Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Bulgarija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

Leġiżlazzjoni speċifika:

- Liġi dwar il-miżuri u l-azzjonijiet waqt l-istat ta’ emerġenza ddikjarata b’deċiżjoni tal-Assemblea Nazzjonali tat-13 ta' Marzu 2020 u dwar li jingħelbu l-konsegwenzi. – imsemmija hawn taħt bħala “Il-Liġi dwar l-Istat ta’ Emerġenza”

Skont il-miżuri u l-azzjonijiet, issir distinzjoni bejn iż-żewġ perjodi kif ġej: il-perjodu tal-istat ta’ emerġenza (mit-13 ta’ Marzu sat-13 ta’ Mejju 2020) u l-perjodu ta’ xahrejn wara li jitneħħa l-istat ta’ emerġenza (mill-14 ta’ Mejju 2020):

A/ Miżuri u azzjonijiet għall-perjodu tal-istat ta’ emerġenza: 13 ta' Marzu - 13 ta’ Mejju 2020

(Fil-bidu, il-perjodu tal-istat ta’ emerġenza kien ġie stabbilit mit-13 ta’ Marzu sat-13 ta’ April 2020. Dan il-perjodu ttawwal sat-13 ta’ Mejju 2020).

Skadenzi proċedurali:

- Sospensjoni tal-iskadenzi:

L-iskadenzi proċedurali kollha fi proċedimenti ġudizzjarji ċivili, ta’ arbitraġġ u ta’ infurzar huma sospiżi ħlief fil-każijiet ta’ litigazzjoni ċivili u kummerċjali li ġejjin:

  1. Il-każijiet għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-ġenituri fir-rigward ta’ miżuri provviżorji biss;
  2. Każijiet taħt l-Att dwar il-Protezzjoni Kontra l-Vjolenza Domestika li jikkonċernaw biss digriet għal protezzjoni immedjata jew emenda tiegħu, kif ukoll f’każijiet fejn it-talba għall-protezzjoni tiġi miċħuda;
  3. Permessi għall-irtirar ta' fondi minn depożiti tat-tfal;
  4. Miżuri provviżorji;
  5. Każijiet ta’ preservazzjoni tal-evidenza;
  6. Talbiet taħt l-Att dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u b’rabta mat-terminazzjoni tal-proċedimenti tar-reġistri abbażi ta’ att tal-qorti skont il-Liġi dwar ir-Reġistru Kummerċjali u r-Reġistru tal-Entitajiet Legali Mingħajr Skop ta’ Qligħ;
  7. Il-każijiet taħt l-Artikolu 62(3) tal-Att dwar l-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu li jirrigwardaw l-iffirmar ta’ dikjarazzjoni li twiegħed li tissalvagwardja s-segretezza tal-banek;

Il-perjodi ta’ preskrizzjoni li wara l-iskadenza tagħhom id-drittijiet għall-entitajiet privati jintemmu jew jiġu akkwiżiti, huma sospiżi.

B/ Miżuri u azzjonijiet għall-perjodu ta’ xahrejn wara t-tneħħija tal-Istat ta’ emerġenza (mill-14 ta’ Mejju 2020):

- Sospensjoni tal-iskadenzi:

Fi żmien xahrejn mit-tneħħija tal-istat ta’ emerġenza, il-bejgħ pubbliku mħabbar kollu kif ukoll kull qbid koerċittiv ta’ proprjetà, imħabbar kontra individwi minn aġenti pubbliċi u privati tal-eżekuzzjoni, għandu jiġi sospiż u skedat mill-ġdid, mingħajr tariffi jew spejjeż. Wara talba tal-individwu, li ssir qabel ma jiskadi t-terminu skont l-ewwel sentenza, il-bejgħ pubbliku, rispettivament il-qbid koerċittiv ta’ proprjetà għandu jiġi skedat mill-ġdid mingħajr tariffi jew spejjeż dovuti.

- Estensjoni tal-iskadenzi:

L-iskadenzi stabbiliti bil-liġi (ħlief fil-każijiet imsemmija hawn fuq), li jaqgħu fil-perjodu tal-istat ta’ emerġenza u li huma relatati mal-eżerċitar tad-drittijiet u l-obbligi ta’ entitajiet u persuni privati, huma estiżi b’xahar minn tmiem l-istat ta’ emerġenza.

- Każijiet speċifiċi:

Matul l-istat ta’ emerġenza u sa massimu ta’ xahrejn wara, il-kontijiet bankarji tal-individwi u stabbilimenti mediċi, is-salarji u l-pensjonijiet, l-apparat u t-tagħmir mediku għandhom ikunu eżentati mill-miżuri protettivi/ta’ preservazzjoni. M’għandu jsir l-ebda inventarju ta’ proprjetà mobbli u proprjetà immobbli ta’ individwi, ħlief għall-obbligazzjonijiet ta’ manteniment, għal dannu kkawżat minn tort/delitt u għal talbiet ta’ manteniment, għal dannu kkawżat minn tort/delitt u għal talbiet għal salarji. L-ebda sekwestru tal-kontijiet bankarji tal-muniċipalitajiet ma jiġi impost għal xahrejn wara li jitneħħa l-istat ta’ emerġenza.

Sa massimu ta’ xahrejn wara li jitneħħa l-istat ta’ emerġenza, ma jiġux imposti mgħax u penali f’każ ta’ dewmien fil-ħlas tal-obbligi tal-entitajiet privati, debituri fl-ambitu ta’ ftehimiet ta’ kreditu u forom oħra ta’ finanzjament ipprovdut mill-istituzzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 3 tal-Att dwar l-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu, bl-eċċezzjoni tas-sussidjarji tal-banek, inkluż meta r-riċevibbli jiġu akkwiżiti mill-banek, mill-istituzzjonijiet finanzjarji jew minn partijiet terzi. L-obbligu ma jistax jiġi ddikjarat bħala dovut qabel iż-żmien/pagabbli fil-pront u l-kuntratt ma jistax jiġi tterminat minħabba inadempjenza.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Seduti tal-Qorti

Sakemm jitneħħa l-istat ta’ emerġenza, is-seduti tal-qorti, jistgħu jsiru mill-bogħod, biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni diretta u virtwali tal-partijiet u tal-parteċipanti fil-proċedimenti. Il-minuti tal-laqgħat li jsiru għandhom jitħejjew u jiġu ppubblikati mingħajr dewmien u jinżammu sad-data ta’ skadenza għall-emendi u t-tlestija tal-minuti. Il-qorti għandha tinforma lill-partijiet meta s-seduta tkun se tinżamm mill-bogħod.

Il-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura ħareġ ordnijiet għall-provvediment tal-miżuri ta' prekawzjoni meħtieġa biex jipprevjeni t-tixrid tal-virus fil-bini tal-qrati, biex jintbagħtu dokumenti lill-qrati bil-posta jew b’mod elettroniku, kif ukoll għal konsultazzjoni fuq it-telefown jew b’mod elettroniku. Għas-seduti ta' smigħ imsemmija, iċ-ċitazzjoni tiġi nnotifikata bit-telefown jew b'mod elettroniku.

Il-proċedimenti tar-reġistru

Is-servizzi pprovduti mir-Reġistru Kummerċjali u mir-Reġistru ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ u minn reġistri oħra huma aċċessibbli online.

Proċeduri notarili

Il-proċeduri notarili ta’ emerġenza biss jistgħu jsiru. Il-proċedimenti notarili għandhom ikunu limitati għal materji urġenti u fl-istess ħin għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-iġjene. Il-Kamra tan-Nutara se tipprovdi nutara fi proporzjon ta’ mill-inqas nutar wieħed għal kull 50,000 resident fil-qasam tal-prattika kkonċernat.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-qrati għadhom qegħdin jipprovdu assistenza legali internazzjonali iżda din tista’ tieħu fit-tul.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali Bulgara tipprevedi l-obbligu li d-debitur (il-maniġment tiegħu) japplika għall-insolvenza fi żmien 30 jum mill-okkorrenza tal-insolvenza/dejn eċċessiv (l-Art. 626(1) tal-Att Kummerċjali).

L-Istat ta’ emerġenza kien ġie tterminat fit-13 ta’ Mejju 2020 għat-territorju kollu tar-Repubblika tal-Bulgarija. L-iskadenzi għall-implimentazzjoni tal-miżuri speċifiċi kollha meħuda mal-Liġi dwar l-Istat ta’ Emerġenza kienu skadew. Rispettivament, il-miżuri speċifiċi ma għadhomx applikabbli.

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

-

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

L-Istat ta’ emerġenza kien ġie tterminat fit-13 ta’ Mejju 2020 għat-territorju kollu tar-Repubblika tal-Bulgarija. L-iskadenzi għall-implimentazzjoni tal-miżuri speċifiċi kollha meħuda mal-Liġi dwar l-Istat ta’ Emerġenza kienu skadew. Rispettivament, il-miżuri speċifiċi ma għadhomx applikabbli.

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

-

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

L-Istat ta’ emerġenza kien ġie tterminat fit-13 ta’ Mejju 2020 għat-territorju kollu tar-Repubblika tal-Bulgarija. L-iskadenzi għall-implimentazzjoni tal-miżuri speċifiċi kollha meħuda mal-Liġi dwar l-Istat ta’ Emerġenza kienu skadew. Rispettivament, il-miżuri speċifiċi ma għadhomx applikabbli.

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

-

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

Fil-każ ta’ inadempjenza fuq il-pagament ta’ obbligi taħt self bankarju u forom oħra ta’ finanzjament (fatturament, forfaiting, eċċ.) ipprovduti minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji, kif ukoll taħt kuntratti ta’ kera, ma għandhomx jiġu imposti mgħax u penali sat-tneħħija tal-istat ta’ emerġenza. Barra minn hekk, obbligu/pagament ma jistax jiġi mitlub aktar kmieni u l-kuntratt ma jistax jiġi tterminat minħabba inadempjenza (l-Artikolu 6 tal-Liġi dwar l-Istat ta’ Emerġenza kif emendata u ssupplimentata fis-6 ta’ April 2020).

Il-miżura msemmija hawn fuq ġiet riveduta bl-aħħar emendi tal-Liġi dwar l-Istat ta’ Emerġenza kif ġej:

Fi żmien xahrejn wara t-tneħħija tal-istat ta’ emerġenza, f’każ ta’ dewmien fil-ħlas tal-obbligi ta’ entitajiet privati, id-debituri taħt ftehimiet ta’ kreditu u forom oħra ta’ finanzjament ipprovduti minn istituzzjonijiet finanzjarji, bl-eċċezzjoni tas-sussidjarji tal-banek, inkluż meta r-riċevibbli jkunu akkwistati minn banek, istituzzjonijiet finanzjarji jew partijiet terzi, ma għandu jiġi impost l-ebda mgħax u penali, l-obbligu ma jistax jiġi ddikjarat b’mod prematur bħala dovut u l-kuntratt ma jistax jiġi annullat għal nuqqas ta’ konformità.

Skont dispożizzjoni ġdida fil-Liġi dwar l-Istat ta’ Emerġenza, li daħlet fis-seħħ fis-17 ta’ Frar 2021, ma għandhomx jiġu imposti miżuri ta’ prekawzjoni u ma għandhomx jitwettqu azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni fi żmien xahrejn wara l-kanċellazzjoni tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza epidemika fuq fondi mħallsa lill-impjegati bħala kumpensi abbażi ta’ att tal-Kunsill tal-Ministri b’rabta mat-tegħlib tal-konsegwenzi li seħħew tal-COVID-19; Mandati ta’ sekwestru fuq il-pretensjonijiet tal-impjegati skont l-ewwel sentenza, inklużi dawk irċevuti mill-bank tagħhom jew kontijiet tal-ħlas oħra ma għandhomx ikunu soġġetti għall-eżekuzzjoni (L-Art. 5, para 5 tal-Liġi dwar l-Istat ta’ Emerġenza kif emendata u ssupplimentata fis-17 ta’ Frar 2021).

L-aħħar aġġornament: 26/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.