Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Greċja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

-

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Permezz ta’ Deċiżjoni Ministerjali, il-proċeduri kollha mwettqa quddiem il-qrati Griegi u s-servizzi tagħhom huma sospiżi sal-15 ta’ Mejju 2020, bl-eċċezzjoni ta’ azzjonijiet u każijiet urġenti u sinifikanti.

Il-proċeduri li jitmexxew quddiem il-Qrati Ċivili Distrettwali u s-servizzi tagħhom ġew sospiżi sal-10 ta’ Mejju 2020.

L-operat tas-servizzi ġudizzjarji huwa limitat biss għall-azzjonijiet meħtieġa biex isir ix-xogħol meħtieġ u jiġu ttrattati l-każijiet urġenti.

Il-laqgħat u kwalunkwe azzjoni oħra relatata mal-operat tal-ġudikatura jsiru mill-bogħod, jekk possibbli, bl-użu ta’ mezzi teknoloġiċi. Ġew ipprovduti għodod u applikazzjonijiet għall-komunikazzjoni bl-IT sabiex il-vidjokonferenzi, u t-telexogħol tal-imħallfin, prosekuturi u atturi legali oħra jiġu ggarantiti.

F’xi wħud mill-qrati ewlenin, is-sottomissjoni elettronika ta’ talba għall-ħruġ ta’ ċertifikati hija disponibbli. F’dak il-każ, iċ-ċittadini u l-avukati jkollhom l-opportunità li jirċevuhom elettronikament permezz ta’ portal fuq il-web.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Il-Gvern Grieg adotta miżuri ta' prekawzjoni u ta' trażżin sabiex jindirizza l-periklu tat-tixrid tal-coronavirus u l-impatt soċjoekonomiku tiegħu u biex jiżgura l-funzjonament tajjeb tas-suq u tas-settur pubbliku.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, fil-kapaċità tiegħu ta’ Awtorità Ċentrali taħt il-Konvenzjonijiet dwar il-Liġi Ċivili/it-Trattati u f’konformità mar-Regolamenti tal-UE dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja f’Materji Ċivili u Kummerċjali, stabbilixxa sistema mħallta ta’ xogħol remot u preżenza fiżika fuq il-post tax-xogħol b’rotazzjoni.

S'issa, l-Awtorità Ċentrali hija kważi kompletament operattiva, għalkemm id-dewmien okkażjonali fl-ipproċessar ta' xi talbiet huwa inevitabbli minħabba l-kriżi persistenti tas-saħħa.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

Il-proċeduri rilevanti kollha huma sospiżi mis-7 sat-30 ta’ Novembru 2020.

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Il-proċeduri rilevanti kollha huma sospiżi mis-7 sat-30 ta’ Novembru 2020.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

Il-proċeduri kollha ta’ eżekuzzjoni huma sospiżi mis-7 sat-30 ta’ Novembru 2020.

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

-

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Il-proċeduri ta’ smigħ kollha tal-qrati ġew temporanjament sospiżi għal raġunijiet ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika, mis-7 sat-30 ta’ Novembru 2020. Sospensjoni tal-proċedimenti ta’ insolvenza mis-7 sat-30 ta’ Novembru 2020.

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

L-Unjin tal-Banek Griegi u l-Ministru tal-Finanzi qablu li l-banek jirrinunzjaw il-ħlas lura tal-pagamenti tal-kapital taħt ftehimiet ta’ self mal-intrapriżi affettwati mill-pandemija tal-coronavirus sa Settembru ta’ din is-sena, fuq applikazzjoni tad-debitur.

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

Għall-entitajiet li ġew affettwati mill-pandemija tal-coronavirus u l-impjegati tagħhom (kif ukoll individwi li jikru l-bini lil tali intrapriżi affettwati):

  • Estensjoni taż-żmien għall-ħlasijiet tat-taxxa mingħajr ma jkun hemm akkumulazzjoni ta’ mgħax jew penali
  • Estensjoni taż-żmien għall-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.
L-aħħar aġġornament: 26/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.