Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Estonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

Informazzjoni ġenerali bl-Ingliż tinsab fuq is-sit web tal-Gvern.

It-termini proċedurali huma estiżi mill-qrati fuq bażi ta’ każ b’każ. Il-qrati se jqisu l-piż, il-kompiti jew id-diffikultajiet addizzjonali għall-partijiet fi proċediment minħabba l-kriżi.

Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni dwar l-estensjoni tal-iskadenzi; l-imħallfin għandhom is-setgħa diskrezzjonali li jistabbilixxu skadenzi itwal fil-futur jew li jestendu l-iskadenzi eżistenti.

Madankollu, sabiex jiġi evitat it-tixrid tal-virus COVID-19 billi jiġi evitat il-kuntatt fiżiku uman f’faċilitajiet ta’ kura, ġew sospiżi t-termini li fuqhom il-persuni morda mentalment jitpoġġew fi sptar psikjatriku jew f’istituzzjoni ta’ assistenza soċjali u l-ammont ta’ żmien li jdumu fihom.

  • fil-każ ta' protezzjoni provviżorja estiża, sakemm iddum is-sitwazzjoni ta' emerġenza;
  • fil-każ ta' kollokament, sakemm iddum is-sitwazzjoni ta' emerġenza u sa xahrejn wara t-tmiem tas-sitwazzjoni ta' emerġenza.

Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligu li jiġi tterminat kwalunkwe kollokament u kwalunkwe applikazzjoni ta’ protezzjoni legali provviżorja wara li l-prerekwiżiti għall-kollokament ma baqgħux jeżistu jew isir evidenti li l-prerekwiżiti ma ġewx issodisfati.

Fil-qasam tal-liġi tal-obbligi, bħalissa m'hemm l-ebda bidla fundamentali. Il-Ministeru tal-Ġustizzja analizza għażliet legali differenti li diġà huma previsti fil-liġi Estonjana u li jistgħu jintużaw matul dan iż-żmien diffiċli. L-enfasi kienet fuq l-għoti ta’ spjegazzjonijiet u fuq it-tweġib tat-talbiet għall-informazzjoni. Kien hemm ukoll proposti biex jiġu emendati ċerti regoli fil-qasam tal-liġi tal-obbligi, iżda dawn id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Stat ta’ emerġenza mit-12 ta’ Marzu sas-17 ta’ Mejju.

Inħolqu kmamar tal-laqgħat virtwali biex tiżdied il-kapaċità tal-Ministeru tal-Ġustizzja, il-qrati, l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni u l-ħabsijiet sabiex jorganizzaw vidjokonferenzi. Din is-soluzzjoni tista’ tintuża wkoll biex isiru seduti orali mal-partijiet fil-proċedimenti. Barra minn hekk, it-tagħmir disponibbli għall-vidjokonferenzi ġie rilokat biex jappoġġa ż-żieda fid-domanda fil-qrati u fil-ħabsijiet.

L-ebda bidla leġiżlattiva fir-rigward tal-proċedimenti tal-qorti. Il-Kunsill għall-Amministrazzjoni tal-Qrati ħareġ rakkomandazzjonijiet. Ix-xogħol tal-qrati Estonjani ġie organizzat mill-ġdid: ħinijiet tal-ftuħ tal-kanċelleriji 9.00–13.00 u tal-qrati sas-14.00 fil-jiem tax-xogħol.

Fejn possibbli, il-kawżi jiġu ttrattati bil-miktub permezz tas-Sistema tal-Informazzjoni tal-Qrati u permezz ta’ rikors f’fajl diġitali tal-qorti.

Isiru s-seduti urġenti u l-proċedimenti jitmexxew permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni. Jekk dan ma jkunx possibbli, il-Qorti tiddeċiedi fuq il-bażi ta’ każ b’każ dwar jekk seduta jew proċediment għandhomx isiru l-qorti. Il-kwistjonijiet li ġejjin jistgħu jitqiesu bħala urġenti: it-tqegħid ta’ persuna f’istituzzjoni magħluqa; is-separazzjoni ta’ minuri mill-familja tiegħu, l-istabbiliment ta' tutela għal adult. F’każijiet mhux urġenti, il-qorti tista’ tuża l-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni (jew kwalunkwe mezz ieħor meħtieġ), iżda ġeneralment huwa rrakkomandat li l-qorti tagħżel li tipposponi s-seduti u/jew il-proċedimenti.

Fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, f’każijiet eċċezzjonali u urġenti relatati mat-tfal, il-qorti tista’ toħroġ digriet preliminari/protettiv mingħajr ma tisma’ lit-tfal, u diversi mħallfin użaw din il-possibbiltà.

Huwa rrakkomandat li d-dokumenti proċedurali jiġu nnotifikati preferibbilment bl-e-File u bil-posta elettronika.

Il-Kamra tan-nutara awtorizzat lin-nutara biex jieħdu l-miżuri kollha neċessarji, bħall-użu tas-servizz ta’ awtentikazzjoni mill-bogħod e-Notar li jippermetti t-twettiq ta’ atti notarili permezz ta’ video bridge. Filwaqt li sas-6 ta’ April ċerti tipi ta’ atti biss setgħu jsiru mill-bogħod (il-ħruġ ta’ prokuri, il-bejgħ ta’ ishma ta’ kumpaniji privati b’responsabbiltà limitata u xi oħrajn), mis-6 ta’ April, kważi kull tip ta’ att jista’ jiġi awtentikat mill-bogħod, bl-eċċezzjoni tal-konklużjoni ta’ żwiġijiet u divorzji. Għalhekk, issa anki l-proprjetà immobbli tista’ tinbiegħ u tiġi trasferita permezz tal-awtentikazzjoni online. Dan se jkun ukoll il-każ wara li tintemm is-sitwazzjoni ta’ emerġenza. L-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Avukati ħeġġet ukoll lill-membri tagħha biex jaħdmu mill-bogħod u biex jużaw il-mezzi tekniċi kollha ta’ komunikazzjoni biex ikomplu jipprovdu pariri legali. Din enfasizzat ukoll il-ħtieġa li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità bejn l-avukat u l-klijent. L-Assoċjazzjoni tal-Avukati enfasizzat ukoll li l-limitazzjonijiet fuq id-drittijiet imposti minħabba s-sitwazzjoni ta’ emerġenza għandhom jiġu ġġustifikati u għandhom jiġu kkontestati jekk dan ikun meħtieġ f’każ partikolari. L-avukati għandhom ukoll id-dmir li jadattaw malajr għall-bidliet fl-ambjent tax-xogħol, ikunu flessibbli u innovattivi u jiżguraw li ma jkunx hemm abbuż mill-possibbiltajiet li jintalbu estensjonijiet tat-termini.

Il-Kamra tal-Marixxalli u tar-Riċeventi f’Falliment ħabbret ukoll li l-marixxalli u r-riċeventi f’falliment organizzaw mill-ġdid ix-xogħol tagħhom sabiex jaħdmu mill-bogħod.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

L-Awtorità Ċentrali Estonjana ilha tuża t-telexogħol mit-13 ta’ Marzu. Il-komunikazzjonijiet (messaġġi u dokumenti) isiru bil-posta elettronika (f’materji ċivili u l-biċċa l-kbira tal-materji kriminali). Jekk ikun meħtieġ, id-dokumenti oriġinali jintbagħtu permezz tal-posta bl-ajru wara li tintemm is-sitwazzjoni ta’ emerġenza.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

-

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

-

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

-

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

-

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

-

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Bħalissa qed tiġi analizzata l-ħtieġa għal aktar emendi fil-qasam tal-insolvenza (pereżempju fir-rigward tal-pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni) li jistgħu jgħinu biex tiġi approvata is-soluzzjoni tal-kriżi.

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

-

L-aħħar aġġornament: 31/01/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.