Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Irlanda
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

L-ebda leġiżlazzjoni speċifika dwar it-termini. Il-ħruġ ta’ proċedimenti fejn it-terminu statutorju tal-ħruġ se jiskadi qabel ma jintemm il-perjodu ta’ “restrizzjoni” jitqies bħala operat essenzjali (ara t-tieni kolonna).

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

L-uffiċċji tal-Qrati se jibqgħu miftuħa, u qed jaċċettaw dokumenti urġenti. Qed jiġu pprovduti kaxex fejn wieħed jista’ jħalli d-dokumenti sabiex tonqos il-ħtieġa li jkun hemm interazzjoni mal-persunal fl-uffiċċju pubbliku. L-uffiċċji tal-Qrati jistgħu jkomplu jiġu kkuntattjati bil-posta elettronika jew bil-posta.

Il-materji ċivili jistgħu jiġu aġġornati permezz ta' kunsens permezz tal-posta elettronika. Fil-ġimgħat li ġejjin ser ikomplu biss il-każijiet urġenti.

Huma permessi applikazzjonijiet relatati ma’ materji urġenti tal-liġi tal-familja, inklużi digrieti ta’ protezzjoni, digrieti ta’ preskrizzjoni provviżorja, digrieti ta’ preskrizzjoni ta’ emerġenza, estensjoni ta’ digrieti.

Jistgħu jitressqu wkoll applikazzjonijiet għal operat essenzjali bħal materji urġenti ta’ kustodja jew applikazzjonijiet urġenti ta’ stħarriġ ġudizzjarju.

Id-dehriet bil-videolink qed jiġu ffaċilitati mill-ħabsijiet għan-nies kollha li bħalissa jinsabu arrestati wara digriet tal-President tal-Qorti Suprema.

Għaddej proġett pilota biex jiffaċilita s-seduti tal-qrati mill-bogħod u permezz tal-vidjow bil-kunsens tal-partijiet.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Il-persunal tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza u l-Awtoritajiet Ċentrali fil-parti l-kbira qed jaħdmu mid-dar. Qiegħda tingħata preferenza lill-komunikazzjoni bil-posta elettronika biss.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

-

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

L-Att tal-2020 dwar il-Kumpaniji (Dispożizzjonijiet Mixxellanji) (Covid-19) jagħmel emendi temporanji għall-Att tal-2020 dwar il-Kumpaniji (Dispożizzjonijiet Mixxellanji) (Covid-19) u għall-Atti tal-2014 dwar l-Industrial and Provident Societies 1893 – 2014 biex jiġu indirizzati kwistjonijiet li jirriżultaw b’riżultat tal-Covid-19.

B’mod speċifiku dwar l-examinership (ristrutturar preventiv), hija tagħmel dispożizzjoni fir-rigward tas-solvenza tan-negozju billi żżid il-perjodu ta’ examinership minn 100 jum għal 150 jum u billi żżid il-limitu li fih kumpanija titqies li ma tistax tħallas id-djun tagħha minn EUR 10 000 għal kreditur wieħed u EUR 20 000 fl-aggregat għal EUR 50 000 għal kull wieħed minnhom.

Il-miżuri skont l-Att mistennija jintemmu fil-31 ta’ Diċembru 2020 iżda bħalissa qed tingħata konsiderazzjoni għal estensjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

-

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

-

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Ġew maqbula miżuri biex jappoġġaw il-funzjonament mingħajr problemi tas-sistema tal-insolvenza, inkluż ir-rilassament ta’ ċerti regoli tal-qorti u ċertu waqfien tal-pagamenti, meta jkun xieraq.

Għal aktar informazzjoni żur https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Il-banek u l-mutwanti mhux bankarji ħabbru miżuri ta’ tolleranza flessibbli kkoordinati f’Marzu biex jappoġġaw lill-klijenti li l-introjtu tagħhom intlaqat mill-COVID-19. Dan kien jinkludi pawżi fil-ħlas għal ipoteki u self ieħor inizjalment għal tliet xhur (aktar tard estiżi għal sitt xhur) meta tkun saret talba qabel it-30 ta’ Settembru 2020.

Matul Ottubru, il-maġġoranza vasta ta’ dawn il-pawżi fil-ħlas skadew.

Mill-1 ta’ Ottubru ’l quddiem, it-tolleranza kienet ibbażata fuq valutazzjoni individwali jew każ b’każ minn mutwanti taċ-ċirkostanzi finanzjarji tal-mutwatarji. Il-mutwatarji ngħataw appoġġ finanzjarju/tolleranza addizzjonali jew qed jimlew Dikjarazzjoni Finanzjarja Standard (SFS) biex jiddeterminaw l-aktar tip xieraq ta’ tolleranza għalihom. Dan jista’ jinkludi miżuri għal żmien qasir bħal aktar interruzzjonijiet fil-ħlas jew miżuri aktar fit-tul.

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

Appoġġ finanzjarju, żona ta’ taħriġ u gwida disponibbli biex jgħinu lin-negozji jimmitigaw l-impatt tal-COVID-19 u jirritornaw għax-xogħol b’mod sikur.

L-Iskema ta’ Sussidju għall-Paga tal-Impjieg (Employment Wage Subsidy Scheme - EWSS), tipprovdi sussidju b’rata fissa biex tappoġġa lill-impjegaturi mis-settur privat li jesperjenzaw taqlib ekonomiku sinifikanti. L-EWSS ħadet post l-Iskema ta’ Sussidju Temporanju tal-Paga (Temporary Wage Subsidy Scheme) u se tibqa’ għaddejja sal-31 ta’ Marzu 2021.

L-Iskema ta’ Appoġġ għar-Restrizzjonijiet tal-COVID (COVID Restrictions Support Scheme - CRSS) hija mfassla biex toffri appoġġ immirat, f’waqtu u temporanju speċifiku għas-settur lin-negozji mġiegħla jagħlqu jew jinnegozjaw f’livelli mnaqqsa b’mod sinifikanti b’riżultat tar-restrizzjonijiet imposti fuqhom b’reazzjoni għall-COVID-19.

L-iskema ta’ Garanzija tal-Kreditu tal-COVID-19 tiffaċilita sa EUR 2 biljun f’self lil negozji eliġibbli. Is-self taħt l-Iskema jvarja minn EUR 10 000 sa EUR 1 miljun, għal termini ta’ sa ħames snin u nofs.

Huwa disponibbli self lin-negozji minħabba l-COVID-19 ta’ sa EUR 25 000 permezz ta’ Microfinance Ireland b’ebda ħlas lura u b’ebda mgħax għall-ewwel 6 xhur u l-ekwivalenti ta’ 6 xhur addizzjonali mingħajr imgħax soġġett għal ċerti termini u kundizzjonijiet.

Għal aktar informazzjoni dwar il-firxa ta’ appoġġi tan-negozju fis-seħħ żur https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Ġiet introdotta Skema ta’ Ħżin tad-Dejn fir-rigward ta’ ċerti taxxi. L-iskema tippermetti li d-djun tal-VAT u tal-PAYE (Impjegatur) imġarrba min-negozji matul il-perjodu ta’ negozjar ristrett ikkawżat mill-Covid-19 jiġu “pparkjati” fuq bażi mingħajr imgħax għal 12-il xahar wara l-bidu mill-ġdid tan-negozjar. Fi tmiem il-perjodu mingħajr imgħax ta’ 12-il xahar, id-dejn maħżun jista’ jitħallas kollu mingħajr ma jġarrab ħlas ta’ mgħax jew jitħallas permezz ta’ arranġament ta’ pagament maqsum f’fażijiet b’rata tal-imgħax imnaqqsa b’mod sinifikanti ta’ 3 % fis-sena. Dan meta mqabbel mar-rata standard ta’ 10 % fis-sena li tkun tapplika għal tali djun normalment.

L-aħħar aġġornament: 12/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.