta’ insolvenza fi żmien 60 jum wara l-inabilità li jħallsu huwa estiż għal 120 jum jekk l-inabilità li jħallsu seħħet minħabba l-COVID-19.

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Id-dritt tal-kredituri li japplikaw għall-insolvenza ta’ debitur abbażi ta’ dejn eċċessiv ġie sospiż sat-30 ta’ Ġunju 2021.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

Tista’ tintalab waqfa mill-bejgħ furzat ta’ proprjetà mobbli u immobbli, jekk id-debitur jiffaċċja diffikultajiet ekonomiċi minħabba l-pandemija attwali tal-COVID-19 u dawn id-diffikultajiet wasslu għall-bidu tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni.

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

Il-qorti tal-insolvenza tista’ ttawwal il-perjodu taż-żmien li fih partijiet terzi ma jistgħux jitterminaw kuntratti jew jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom għas-separazzjoni jew għas-sodisfazzjon separat (fis-seħħ sat-30 ta’ Ġunju 2021).

Il-lokazzjonijiet residenzjali (il-liġi tal-kera) ma jistgħux jiġu tterminati minħabba arretrati tal-kera minn April sa Ġunju 2020, minħabba indeboliment sinifikanti fil-prestazzjoni ekonomika kkawżat mill-COVID-19. Is-sidien tal-kera jistgħu jieħdu passi legali għal tali arretrati, biss wara l-31 ta’ Diċembru 2020, għalkemm b’imgħax fuq l-arretrati ta’ mhux aktar minn 4 % fis-sena.

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Il-qorti tista’ testendi l-iskadenza proċedurali fi proċedimenti ta’ insolvenza sa 90 jum (fis-seħħ sal-31 ta’ Diċembru 2020).

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Jekk debitur ikollu arretrati bħala parti minn skeda ta’ ħlasijiet, huwa jista’ jitlob moratorju għal massimu ta’ disa’ xhur (fis-seħħ sat-30 ta’ Ġunju 2021).

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

Il-pagamenti tas-self tal-konsumaturi jew tal-mikrointrapriżi dovuti bejn April u Ġunju 2020 se jiġu differiti jekk il-mutwatarju jkun ġarrab telf ta’ introjtu minħabba l-COVID-19 li ma jkunx raġonevoli li wieħed jistenna l-ħlas lura tal-pagamenti fi żmien debitu. It-terminu ta’ ħlas lura jiġi estiż awtomatikament bi tliet xhur, sakemm il-mutwatarju ma jkunx irid li s-self ikompli b’mod normali.

L-ebda mgħax fuq l-arretrati ma jkun dovut għall-arretrati minn April sa Ġunju.

L-ebda penali kuntrattwali ma jkun dovut jekk il-kuntratt ġie konkluż qabel l-1 ta’ April 2020 u d-debitur ikun inadempjenti minħabba indeboliment sinifikanti tal-prestazzjoni ekonomika tiegħu kkawżat mis-sitwazzjoni tal-COVID-19 jew minħabba restrizzjonijiet fuq il-ħajja tax-xogħol tiegħu kkawżati mill-COVID-19.

L-aħħar aġġornament: 04/10/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.