Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Italja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

It-termini għall-eżerċizzju ta' atti ġudizzjarji fi proċedimenti ċivili inizjalment ġew sospiżi mid-9 ta’ Marzu sat-22 ta’ Marzu (imbagħad posposti sal-15 ta’ April).

Id-Digriet Liġi Nru 23 tat-8 ta’ April 2020 estenda l-posponiment tas-seduti u s-sospensjoni tal-iskadenzi proċedurali sal-11 ta’ Mejju 2020.

Meta terminu normalment jibda matul il-perjodu ta’ sospensjoni, il-punt ta’ tluq jiġi ttardjat sat-tmiem tal-perjodu ta’ sospensjoni.

Eċċezzjonijiet: adozzjoni tat-tfal, minuri mhux akkumpanjati, foster care, proċedimenti relatati mal-protezzjoni tal-minuri u l-proċedimenti għall-manteniment meta jkun hemm preġudizzju għall-protezzjoni tal-ħtiġijiet essenzjali; kura tas-saħħa obbligatorja, terminazzjoni volontarja tat-tqala, eżegwibbiltà provviżorja u l-materji kollha li jinvolvu riskju ta’ preġudizzju serju għall-partijiet.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Il-biċċa l-kbira tas-seduti ċivili skedati bejn il-jum wara d-dħul fis-seħħ tad-digriet (id-9 ta’ Marzu 2020) u t-22 ta’ Marzu (imbagħad il-15 ta’ April, u fl-aħħar il-11 ta’ Mejju) mhux se jsiru minħabba posponiment obbligatorju.

Is-seduti kollha skedati matul il-perjodu ta’ kriżi se jiġu posposti (ħlief għall-każijiet urġenti).

Il-qrati lokali jistgħu jadottaw il-miżuri organizzazzjonali tagħhom stess (aċċess ristrett għall-bini, uffiċċju magħluq).

B’mod partikolari, fil-każ tal-attivitajiet li ma ġewx sospiżi (dawk li ġew iddikjarati urġenti fuq bażi ta’ każ b’każ jew dawk meqjusa mil-liġi bħala ta’ prijorità għolja), jistgħu jsiru seduti ta’ smigħ ċivili li jeħtieġu l-preżenza ta’ avukati jew ta’ partijiet biss, soġġett għar-rispett tal-proċess kontenzjuż u l-parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet, permezz ta' konnessjonijiet mill-bogħod. Għal dan il-għan, tkun meħtieġa deċiżjoni mill-Kapijiet tal-uffiċċji ġudizzjarji, wara li jieħdu l-parir tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati.

Għall-perjodu bejn il-11 ta’ Mejju u l-31 ta’ Ġunju 2020, il-Kapijiet tal-uffiċċji ġudizzjarji huma mistennija li jieħdu sensiela ta’ miżuri organizzazzjonali sabiex jevitaw kuntatti u laqgħat mill-qrib bejn persuni f’kull uffiċċju.

Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu:

  • it-twettiq ta’ seduti ta’ smigħ ċivili, li jirrikjedu biss il-preżenza tal-avukati jew tal-partijiet jew tal-figuri awżiljari tal-imħallef, permezz ta' konnessjonijiet mill-bogħod, soġġett għar-rispett tal-proċess kontenzjuż u l-parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet, dment li l-imħallef ikun preżenti fiżikament fl-uffiċċju tal-qorti;
  • il-posponiment tas-seduti ta’ smigħ għal wara l-31 ta’ Lulju 2020;
  • iż-żamma ta' seduti ta' smigħ ċivili li jeħtieġu l-parteċipazzjoni tal-konvenuti biss permezz ta' proċedura bil-miktub.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Parti sinifikanti mill-membri tal-persunal tal-Ministeru tal-Ġustizzja li jaħdmu fuq il-każijiet, qegħdin jagħmlu dan mid-dar.

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili se tiġi affettwata għal perjodu ta' żmien mhux prevedibbli. Komunikazzjoni elettronika tat-talbiet ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja (inklużi talbiet għal informazzjoni dwar liġi barranija taħt il-Konvenzjoni ta’ Londra tal-1968). Id-dokumenti mibgħuta f’kopja stampata jistgħu jdumu sew biex jiġu pproċessati.

Il-komunikazzjonijiet kollha għandhom jintbagħtu lil ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

Il-falliment u, b’mod ġenerali, il-proċedimenti ta’ insolvenza huma inklużi wkoll fid-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-posponiment, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jiġi stabbilit każ b’każ dak li ma jistax jiġi differit sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ protezzjoni tal-partijiet.

Ġew adottati miżuri speċifiċi ta’ insolvenza permezz tal-Artikolu 10 tad-Digriet Amministrattiv Nru 23 tat-8 ta’ April 2020:

  • l-appelli kollha għall-proċedimenti ta’ insolvenza ppreżentati fil-perijodu bejn id-9 ta’ Marzu u t-30 ta’ Ġunju 2020 huma inammissibbli, ħlief dawk ippreżentati mill-Prosekutur Pubbliku jekk jintalbu miżuri kawtelatorji jew konservattivi biex jipproteġu l-assi jew il-kumpanija, mill-imprenditur innifsu, meta l-insolvenza ma tkunx konsegwenza tal-epidemija tal-COVID-19 u minn min ikun skont dispożizzjonijiet speċifiċi fil-proċediment tal-arranġament mal-kredituri (l-Artikolu 162, it-tieni paragrafu, l-Artikolu 173, it-tieni u t-tielet paragrafu, u l-Artikolu 180, is-seba’ paragrafu, tal-Liġi Taljana dwar l-Insolvenza).
  • meta d-dikjarazzjoni ta’ nonammissibilità tkun segwita mid-dikjarazzjoni ta’ falliment, il-perjodu ta’ nonammissibilità ma jingħaddx fil-limiti ta’ żmien stipulati fl-Artikoli 10 u 69 bis tal-Liġi dwar il-Fallimenti, li jikkonċernaw rispettivament il-perjodu annwali li fih irid jiġi ddikjarat il-falliment tal-kumpanija mħassra mir-reġistru tal-kumpaniji u l-limitu ta’ żmien għall-azzjonijiet ta’ revoka.
2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Ara fuq ix-xellug, il-kolonna 1.1.A.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

Il-limiti ta’ żmien għat-twettiq ta’ kwalunkwe att relatat ma’ proċedimenti ċivili u kriminali, inklużi l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet ċivili, ġew inizjalment sospiżi mid-9 ta’ Marzu sal-15 ta’ April, imbagħad sal-11 ta’ Mejju 2020.

Matul dan il-perjodu, is-seduti ta’ smigħ fi proċedimenti ċivili, u għalhekk anki dawk relatati ma’ proċedimenti ta’ eżekuzzjoni, huma awtomatikament posposti għal data wara l-11 ta’ Mejju 2020 u, sa dik id-data, l-iskadenza tal-limiti ta’ żmien għat-tlestija ta’ kwalunkwe att fi proċedimenti ċivili hija wkoll sospiża.

B’referenza għall-eżekuzzjoni, għandu jiġi nnotat li t-talba għas-sospensjoni tal-eżegwibbiltà jew tal-eżekuzzjoni ta’ sentenza appellata (l-Artikolu 283 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Taljan) u t-talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ sentenza li kontriha jkun ġie ppreżentat appell għall-kassazzjoni (l-Artikolu 373 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Taljan), kif ukoll il-proċedimenti li t-trattament ittardjat tagħhom jista’ jikkawża dannu serju lill-partijiet, jistgħu jiġu ttrattati matul il-perjodu ta’ emerġenza. Fil-każ tal-aħħar, issir dikjarazzjoni ta’ urġenza mill-Kap tal-uffiċċju ġudizzjarju jew mid-delegat tiegħu jew, għall-każijiet li diġà bdew, b’ordni tal-imħallef jew tal-President tal-bord. Sabiex jiġu limitati l-effetti negattivi tal-emerġenza epidemjoloġika mill-COVID-19, fit-territorju nazzjonali kollu, sal-31 ta’ Diċembru 2020, kull proċedura ta’ eżekuzzjoni għal preklużjoni ta’ proprjetà immobbli li tikkonċerna r-residenza ewlenija tad-debitur hija sospiża

Sal-31 ta’ Diċembru 2020, il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni relatati mas-self mogħti lill-vittmi ta’ reati ta’ użura huma sospiżi wkoll.

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

Skont id-dispożizzjoni ġenerali li tinsab fl-Artikolu 3, il-paragrafu 6 bis, tal-Liġi Nru 6 tal-2020, il-konformità mal-miżuri ta’ konteniment dejjem tiġi vvalutata bl-iskop li tiġi eskluża r-responsabbiltà tad-debitur, anke fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ kwalunkwe konfiska jew penali marbuta ma’ twettiq ittardjat jew li ma sarx.

F’tilwim relatat mal-obbligi kuntrattwali, fejn il-konformità mal-miżuri ta’ konteniment, jew fi kwalunkwe każ mal-miżuri adottati matul l-emerġenza epidemjoloġika mill-COVID-19, tista’ tiġi vvalutata skont il-paragrafu 6-bis, il-proċedura ta’ medjazzjoni hija kundizzjoni ta’ ammissibbiltà ta’ kwalunkwe rikors lill-qorti.

Fir-rigward ta’ kuntratti partikolari, l-Artikolu 56, il-paragrafu 2, l-ittri b) u c) tad-Digriet Amministrattiv Nru 18 tal-2020, jipprevedi l-estensjoni sat-30 ta’ Settembru 2020, mingħajr ebda formalità, tal-maturitajiet tas-self mingħajr pagamenti, kif ukoll is-sospensjoni sat-30 ta’ Settembru 2020 tal-ħlas tal-pagamenti parzjali ta’ self jew tal-pagamenti ta’ kera u d-differiment tal-pjan ta’ ħlas lura għall-pagamenti parzjali jew għall-pagamenti ta’ kera soġġetti għal sospensjoni.

Għas-sena 2020, il-pagamenti ipotekarji, mogħtija favur il-vittmi tad-delitt tal-użura, huma sospiżi.

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Il-proċedimenti kollha (inkluża l-insolvenza) ġew inizjalment posposti ex officio sal-15-04, jew sat-30-06 jekk ġie deċiż hekk mill-kapijiet tal-uffiċċju, ħlief dawk li ġew iddikjarati bħala urġenti mill-imħallef fuq bażi ta’ każ b’każ jew dawk meqjusa mil-liġi bħala tal-ogħla prijorità.

Il-limiti ta’ żmien proċedurali (inklużi l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni) ġew inizjalment sospiżi mid-09-03 għall-15-04, u mbagħad għall-11-05

Fil-każ tal-attivitajiet mhux sospiżi, is-seduti ta’ smigħ ċivili li jirrikjedu l-preżenza ta’ avukati jew partijiet biss, soġġett għar-rispett tal-proċess kontenzjuż u l-parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet, jistgħu jsiru permezz ta’ konnessjonijiet remoti.

Għall-perjodu bejn il-11 ta’ Mejju u t-30 ta’ Ġunju 2020, il-Kapijiet tal-uffiċċji ġudizzjarji mistennija jieħdu sensiela ta’ miżuri organizzattivi sabiex jevitaw laqgħat u kuntatti mill-qrib bejn il-persuni f’kull uffiċċju.

Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu:

  • it-twettiq ta’ seduti ta’ smigħ ċivili permezz ta’ konnessjonijiet mill-bogħod li jirrikjedu l-preżenza tal-avukati jew tal-partijiet biss, soġġett għar-rispett tal-proċess kontenzjuż u l-parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet;
  • il-posponiment tas-seduti ta’ smigħ wara t-30 ta’ Ġunju 2020;
  • iż-żamma ta’ seduti ta’ smigħ ċivili li jirrikjedu l-parteċipazzjoni tal-konvenuti biss permezz ta’ proċedura bil-miktub.

Skont l-Artikolu 221 tad-Digriet Amministrattiv Nru 34 tal-2020 (Decreto Rilancio), l-imħallef jista’ jordna li s-seduti tad-dritt ċivili li ma jeħtiġux il-preżenza ta’ persuni għajr l-avukati difensuri tal-partijiet jiġu sostitwiti bil-preżentazzjoni elettronika ta’ noti bil-miktub li jkun fihom biss istanzi u konklużjonijiet. Il-parteċipazzjoni f’seduti tad-dritt ċivili ta’ parti waħda jew aktar jew ta’ avukat difensur wieħed jew aktar tista’ sseħħ ukoll, fuq talba tal-parti interessata, permezz ta’ vidjokonferenza. Dawn id-dispożizzjonijiet ġew estiżi sal-31 ta’ Diċembru 2020.

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Matul il-perjodu li fih id-dikjarazzjonijiet ta’ insolvenza mhumiex ammissibbli, il-limiti ta’ żmien għall-azzjonijiet ta’ revoka ma jibdewx jiddekorru.

L-Artikolu 9 tad-Digriet Amministrattiv Nru 23 tal-2020 jipprevedi wkoll l-estensjoni b’sitt xhur tal-iskadenzi għat-twettiq tal-ftehimiet preċedenti u tal-ftehimiet ta’ ristrutturar approvati li jiskadu wara t-23 ta’ Frar 2020.

Fil-proċedimenti attwali għall-approvazzjoni tal-ftehimiet ta’ kompożizzjoni, id-debitur tħalla jissottometti, sas-seduta ta’ smigħ stabbilita għall-approvazzjoni, applikazzjoni għall-għoti ta’ skadenza, li ma taqbiżx id-disgħin jum, għas-sottomissjoni ta’ pjan ġdid u proposta ġdida jew ftehim ġdid ta’ ristrutturar.

L-Artikolu 9 jistipula wkoll li d-debitur jista’ jissottometti talbiet għall-għoti ta’ limiti ta’ żmien ġodda jew għal estensjonijiet ulterjuri tal-limiti ta’ żmien diġà mogħtija.

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

Id-Digriet Amministrattiv Nru 18 tal-2020 kien jipprevedi sensiela ta’ miżuri mmirati speċifikament sabiex jappoġġaw il-likwidità permezz tas-sistema bankarja (Titolu III) u biex jappoġġaw il-likwidità tal-unitajiet domestiċi u n-negozji (Titolu IV).

Fost l-ewwel minn dawn, ta’ min isemmi l-miżuri ta’ appoġġ finanzjarju għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju previsti fl-Artikolu 56, inkluża l-projbizzjoni tar-revoka tal-ammonti mogħtija għall-faċilitajiet ta’ kreditu soġġetti għal revoka u għas-self mogħti kontra avvanzi fuq is-self; l-estensjoni sal-31 ta’ Jannar 2021, mingħajr ebda formalità, ta’ kuntratti għal self mingħajr pagamenti rateali b’maturità kuntrattwali qabel il-31 ta’ Jannar 2021; is-sospensjoni sal-31 ta’ Jannar 2021 tal-ħlas tal-pagamenti rateali tas-self u ta’ self ieħor bil-pagamenti rateali jew tal-pagamenti rateali lokatarji u d-differiment tal-pjan ta’ ħlas lura għall-pagamenti rateali jew il-pagamenti rateali soġġetti għas-sospensjoni.

Fost dawn tal-aħħar, ta’ min isemmi r-rimessa f’termini ta’ ħlas lill-amministrazzjonijiet pubbliċi, inklużi dawk relatati mal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u tal-assistenza soċjali u l-primjums għall-assigurazzjoni obbligatorja, is-sospensjoni tal-ħlasijiet tat-taxxi minn ras il-għajn, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-benefiċċji soċjali u l-primjums għall-assigurazzjoni obbligatorja u t-termini tal-obbligi u l-ħlasijiet tat-taxxa u l-kontribuzzjonijiet.

L-Artikolu 11 tad-Digriet Amministrattiv Nru 23 tal-2020 kien jipprevedi s-sospensjoni tat-termini ta’ skadenza tat-titoli ta’ dejn li jaqgħu fil-perjodu mid-9 ta’ Marzu sat-30 ta’ April 2020 imbagħad estiżi sal-31 ta’ Awwissu 2020.

L-aħħar aġġornament: 26/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.