Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

Sal-lum, ma ġiet adottata l-ebda miżura dwar it-termini perentorji għal-liġi ċivili; l-uniċi dispożizzjonijiet huma relatati ma’ interruzzjonijiet fit-tul fil-proċedimenti kriminali. Il-liġi Ġermaniża dwar il-proċedura ċivili fiha dispożizzjonijiet flessibbli dwar l-estensjoni tal-limiti ta’ żmien, is-sospensjoni tal-proċedimenti u r-restitutio in integrum li jikkontribwixxu għar-riżoluzzjoni tat-tilwim waqt il-kriżi tal-Covid 19.

Aktar informazzjoni dwar miżuri leġiżlattivi tinstab fuq is-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Id-dispożizzjonijiet statutorji għall-proċedimenti ċivili diġà jipprovdu lill-qrati b’ambitu estensiv biex jirreaġixxu b’mod flessibbli għas-sitwazzjoni eċċezzjonali attwali. Huwa f’idejn il-qrati u l-imħallfin ikkonċernati biex jiddeċiedu liema miżuri għandhom jieħdu skont il-każ li jkun, pereżempju l-proċedura bil-miktub, it-tneħħija tal-kumpilazzjoni ta’ xhieda, il-kumpilazzjoni ta’ xhieda permezz ta’ vidjokonferenza. L-indipendenza ġudizzjarja baqgħet tinżamm.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Koperazzjoni tal-familja (Regolament 2201/2003):

L-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja rrestrinġa l-attendenza fiżika tal-uffiċjali tiegħu għal raġunijiet ta’ saħħa. Madankollu, l-awtorità ċentrali hija kompletament operattiva skont ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi f’forma stampata.

Kooperazzjoni fil-manteniment (Regolament 4/2009)

Kooperazzjoni dwar kwistjonijiet relatati ma’ obbligi ta’ manteniment (ir-Regolament (KE) Nru 4/2009):

L-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja rrestrinġa l-attendenza fiżika tal-uffiċjali tiegħu għal raġunijiet ta’ saħħa. L-awtorità ċentrali hija kompletament operattiva skont ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003, għalkemm id-dewmien fl-ipproċessar tal-każijiet għadu possibbli. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi f’forma stampata.

Il-kumpilazzjoni ta’ xhieda (Regolament 1206/2001) u n-Notifika ta’ dokumenti (Regolament 1393/2007):

Bil-mod il-mod l-operat tas-sistema ġudizzjarja fil-Ġermanja qed jitwessa’ biex jitqiesu wkoll l-infezzjonijiet u l-ispeċifiċitajiet lokali. Għaldaqstant, ma jistax jiġi eskluż id-dewmien fl-eżekuzzjoni tal-applikazzjonijiet għal notifiki u għall-kumpilazzjoni tax-xhieda. B’mod partikolari, l-imħallfin iqisu ċ-ċirkostanzi lokali meta jiddeċiedu b’mod indipendenti dwar l-eżekuzzjoni ta’ applikazzjonijiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri kif ikkomunikati sas-16 ta’ April 2020

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

Sospensjoni tad-dmir tad-debitur li japplika għall-insolvenza (sat-30 ta’ Settembru 2020 jekk

  • is-sitwazzjoni ta’ insolvenza tkun ikkawżata mill-COVID-19 u
  • nuqqas ta’ likwidità eżistenti x’aktarx li jista’ jiġi eliminat.

Iż-żewġ prekundizzjonijiet kienu preżunti jekk id-debitur kellu likwidità suffiċjenti fil-31 ta’ Diċembru 2019. Il-Ministeru tal-Ġustizzja kien awtorizzat jestendi s-sospensjoni sal-31 ta’ Marzu 2021; din l-awtorizzazzjoni tneħħiet.

Għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru 2020, id-dmir tad-debitur li japplika għal insolvenza minħabba dejn eċċessiv (“Überschuldung”) jiġi sospiż jekk id-dejn eċċessiv ikun ikkawżat mill-COVID-19. Mill-1 ta’ Ottubru 2020 id-dmir tad-debitur li japplika għal insolvenza minħabba nuqqas ta’ likwidità (“Zahlungsunfähigkeit”) jerġa’ jidħol fis-seħħ bis-sħiħ.

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Restrizzjoni tad-dritt tal-kreditur li japplika għall-insolvenza; għal petizzjonijiet imressqa bejn it-28 ta’ Marzu u t-28 ta’ Ġunju 2020, il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza jirrikjedi li d-debitur kien diġà insolventi fit-1 ta’ Marzu 2020. Ir-restrizzjoni skadiet. Il-Ministeru tal-Ġustizzja kien awtorizzat jestendi s-sospensjoni sal-31 ta’ Marzu 2021; din l-awtorizzazzjoni tneħħiet.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

-

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

Sospensjoni tat-terminazzjoni tal-kuntratti ta’ lokazzjoni. Is-sidien tal-kera ma jistgħux itemmu l-kirjiet għal art jew bini għar-raġuni li l-kerrej ma jagħmilx pagament tal-kera fil-perjodu bejn l-1 ta’ April 2020 u t-30 ta’ Ġunju 2020 minkejja li jkun dovut, sakemm in-nuqqas ta’ ħlas ikun konsegwenza tal-pandemija tal-COVID-19. It-terminazzjoni hija sospiża sa Ġunju 2022.

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

S’issa, l-ebda miżura dwar il-limiti ta’ żmien fi proċedimenti ċivili. Mhuwiex meħtieġ li jittieħdu miżuri speċifiċi minħabba li s-sitwazzjoni legali fil-Ġermanja tippermetti lill-imħallfin jirreaġixxu b’mod adegwat għall-effetti tal-Covid-19 fuq l-iżvolġiment tal-proċedimenti tal-qorti.

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Tnaqqsu r-riskji ta’ responsabbiltà għad-diriġenti, il-kredituri u s-sħab kuntrattwali ta’ kumpaniji insolventi sabiex jiġi mħeġġeġ il-provvediment ta’ flejjes ġodda kif ukoll il-kontinwazzjoni tar-relazzjonijiet tan-negozju. Mill-1 ta’ Ottubru 2020 dan it-tnaqqis tar-riskju ta’ responsabbiltà japplika biss fir-rigward ta’ kumpaniji b’dejn eċċessiv.

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

L-obbligi tal-konsumaturi rigward is-self lill-konsumatur kienu differiti – taħt ċerti kundizzjonijiet – għal tliet xhur li jibdew mill-1 ta’ April 2020; ir-regolament skada fit-30 ta’ Ġunju 2020.

L-iskadenzi fid-dritt tal-Kumpaniji huma estiżi biex isiru l-laqgħat ġenerali; id-dritt tal-preżenza fiżika tal-azzjonisti jew tal-prokuri tagħhom jista’ jiġi sospiż temporanjament mill-Bord Maniġerjali (kumpaniji b’ishma).

Il-konsumaturi u l-mikrointrapriżi li jsibu ruħhom f’sitwazzjoni li ma jistgħux jagħmlu pagamenti b’konsegwenza tal-kriżi ngħataw id-dritt li jirrifjutaw li jwettqu “kuntratti essenzjali għat-twettiq ta’ obbligu kontinwu” (inkluż iżda mhux limitat għall-provvista tal-gass, l-ilma, l-enerġija, is-servizzi tat-telekomunikazzjoni), dment li tali kuntratti jkunu ġew konklużi qabel it-8 ta’ Marzu 2020. Dan ir-regolament skada fit-30 ta’ Ġunju 2020.

L-aħħar aġġornament: 14/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.