Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

Sal-lum, ma ġiet adottata l-ebda miżura dwar it-termini preskrittivi tal-liġi ċivili; l-uniċi dispożizzjonijiet huma relatati ma’ interruzzjonijiet fit-tul għal proċedimenti kriminali. Il-liġi Ġermaniża dwar il-proċedura ċivili fiha dispożizzjonijiet flessibbli dwar l-estensjoni tat-termini preskrittivi, is-sospensjoni tal-proċedimenti u r-restitutio in integrum, li jgħinu fil-każ ta’ litigazzjoni matul il-kriżi tal-COVID-19.

Aktar informazzjoni dwar miżuri leġiżlattivi tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Id-dispożizzjonijiet statutorji għal proċedimenti ċivili diġà jipprovdu lill-qrati b’kamp ta’ applikazzjoni wiesa’ biex jirreaġixxu b’mod flessibbli għas-sitwazzjoni eċċezzjonali attwali. Huwa f’idejn il-qrati u l-imħallfin rilevanti li jiddeċiedu liema miżuri għandhom jieħdu fuq bażi ta’ każ b’każ, eż. proċedura bil-miktub, tneħħija tal-kumpilazzjoni ta’ xhieda, jew l-għoti ta’ xhieda permezz ta’ vidjokonferenza. L-indipendenza ġudizzjarja baqgħet tinżamm.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Kooperazzjoni fi kwistjonijiet tal-familja (Regolament (KE) Nru 2201/2003):

L-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja rrestrinġa l-attendenza fiżika tal-uffiċjali tiegħu għal raġunijiet ta’ saħħa. Madankollu, l-awtorità ċentrali hija kompletament operazzjonali skont ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003. Ir-rikorsi jistgħu jiġu sottomessi f’forma stampata.

Kooperazzjoni fi kwistjonijiet relatati ma’ obbligi ta’ manteniment (Regolament (KE) Nru 4/2009):

L-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja rrestrinġa l-attendenza fiżika tal-uffiċjali tiegħu għal raġunijiet ta’ saħħa. Madankollu, l-awtorità ċentrali hija kompletament operazzjonali f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 2201/2003, għalkemm l-ipproċessar tal-każijiet xorta jista’ jkun soġġett għal dewmien. Ir-rikorsi jistgħu jiġu sottomessi f’forma stampata.

Il-kumpilazzjoni ta’ xhieda (ir-Regolament (KE) Nru 1206/2001) u n-notifika ta’ dokumenti (ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007):

Bil-mod il-mod, it-tħaddim tas-sistema ġudizzjarja fil-Ġermanja qed jitwessa’ biex iqis l-infezzjonijiet u l-ispeċifiċitajiet lokali. Għalhekk, ma jistax jiġi eskluż dewmien fl-eżekuzzjoni ta’ rikorsi għal notifiki u l-kumpilazzjoni ta’ xhieda. B’mod partikolari, l-imħallfin iqisu ċ-ċirkostanzi lokali meta jiddeċiedu b’mod indipendenti dwar l-eżekuzzjoni ta’ rikorsi għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

Is-sospensjoni tal-obbligu ta’ rikors għal insolvenza fil-każ ta’ kumpanniji, soċjetajiet li fihom l-ebda soċju ma għandu responsabbiltà illimitata, u assoċazzjonijiet u fondazzjonijiet tneħħiet fl-1 ta’ Mejju 2021. Madankollu, ċerti konsegwenzi legali tas-sospensjoni għadhom japplikaw, b’mod partikolari l-protezzjoni estiża kontra appelli skont it-Taqsima 2(1) Nri 2 sa 5 tal-Att dwar is-Sospensjoni tal-Insolvenza tal-Covid-19 fil-verżjoni attwali tiegħu.

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Il-limitazzjoni tad-dritt tal-kreditur li jippreżenta rikors għal insolvenza waqfet tapplika fit-28 ta’ Ġunju 2020. Mid-29 ta’ Ġunju 2020, il-preżentazzjoni ta’ rikors għal kreditur reġgħet iddaħħlet kompletament jekk il-kreditur ikollu interess legali fil-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza u juri li l-pretensjoni tiegħu u r-raġuni għall-ftuħ tal-proċedimenti huma kredibbli.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

-

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

Sospensjoni tat-terminazzjoni tal-kuntratti ta’ lokazzjoni. Is-sidien tal-kera mhumiex permessi li jtemmu l-kirjiet għal art jew bini fuq il-bażi ta’ nuqqas ta’ ħlas tal-kera mill-kerrej fil-perjodu bejn l-1 ta’ April 2020 u t-30 ta’ Ġunju 2020, sakemm in-nuqqas ta’ ħlas kien konsegwenza tal-pandemija tal-Covid‑19. It-terminazzjoni hija sospiża sa Ġunju 2022.

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Sal-lum, ma hemm l-ebda miżura dwar it-termini preskrittivi fi proċedimenti ċivili. Mhemmx bżonn ta’ miżuri speċifiċi minħabba li s-sitwazzjoni legali fil-Ġermanja tippermetti lill-imħallfin iwieġbu b’mod xieraq għall-effetti tal-Covid-19 fuq il-proċedimenti tal-qorti li jkunu għaddejjin.

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Għad-durata tas-sospensjoni tal-obbligu ta’ rikors għall-insolvenza, ir-riskji tar-responsabbiltà għall-maniġers, il-kredituri u s-sħab kuntrattwali ta’ kumpaniji insolventi ġew mitigati sabiex jiġi promoss il-forniment ta’ kapital addizzjonali u l-kontinwazzjoni tar-relazzjonijiet kummerċjali, ara t-Taqsima 2 tal-Att dwar is-Sospensjoni tal-Insolvenza tal-Covid-19 (COVInsAG). Il-faċilitajiet individwali jibqgħu japplikaw, bħall-kjarifika li r-rimborż ta’ self ġdid mogħti matul il-perjodu ta’ sospensjoni jitqies li ma jkunx ta’ detriment għall-kredituri sat-30 ta’ Settembru 2023 (it-Taqsima 2(1) Nru 2 COVInsAG). Il-pagamenti fuq pretensjonijiet li ġew differiti sat-28 ta’ Frar 2021 huma wkoll meqjusa bħala mhux detrimentali għall-kredituri sal-31 ta’ Marzu 2022, sakemm il-proċedimenti ta’ insolvenza ma jkunux infetħu qabel it-18 ta’ Frar 2021 (it-Taqsima 2(1) Nru 5 COVInsAG). It-Taqsima 4 COVInsAG tqassar il-perjodu ta’ tbassir għat-test tad-dejn eċċessiv sal-31 ta’ Diċembru 2021 u diversi faċilitazzjonijiet tal-aċċess japplikaw matul l-istess perjodu għal proċeduri ta’ “awtoamministrattivi” u “tarka” (ara t-Taqsimiet 5 u 6 COVInsAG).

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

L-obbligi ta’ kreditu tal-konsumaturi fir-rigward ta’ self lill-konsumaturi kienu – taħt ċerti kundizzjonijiet – differiti għal tliet xhur b’effett mill-1 ta’ April 2020; ir-regola skadiet fit-30 ta’ Ġunju 2020.

L-iskadenzi fil-liġi tal-kumpaniji huma estiżi biex isiru l-laqgħat ġenerali; id-dritt tal-preżenza fiżika tal-azzjonisti jew tal-prokuri tagħhom jista’ jiġi sospiż temporanjament mill-Bord Maniġerjali (korporazzjonijiet b’ishma).

Il-konsumaturi u l-mikrointrapriżi li ma jistgħux jagħmlu pagamenti bħala konsegwenza tal-kriżi ngħataw id-dritt li jirrifjutaw li jwettqu “kuntratti essenzjali għat-twettiq ta’ obbligu kontinwu” (inkluż iżda mhux limitat għall-forniment ta’ gass, ilma, enerġija u servizzi tat-telekomunikazzjoni), sakemm tali kuntratti jkunu ġew konklużi qabel it-8 ta’ Marzu 2020. Din ir-regola skadiet fit-30 ta’ Ġunju 2020.

L-aħħar aġġornament: 20/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.