Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Rumanija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

Skont id-Digriet dwar l-Istat ta’ Emerġenza Nru 195/2020 u d-Digriet dwar l-Estensjoni tal-Istat ta’ Emerġenza Nru 250/2020, it-termini ta’ limitazzjoni u tal-preskrizzjoni ma għandhomx jibdew jew għandhom jiġu sospiżi jekk ikunu qed jiddekorru, waqt l-istat ta' emerġenza.

Interruzzjoni tat-termini għat-tressiq tal-appelli.

L-istat ta’ emerġenza ġie fi tmiemu fil-15 ta’ Mejju 2020.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

L-istat ta’ emerġenza ġie ddikjarat fis-16 ta’ Marzu, b’miżuri speċifiċi rigward l-organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja:

L-attività ġudizzjarja f'materji ċivili hija sospiża, ħlief għall-każijiet urġenti, li huma determinati mid-Deċiżjoni Nru 417/24.3.2020 tal-Kunsill tal-Maġistratura;

Id-deċiżjonijiet, kif ukoll ir-reġistrazzjonijiet ta’ dokumenti mill-partijiet, għadhom qegħdin jiġu abbozzati.

L-użu ta’ vidjokonferenza kif ukoll is-seduti magħluqa għall-pubbliku, fejn is-sitwazzjoni tippermetti, huma mħeġġa – inkluż permezz ta’ ittra rogatorja.

Id-dokumenti kollha tal-partijiet jintbagħtu lill-qrati b’mezzi elettroniċi, ħlief meta dawn il-persuni ma jkollhomx mezzi bħal dawn.

It-trasferimenti ta’ fajls minn qorti għal oħra jsiru b’mezzi elettroniċi; dan japplika wkoll għan-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji lill-partijiet.

Meta l-bord tal-imħallfin ma jkunx jista’ jimtela’, hija permessa delegazzjoni ta’ mħallfin minn diviżjoni oħra tal-qorti.

Wara l-15 ta’ Mejju (tmiem l-istat ta’ emerġenza), fil-kawżi ċivili kollha, il-proċeduri se jissoktaw ex officio. Fi żmien 10 ijiem wara li jintemm l-istat ta’ emerġenza, il-qrati se jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jiskedaw mill-ġdid is-seduti ta’ smigħ u jsejħu lill-partijiet jidhru quddiem il-qorti.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

Uħud mill-persunal tal-Ministeru tal-Ġustizzja huma intitolati jaħdmu mid-dar. Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili se tiġi affettwata għal perjodu ta' żmien mhux prevedibbli. Sabiex jiġi minimizzat id-dewmien, hija mħeġġa ħafna l-komunikazzjoni elettronika tat-talbiet ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja lill-Awtorità Ċentrali. Id-dokumenti mibgħuta f’kopja stampata se jiġu pproċessati b’dewmien sinifikanti.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jaġixxi bħala l-awtorità ta’ trażmissjoni/riċeventi f’każijiet eċċezzjonali fuq il-bażi tal-Artikolu 3(c) tar-Regolamenti dwar in-Notifika ta’ Dokumenti u l-Kumpilazzjoni tax-Xhieda. It-talbiet kollha (notifika ta’ dokumenti, kumpilazzjoni ta’ xhieda, każijiet ta’ manutenzjoni, każijiet ta’ sekwestru ta’ minuri, eċċ.) bħalissa huma ttrattati mill-Ministeru tal-Ġustizzja bħas-soltu, mingħajr prijoritizzazzjoni.

Jistgħu jintużaw l-indirizzi tal-posta elettronika li ġejjin: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro.

Mit-tmiem tal-istat ta’ emerġenza (il-15 ta’ Mejju 2020), f’termini ġenerali, il-Ministeru għall-Ġustizzja, li jaġixxi bħala l-awtorità ċentrali se jwettaq l-attivitajiet kollha tiegħu bl-istess mod bħal waqt l-istat ta’ emerġenza.

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

Il-proċedimenti ta’ insolvenza matul l-istat ta’ emerġenza huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet ġenerali rigward is-sospensjoni ex officio tal-attività ġudizzjarja kollha f’każijiet ċivili, ħlief f’każijiet estremament urġenti, li ma jistgħux jiġu posposti. L-obbligu tad-debitur li japplika għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza huwa sospiż billi matul l-istat ta’ emerġenza japplika moratorju ġenerali għall-iskadenzi kollha f’materji ċivili, inkluż għall-perjodu ta’ 30 jum li fih id-debitur huwa obbligat iressaq talba għall-insolvenza.

Matul l-istat ta’ allert, id-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw l-obbligu tad-debitur li jippreżenta rikors għall-insolvenza ma japplikawx. Sakemm jieqaf l-istat ta’ allert, il-proċedimenti jistgħu jinfetħu fuq talba tad-debitur jekk id-debitur jagħżel li jippreżenta rikors għall-insolvenza.

Din ir-regola temporanja tapplika għal debituri li kienu insolventi jew li saru insolventi matul l-istat ta’ allert. Ir-Rumanija ilha fi stat ta’ allert minn nofs Mejju wara li ntemm l-istat ta’ emerġenza.

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Kreditur xorta għandu d-dritt li japplika għall-insolvenza iżda proċedura ta’ insolvenza tista’ tinfetaħ biss wara li jkun waqaf l-istat ta’ emerġenza.

Il-proċedimenti ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu għal pretensjoni ta’ 50 000 lei (madwar EUR 10 200) peress li l-limitu kemm għall-kredituri kif ukoll għad-debituri żdied minn 40 000 lei.

Il-kredituri jistgħu jippreżentaw rikorsi għall-insolvenza kontra debituri li jkunu interrompew l-attività tagħhom totalment jew parzjalment matul l-istat ta’ emerġenza jew ta’ allert biss wara li jkunu għamlu tentattiv raġonevoli biex jikkonkludu ftehim ta’ pagament, ippruvati b’dokumenti kkomunikati bejn il-partijiet bi kwalunkwe mezz, inkluż b’mezzi elettroniċi.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

It-talbiet baġitarji (fiskali u oħrajn ħlief it-talbiet li jirriżultaw minn deċiżjonijiet fi kwistjonijiet kriminali) li jsiru dovuti matul l-istat ta’ emerġenza ma jistgħux jiġu eżegwiti matul dan iż-żmien u 30 jum wara li jkun waqaf l-istat ta’ emerġenza. Barra minn hekk, il-miżuri ta’ eżekuzzjoni għat-talbiet baġitarji ġew sospiżi jew ma ġewx applikati għat-talbiet baġitarji wara li ġie stabbilit l-istat ta’ emerġenza, ħlief għat-talbiet relatati ma’ proċedimenti kriminali.

Il-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni f’materji ċivili jissoktaw biss jekk ikun possibbli li jiġu osservati r-regoli tad-dixxiplina sanitarja.

Miżuri temporanji relatati mal-eżekuzzjoni ta’ talbiet fiskali introdotti matul l-istat ta’ emerġenza għadhom fis-seħħ. Is-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tal-pretensjonijiet fiskali hija applikabbli sal-25 ta’ Diċembru u perjodu ta’ 30 jum wara.

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

Sabiex jiġu ppreservati r-relazzjonijiet kuntrattwali tal-SMEs li ngħalqu jew ġew sospiżi temporanjament (mill-awtoritajiet) matul l-istat ta’ emerġenza (pereżempju, ristoranti, lukandi), hemm obbligu speċifiku li jsir tentattiv ta’ negozjar mill-ġdid tal-kuntratt qabel ma dan jiġi sospiż/terminat minħabba force majeure.

F’ċerti kundizzjonijiet, l-SMEs li ngħalqu jew ġew sospiżi temporanjament mill-awtoritajiet matul l-istat ta’ emerġenza, jibbenefikaw fir-relazzjoni kuntrattwali tagħhom minn suppożizzjoni ta’ force majeure. Is-suppożizzjoni hija konfutabbli bi kwalunkwe mezz ta’ prova.

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Matul l-istat ta’ emerġenza, l-iskadenzi sostanzjali u proċedurali ma jibqgħux għaddejjin/jiġu sospiżi. L-attività ġudizzjarja f’każijiet pendenti għandha tkompli biss f’każijiet estremament urġenti, li ma jistgħux jiġu posposti (il-Qrati tal-Appell jistabbilixxu lista ta’ dawn il-każijiet għall-qrati kollha fil-ġuriżdizzjoni tagħhom). Il-qrati jistgħu jistabbilixxu skadenzi qosra u jekk ikun possibbli, jagħmlu s-seduta ta’ smigħ permezz ta’ vidjokonferenza.

Fil-proċedimenti ta’ insolvenza pendenti fis-16 ta’ Marzu, l-attività ġudizzjarja hija sospiża ex officio u jiġu riżolti biss azzjonijiet estremament urġenti (sospensjoni temporanja tal-azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni kontra d-debitur sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-proċedura ta’ insolvenza fuq talba tad-debitur kif ukoll azzjonijiet oħra li jistgħu jiġu riżolti fin-nuqqas tal-partijiet). Fi proċedimenti ta’ appell kontra d-deċiżjonijiet tal-imħallef sindakali, ċerti deċiżjonijiet eżekuttivi jistgħu jiġu sospiżi (id-deċiżjonijiet biex tinfetaħ il-proċedura ta’ insolvenza kontra d-debitur jew biex jinbdew proċeduri ta’ falliment/falliment simplifikati xorta jistgħu jiġu sospiżi mill-qrati tal-appell). L-attività tal-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi fi proċeduri pendenti tissokta, jekk ikun possibbli, skont ir-rekwiżiti sanitarji.

L-istat ta’ emerġenza ntemm fil-15 ta’ Mejju 2020. Għalhekk, fil-kawżi ċivili kollha, il-proċeduri jerġgħu jibdew ex officio. Fi żmien 10 jum wara li l-istat ta’ emerġenza jkun intemm, il-qrati se jieħdu l-miżuri xierqa biex jiskedaw mill-ġdid is-seduti u jħarrku lill-partijiet.

Bħal fil-każ tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li jaġixxi bħala Awtorità Ċentrali, l-attività kollha se titwettaq b’mod ġenerali bħala fl-istat ta’ emerġenza.

Il-Liġi nru 120 tad-9 ta’ Lulju 2020 għat-tlestija tal-Liġi nru 304/2004 dwar l-organizzazzjoni ġudizzjarja, fl-Artikolu 111 tipprevedi li matul l-istat ta’ emerġenza l-attività ġudizzjarja tista’ tkompli biss f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali, ta’ urġenza speċjali, debitament ġustifikata, fir-rigward tal-protezzjoni tar-relazzjonijiet familjari u l-miżuri ordnati b’digriet maħruġ mill-President tar-Rumanija.

Il-kawżi li se jiġu deċiżi għal kull kategorija ta’ qrati se jiġu stabbiliti, b’mod eżawrjenti, mill-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura biss, wara konsultazzjoni mal-kulleġġi maniġerjali tal-qrati tal-appell, għall-qrati tal-appell, it-tribunali u l-imħallfin, rispettivament tal-Kulleġġ tal-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja. Matul l-istat ta’ emerġenza t-termini proċedurali u l-perjodi ta’ preskrizzjoni ma għandhomx jibdew jiddekorru u, jekk ikunu bdew jiddekorru, għandhom jiġu sospiżi.

Abbozz ta’ liġi adottata reċentement mill-Gvern (19.11.2020), jipprevedi l-possibbiltà li tiġi ristretta l-attività ġudizzjarja ta’ qorti, parzjalment jew kompletament, għal raġunijiet iġġenerati mill-pandemija tal-COVID-19. Filwaqt li hemm fis-seħħ restrizzjoni, li tista’ tkun għal mhux aktar minn 14-il jum, l-attività ġudizzjarja tkompli għal kawżi ta’ emerġenza kbira u tiġi posposta bil-liġi għall-oħrajn. Fil-ġimgħat li ġejjin, l-abbozz ta’ liġi se jiġi diskuss fil-Parlament u, jekk jiġi adottat, din il-miżura se tkun applikabbli matul l-istat ta’ allert u 30 jum wara.

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Bit-tkomplija tal-attività ġudizzjarja wara li l-istat ta’ emerġenza ntemm f’nofs Mejju, ġew adottati miżuri temporanji, applikabbli għal proċedimenti pendenti ta’ qabel l-insolvenza u tal-insolvenza – ċerti passi proċedurali u skadenzi ġew estiżi bil-liġi (il-perjodu għall-abbozzar tal-offerta ta’ konkordat preventiv u n-negozjar tiegħu mal-kredituri ġie estiż b’60 jum u l-eżekuzzjoni tal-konkordat b’xahrejn; il-perjodu ta’ osservazzjoni u l-iskadenza għas-sottomissjoni ta’ pjan ta’ riorganizzazzjoni ġew estiżi bi 3 xhur; il-perjodu ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja ġie estiż b’xahrejn), ġew irregolati drittijiet ġodda b’rabta mal-pandemija tal-COVID (id-debituri kellhom skadenza ta’ 3-il xahar biex jissottomettu pjan ta’ riorganizzazzjoni mmodifikat jekk, b’riżultat tal-pandemija tal-COVID, il-perspettivi ta’ rkupru nbidlu).

Id-debituri bbenefikaw minn sospensjoni ta’ xahrejn tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni f’każ li l-attività tagħhom kienet ġiet interrotta totalment b’effett tal-pandemija tal-COVID -19.

It-tul ta’ żmien massimu tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni ġie estiż minn 3 għal 4 snin, bil-possibbiltà ta’ estensjoni ta’ sena oħra, mingħajr ma l-eżekuzzjoni tal-pjan taqbeż il-5 snin.

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

S’issa ttieħdu miżuri komplementari biex titnaqqas il-pressjoni tal-likwidità finanzjarja bħall-possibbiltà li jiġu posposti ċerti obbligi ta’ ħlas (pagamenti parzjali ta’ kreditu jew obbligi fiskali) li jsiru dovuti matul l-istat ta’ emerġenza u huma mistennija li jimmitigaw xi wħud mill-effetti negattivi tal-pandemija fuq is-solvibbiltà tal-intraprendituri.

Ittieħdu miżuri ekonomiċi oħra bħal self preferenzjali għall-SMEs, inkluż self 90% garantit mill-Istat u miżuri oħra ta’ protezzjoni soċjali.

Matul l-istat ta’ emerġenza, l-SMEs li ngħalqu jew ġew sospiżi temporanjament mill-awtoritajiet jistgħu jipposponu l-ħlas tal-kera u tal-utilitajiet tagħhom għall-kwartieri ġenerali tagħhom.

Dalwaqt se jkun hemm fis-seħħ dispożizzjonijiet speċjali temporanji sabiex tiġi organizzata l-laqgħa ġenerali tal-azzjonisti/membri tal-kumpaniji matul l-istat ta’ emerġenza.

Mit-30 ta’ Marzu 2020, il-mutwatarji jistgħu jitolbu lill-kredituri jissospendu l-obbligu tagħhom li jħallsu, għal perjodu ta’ bejn xahar u 9 xhur iżda mhux aktar tard mill-31.12.2020 (GEO nru 37/2020).

L-aħħar aġġornament: 26/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.