Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

Proċedura ċivili bil-miktub jekk ma tiksirx id-drittijiet tal-partijiet u l-qorti ssibha possibbli. Minflok ma pposponiet is-seduti tal-qorti, il-Latvja qalbet għal proċedura tal-qorti bil-miktub sakemm ma jkunx assolutament meħtieġ li jsir smigħ xieraq fil-qorti jew sakemm ma jkunx hemm urġenza kbira li l-każ jiġi eżaminat jew ikun hemm riskju għoli ta’ ksur serju tad-drittijiet.

Il-perjodi ta’ limitazzjoni (eż. preskrizzjoni) huma sospiżi bejn it-12 ta’ Marzu u l-1 ta’ Lulju.

Proċedimenti ta’ infurzar: it-terminu massimu tat-twettiq volontarju tal-obbligi skont is-sentenza li tikkonċerna r-ritorn ta’ oġġetti, l-irkupru tad-dejn, l-iżgumbramenti mill-bini huwa estiż minn 10 ijiem għal 60 jum ħlief għall-każijiet fejn is-sentenza għandha tiġi infurzata immedjatament.

Rahan kummerċjali. It-termini għat-teħid tad-deċiżjoni dwar l-għoti tar-rahan kummerċjali ġew estiżi minn 30 jum sa 60 jum.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Ir-Repubblika tal-Latvja ħarġet Linji Gwida għall-organizzazzjoni tal-ħidma tal-qrati tad-distrett (tal-belt) u tal-qrati reġjonali matul l-emerġenza. Dawk il-linji gwida jirrakkomandaw li f'każijiet urġenti, is-seduti ta' smigħ fil-każ ta' emerġenza għandhom, fejn possibbli, jiġu organizzati permezz ta' vidjokonferenzi

Jekk is-smigħ ikun organizzat bil-preżenza fiżika ta’ persuni, għandu jkun hemm id-distanza meħtieġa bejn il-persuni fis-smigħ u għandhom jittieħdu prekawzjonijiet oħra (kmamar ventilati, eċċ.).

Mit-12 ta’ Mejju 2020. il-qrati jistgħu jissoktaw bis-seduti fiżiċi l-qorti, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti stabbiliti mill-Kabinett tal-Ministri fir-rigward tal-ġemgħat ta’ nies fuq ġewwa fir-reviżjoni tal-każijiet.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Fil-każ ta’ emerġenza t-talbiet u d-dokumenti mehmuża kollha jiġu aċċettati b’mod elettroniku (permezz tal-posta elettronika) u jżommu mument ta’ kredibbiltà. It-talbiet tal-MLA jiġu skannjati u pproċessati f’forma PDF u jintbagħtu lil pajjiżi barranin mill-indirizz elettroniku uffiċjali tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Dawk li jintbagħtu minn pajjiżi oħrajn bl-istess mod, jiġu aċċettati.

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja għadha ggarantita, pereżempju l-eżekuzzjoni tar-rikjesti għan-notifika tad-dokumenti jew is-smigħ permezz tal-vidjokonferenza.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

-

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Il-kredituri huma pprojbiti sal-1 ta’ Marzu 2021 milli jissottomettu rikors għal proċedimenti ta’ insolvenza ta’ persuna ġuridika, ħlief f’każijiet konnessi man-nuqqas tad-debitur li jikkonforma mal-proċedimenti ta’ protezzjoni legali tiegħu (proċediment ta’ ristrutturar).

Sat-30 ta’ Ġunju 2021 id-debitur mhuwiex obbligat jippreżenta rikors għal proċedimenti ta’ insolvenza ta’ persuna ġuridika, sakemm (1) ma tkunx ġiet stabbilita insolvenza fil-bidu jew matul il-likwidazzjoni, (2) id-debitur ma jkunx jista’ jikkonforma mal-pjan ta’ proċedimenti ta’ protezzjoni legali jew (3) id-debitur ma jkunx ħallas ir-rimunerazzjoni sħiħa lill-impjegat, kumpens għal dannu minħabba inċident fuq il-post tax-xogħol jew mard okkupazzjonali jew ma jkunx wettaq kontribuzzjonijiet obbligatorji tal-assigurazzjoni soċjali fi żmien xahrejn mill-jum speċifikat għall-ħlas tal-paga.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

Il-moratorju fuq l-irkupru tad-dejn ma japplikax għad-deċiżjonijiet amministrattivi, li diġà jistgħu jiġu eżegwiti fuq bażi obbligatorja minn meta jidħol fis-seħħ mingħajr ma wieħed jistenna sakemm isir inkontestabbli. Jekk ordni rigward il-wegħda ta’ fondi dovuti lid-debitur tingħata f’kawża ta’ eżekuzzjoni u d-debitur ikun instab li kellu l-Covid-19 jew id-debitur ikun ġie soġġett għal kwarantina, l-uffiċjal ġudizzjarju ġuramentat jista’, abbażi ta’ talba mid-debitur, jikkanċella l-ordni mogħtija lill-istituzzjoni ta’ kreditu jew fornitur ieħor ta’ servizzi ta’ pagament rigward il-wegħda tal-flus. Wara li ċertifikat ta’ liv minħabba mard ikun ingħalaq għad-debitur, f’tali każ l-uffiċjal ġudizzjarju ġuramentat għandu jkompli jiġbed l-irkupru mill-fondi fi flus kontanti tad-debitur lill-istituzzjoni ta’ kreditu jew lil fornitur ieħor ta’ servizzi ta’ pagament filwaqt li jħejji u jibgħat lill-istituzzjoni ta’ kreditu jew fornitur ieħor ta’ servizzi ta’ pagament ordni ġdida rigward il-wegħda ta’ flus, jekk dan ikun determinat miċ-ċirkostanzi tal-kawża ta’ eżekuzzjoni speċifika.

F’kawżi ta’ eżekuzzjoni li jirrigwardaw dħul fil-pussess ta’ proprjetà immobbli u f’kawżi li jirrigwardaw żgumbrament ta’ persuni u proprjetà minn bini fl-avviż speċifikat fil-Liġi tal-Proċedura Ċivili lid-debitur rigward l-obbligu li tiġi eżegwita deċiżjoni tal-qorti u li jiġi żgumbrat il-bini, l-uffiċjal ġudizzjarju għandu jiddetermina perjodu ta’ żmien ta’ mhux inqas minn 30 jum. Jekk, fil-perjodu ta’ żmien speċifikat mill-uffiċjal ġudizzjarju ġuramentat, il-bini ma jiġix żgumbrat jew id-debitur ma jkunx wasal fil-ħin speċifikat fil-pussess, l-uffiċjal ġudizzjarju ġuramentat għandu jiddetermina d-data, mhux qabel it-tletin jum mid-data tat-trażmissjoni tan-notifika tal-uffiċjal ġudizzjarju ġuramentat.

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

-

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Minflok ma pposponiet is-seduti tal-qorti, il-Latvja qalbet għall-proċedura ġudizzjarja bil-miktub sakemm ma jkunx assolutament neċessarju li jsir smigħ xieraq fil-qorti. Il-qorti tiddeċiedi dwar l-organizzazzjoni tas-seduti tal-qorti primarjament bil-vidjokonferenzi speċjalment meta tipparteċipa persuna ġuridika, kif ukoll meta l-kawża ssir permezz ta’ avukat.

Barra minn hekk – sakemm għad hemm theddida għas-sikurezza epidemjoloġika fir-rigward tal-imxija tal-infezzjoni bil-COVID-19, ir-rikorsi għal proċedimenti ta’ protezzjoni legali, proċedimenti ta’ insolvenza ta’ persuna ġuridika u proċedimenti ta’ insolvenza ta’ persuna fiżika jistgħu jiġu ppreżentati b’mod elettroniku.

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Sat-30 ta’ Ġunju 2021, l-eżekuzzjoni ta’ pjan ta’ ħlas lura tad-dejn (parti minn proċediment ta’ insolvenza ta’ persuna fiżika) tista’ tiġi sospiża; il-perjodu ta’ implimentazzjoni tal-pjanijiet huwa estiż bil-perjodu sospiż.

Il-laqgħat tal-kumitat tal-kredituri jistgħu jsiru mill-bogħod (għadha tapplika, madankollu ġiet introdotta fil-Liġi dwar l-Insolvenza bħala dispożizzjoni permanenti).

Sat-30 ta’ Ġunju 2021, il-perjodu ta’ żmien għall-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ Miżuri ta’ Proċedimenti ta’ Protezzjoni Legali jista’ jiġi stabbilit għal sa erba’ snin (għal pjanijiet ġodda u dawk li għadhom ma ġewx estiżi), jekk il-maġġoranza tal-kredituri speċifikati fil-Liġi dwar l-Insolvenza jaqblu. Sat-30 ta’ Ġunju 2021, il-pjanijiet ta’ Miżuri ta’ Proċedimenti ta’ Protezzjoni Legali, li diġà ġew estiżi darba jew inizjalment ġew stabbiliti għal erba’ snin, jistgħu jiġu estiżi b’sena oħra, jekk il-maġġoranza tal-kredituri speċifikati fil-Liġi dwar l-Insolvenza jaqblu.

Barra minn hekk – se tiġi kkunsidrata r-restrizzjoni għall-kredituri li japplikaw għall-insolvenza, meta jiġi deċiż li jiġu ssodisfati t-talbiet tal-impjegati żgurati mill-Istat.

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

Il-kontribwenti li minħabba l-imxija tal-COVID-19 kellhom dewmien fit-terminu għall-ħlas tat-taxxi, għandhom id-dritt japplikaw għal differiment tat-taxxa mas-Servizz tad-Dħul Statali (għal perjodu ta’ sa tliet snin) sat-30 ta’ Ġunju 2021. L-imposta fuq il-ħlas tardiv ma tiġix ikkalkulata f’dan il-każ.

Il-gvernijiet lokali għandhom id-dritt li jiddeterminaw skadenzi oħrajn għall-ħlas tat-taxxa fuq il-proprjetà immobbli fl-2020 u fl-2021 li jkunu differenti mill-iskadenzi stabbiliti fil-liġi dwar it-Taxxa fuq il-Proprjetà Immobbli, u jipposponuhom għal perjodu aktar tard fl-ambitu tas-sena tat-tassazzjoni rispettiva. Il-gvernijiet lokali ma japplikawx l-imposti għall-ħlas tardiv f’dan il-każ.

Programm għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv u finanzjarju għall-kumpaniji minħabba rifużjoni bil-mod tal-VAT imħallsa żejda, li jżid il-kapital operatorju disponibbli għall-kumpaniji.

Estensjoni tat-terminu għall-ħlas tat-taxxa fuq il-proprjetà immobbli (disponibbli fl-2020, 2021)

Bosta programmi ta’ għajnuna huma disponibbli għall-intrapriżi affettwati mill-Covid-19 u l-impjegati tagħhom biex jiżguraw l-irkupru u t-tkabbir:

 1. Għotjiet għal żmien inattiv għall-kontribwenti biex ikomplu l-attivitajiet tagħhom fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 (disponibbli sat-30 ta’ Ġunju 2021)
 2. Għotjiet għall-kontribwenti biex ikomplu l-operazzjonijiet tagħhom fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19 (disponibbli sat-30 ta’ Ġunju 2021)
 3. Għotjiet lil kumpaniji milquta mill-kriżi tal-COVID-19 biex jiġi żgurat il-fluss ta’ kapital operatorju disponibbli sat-30 ta’ Ġunju 2021)
 4. Garanziji għal kumpaniji kbar affettwati mill-proliferazzjoni tal-Covid-19 (disponibbli sat-30 ta’ Ġunju 2021)
 5. Self u s-sussidji tar-rata tal-imgħax lin-negozji biex jippromwovu l-kompetittività.
 6. Il-Programm dwar il-mikroself u s-self tal-bidu huwa pprovdut għall-fluss tal-kapital u l-investimenti għall-SMEs (disponibbli sal-31 ta’ Diċembru 2023);
 7. Huma pprovduti garanziji għall-operaturi tat-turiżmu (disponibbli sal-31 ta’ Diċembru 2023);
 8. Garanziji ta’ Sospensjoni tas-Self (disponibbli sat-30 ta’ Ġunju, 2021);
 9. Self ta’ kapital operatorju (disponibbli sat-30 ta’ Ġunju 2021);
 10. Garanziji ta’ kreditu għall-esportazzjoni (disponibbli sat-30 ta’ Ġunju 2021);
 11. Fond kapitali għall-kumpaniji l-kbar (disponibbli sat-30 ta’ Ġunju 2021);
 12. Programm ta’ Appoġġ għall-Promozzjoni tal-Impjiegi f’Kumpaniji Esportaturi Milquta mill-Kriżi tal-Covid-19 (disponibbli sal-31 ta’ Novembru 2020);
 13. Programm ta’ Appoġġ għall-Promozzjoni tal-Impjiegi fil-Kumpaniji tas-Settur tat-Turiżmu Milquta mill-Kriżi tal-Covid-19;
 14. Appoġġ għall-ispejjeż operattivi għal-lukandi (disponibbli sat-18 ta’ Diċembru 2020);
 15. Benefiċċju għal Perjodu ta’ Qtugħ minħabba Penetrazzjoni tal-Covid19 u Restrizzjonijiet tal-Gvern (disponibbli sat-30 ta’ Ġunju 2020);
 16. Programm għall-promozzjoni tal-kompetittività u l-esportazzjonijiet internazzjonali (disponibbli sal-31 ta’ Diċembru 2023);
 17. Taħriġ biex jittejbu l-ħiliet tal-impjegati (disponibbli sal-31 ta’ Diċembru 2023).
L-aħħar aġġornament: 27/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.