Impatt tal-COVID-19 fuq materji ċivili u ta’ insolvenza

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Impatt tal-Covid-19 fuq proċedimenti ċivili

1.1 It-termini fi proċedimenti ċivili

It-termini kollha huma sospiżi, u t-termini perentorji previsti fil-liġijiet proċedurali għall-ordnijiet ġuriżdizzjonali huma kollha sospiżi u mwaqqfa. Il-kalkolu tat-termini jibda mill-ġdid meta l-estensjonijiet tad-Digriet Irjali 463/2020 ma jibqgħux validi.

Is-sospensjoni tal-iskadenza proċedurali ma tapplikax għal numru ta’ proċedimenti speċifiċi, inkluża l-protezzjoni tal-minorenni.

L-imħallef jew il-qorti jistgħu jaqblu li jmexxu kwalunkwe proċediment ġudizzjarju li jkun meħtieġ biex jiġi evitat dannu irreparabbli lid-drittijiet u l-interessi leġittimi tal-partijiet fil-proċedimenti.

Għall-aġġornamenti dwar il-miżuri meħuda mill-awtoritajiet Spanjoli biex tiġi evitata l-imxija tal-virus, il-Kunsill Ġenerali Spanjol għall-Ġudikatura ppubblikata fuq is-sit web tiegħu, taqsima apposta intitolata: Informazzjoni ġenerali dwar il-COVID-19.

Dak is-sit web jipprovdi informazzjoni kompluta li tinkludi l-informazzjoni ġenerali, il-gwidi u l-protokolli, il-ftehimiet tal-Kumitat Permanenti (mill-11 ta’ Marzu 2020 sal-5 ta’ Mejju 2020), il-Ġurisprudenza, l-Informazzjoni mill-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Istat, l-Informazzjoni mill-Ministeru għas-Saħħa, il-Kap tal-Istat, u l-Qrati Għolja tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ tal-Ġustizzja.

1.2 L-organizzazzjoni ġudizzjarja u l-Ġudikatura

Ix-xogħol fil-bini tal-qrati tnaqqas b’mod sinifikanti. Ġew ipprovduti jew żdiedu s-soluzzjonijiet bit-teknoloġija tal-informazzjoni, sabiex jiġi ffaċilitat it-telexogħol tal-imħallfin, tal-prosekuturi, u ta’ atturi legali oħra.

In-Nutara Pubbliċi u r-Reġistri Pubbliċi huma meqjusa bħala servizz pubbliku essenzjali u huma ggarantiti.

1.3 Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-UE

L-awtorità ċentrali Spanjola ma tistax tiggarantixxi l-ipproċessar normali tat-talbiet li jidħlu (speċjalment talbiet fuq karta stampata). It-talbiet iridu jintbagħtu b’mezzi elettroniċi.

 • Il-kumpilazzjoni tax-xhieda (Art. 3 tar-Regolament 1206/2001: It-talbiet serji u urġenti se jiġu pproċessati; it-talbiet iridu jintbagħtu lil rogatoriascivil@mjusticia.es. Il-bqija għandhom isegwu l-proċedura tas-soltu billi jibagħtuhom direttament lill-Qorti Spanjola kompetenti fuq karta stampata.
 • Sekwestru ta’ minorenni u rkupru tal-manteniment: L-ipproċessar tat-talbiet jista’ jiġi ggarantit biss meta jaslu bil-posta elettronika. L-infurzar se jkun soġġett għal urġenza, filwaqt li titqies ir-restrizzjoni tal-moviment imposta fuq iċ-ċittadini (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es).

2 Miżuri relatati mal-insolvenza adottati jew ippjanati li jiġu adottati fl-Istati Membri wara t-tifqigħa tal-pandemija

2.1 Miżuri sostantivi ta’ insolvenza u kuntratti relatati li jaffettwaw il-miżura

2.1.1 Sospensjoni tal-insolvenza

2.1.1.1 Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza (debituri)

Sospensjoni tad-dmir li wieħed japplika għall-insolvenza sakemm idum fis-seħħ l-Istat ta’ Allarm (anki jekk id-debitur ikun applika għall-mekkaniżmu ta’ qabel l-insolvenza previst fl-Artikolu 5 bis tal-Att Spanjol dwar l-Insolvenza).

L-Artikolu 5 bis tal-Liġi dwar il-Falliment ġie sostitwit bl-Artikoli 583 sa 594 tat-Test Konsolidat tal-Liġi dwar il-Falliment, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali fil-5 ta’ Mejju 2020 u li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2020.

L-Artikolu 6.3 tal-Liġi 3/2020, tat-18 ta’ Settembru, jiddikjara li "Jekk, sal-31 ta’ Diċembru 2020 u inkluż, id-debitur ikun innotifika l-ftuħ ta’ negozjati mal-kredituri biex jintlaħaq ftehim ta’ rifinanzjament, soluzzjoni ekstraġudizzjarja jew adeżjoni għal soluzzjoni bikrija.

2.1.1.2 Protezzjoni tad-debituri dwar applikazzjoni għall-insolvenza mill-kredituri

Għal perjodu ta’ xahrejn wara t-tmiem tal-Istat ta’ Allarm, il-qrati tal-insolvenza ma huma se jdaħħlu l-ebda applikazzjoni għall-proċedimenti neċessarji ta’ insolvenza li jkunu ġew ippreżentati minn kredituri/terzi matul l-Istat ta’ Allarm jew matul dan il-perjodu ta’ xahrejn.

Matul il-perjodu ta’ xahrejn ta’ wara l-Istat ta’ Allarm, l-applikazzjoni tad-debitur għall-proċedimenti ta’ insolvenza tiġi ammessa mill-qorti bi prijorità.

L-Artikolu 6 tal-Liġi 3/2020, tat-18 ta’ Settembru, stabbilixxa li "Sal-31 ta’ Diċembru 2020 u inkluż, l-imħallfin ma jammettu l-ebda preżentata għal proċedimenti ta’ insolvenza meħtieġa li jkunu ġew ippreżentati minn kredituri/terzi mill-14 ta’ Marzu 2020 ’il quddiem. Jekk sal-31 ta’ Diċembru 2020 u inkluż, id-debitur ikun ippreżenta rikors għal falliment volontarju, dan jiġi ammess għall-ipproċessar bi preferenza, anke jekk ikun aktar tard mir-rikors għall-falliment meħtieġ”.

Id-Digriet Amministrattiv Irjali 34/2020 tas-17 ta’ Novembru estenda dan il-moratorju sal-14 ta’ Marzu 2021.

2.1.2 Sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ talba u sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt

2.1.2.1 Moratoria ġenerali / speċifiċi fuq l-eżekuzzjoni ta’ pretensjonijiet / l-eżekuzzjoni ta’ċerta tipi ta’ pretensjonijiet

-

2.1.2.2 Sospensjoni tat-terminazzjoni ta’ kuntratt (kuntratti ġenerali / speċifiċi)

-

2.2 Civili, inkluż is-sospensjoni tal-qrati tal-insolvenza u s-sospensjonijiet proċedurali

Sospensjoni ġenerali tal-iskadenzi proċedurali. Jistgħu jsiru Seduti tal-Qorti f’każijiet urġenti.

Is-sospensjoni tal-proċedimenti temmet fl-aħħar ta’ Ġunju. Minħabba s-sitwazzjoni ta’ kollass fil-qasam tal-ġustizzja kummerċjali, aggravata mill-pandemija, il-Liġi 3/2020, tat-18 ta’ Settembru, stabbiliet l-ipproċessar preferenzjali ta’ ċerti kawżi urġenti fi ħdan il-proċedura ta’ insolvenza (l-Artikolu 9).

2.3 Miżuri oħra ta’ insolvenza (dawk relatati mal-azzjonijiet revokatorji, pjani ta’ rijorganizzazzjoni, ftehimiet informali u oħrajn jekk ikun xieraq)

Barra minn hekk, id-Digriet Amministrattiv Irjali tal-31 ta’ Marzu, li jadotta miżuri kumplementari urġenti fil-qasam soċjali u ekonomiku sabiex jindirizza l-COVID-19, stabbilixxa l-possibbiltà li l-kumpaniji insolventi jistgħu wkoll jippreżentaw proċedimenti ta’ regolamentazzjoni tal-impjiegi temporanji (“ERTEs”) fuq il-bażi ta’ force majeure jew għal raġunijiet organizzattivi, tekniċi, ekonomiċi u ta’ produzzjoni minħabba l-kriżi tal-COVID-19:

 • L-għan ta’ din il-miżura huwa li tipprevjeni li l-kriżi ekonomika kkawżata mill-Covid-19 tikkostitwixxi ostaklu addizzjonali għall-vijabbiltà tal-insolventi, li jista’ jxekklu milli jeżegwixxi jew jikkonforma ma’ ftehim tal-kredituri, li jwassal għal-likwidazzjoni tiegħu, jew jagħmilha diffiċli li jbigħ unità kummerċjali vijabbli.
 • L-applikazzjonijiet jew il-komunikazzjonijiet tat-talba jridu jsiru mill-kumpanija insolventi bl-awtorizzazzjoni tar-riċevitur tal-insolvenza (prattikant), jew direttament mir-riċevitur tal-insolvenza, skont jekk id-debitur ikunx fil-pussess jew le.
 • Bl-istess mod, ir-riċevitur tal-insolvenza se jkun parti fil-perjodu ta’ konsultazzjoni. Jekk ma jintlaħaq l-ebda ftehim matul dan il-perjodu, id-deċiżjoni ta’ applikazzjoni tal-ERTE jrid ikollha l-awtorizzazzjoni tar-riċevitur tal-insolvenza, jew tiġi deċiża direttament mir-riċevitur tal-insolvenza, skont jekk id-debitur ikunx fil-pussess jew le.
 • Fi kwalunkwe każ, il-qorti tal-insolvenza trid tiġi infurmata immedjatament bit-talba, ir-riżoluzzjoni u l-miżuri applikati, permezz ta’ mezzi telematiċi.
 • Fil-każ li l-awtorità tax-xogħol ma ssibx l-eżistenza ta’ force majeure, il-kumpanija tista’ tikkontesta tali riżoluzzjoni quddiem il-ġuriżdizzjoni soċjali.

Se tkun il-qorti tal-insolvenza li tisma’ l-kontestazzjonijiet għar-riżoluzzjoni għal frodi, ingann, koerċizzjoni jew abbuż tal-liġi, jew jekk il-ħaddiema jikkontestaw id-deċiżjoni tal-kumpanija jew id-deċiżjoni tal-awtorità tax-xogħol dwar l-ERTE jekk ikunu riedu jiksbu benefiċċji mhux dovuti. Kontestazzjonijiet bħal dawn isegwu l-proċedura tal-inċident insolventi fi kwistjonijiet tax-xogħol u s-sentenza tkun appellabbli (suplicación).

Kemm il-Liġi 3/2020, tat-18 ta’ Settembru, kif ukoll id-Digriet Amministrattiv Irjali 34/2020, tas-17 ta’ Novembru (D. F. 10, li jemenda l-Liġi 3/2020, tat-18 ta’ Settembru, dwar miżuri proċedurali u organizzattivi biex jittrattaw il-COVID-19 fil-qasam tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja), jinkludu miżuri li jipprevjenu d-dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità mal-ftehimiet jew il-ftehimiet ta’ rifinanzjament u li jippermettu, fiż-żewġ każijiet, il-modifika tat-termini ta’ tali ftehimiet.

2.4 Miżuri relatati mhux ta’ insolvenza (differimenti tal-pagamenti, self mill-banek, sigurtà soċjali, assikurazzjoni tas-saħħa, sussidji lin-negozji)

Il-Gvern Spanjol approva miżuri li jwasslu għas-sospensjoni temporanja tal-obbligi kuntrattwali li jirriżultaw minn kwalunkwe self ipotekarju kuntrattat minn individwu li jinsab f’sitwazzjoni ta’ vulnerabbiltà ekonomika.

Il-moratorju fuq id-dejn ipotekarju japplika biss:

 • għall-abitazzjonijiet tas-soltu/ordinarji (jiġifieri mhux inklużi l-villeġġaturi jew id-djar ta’ tmiem il-ġimgħa);
 • proprjetajiet marbuta mal-attività ekonomika żviluppata minn intraprendituri u professjonisti; u
 • abitazzjonijiet għajr dik tas-soltu f’sitwazzjoni ta’ kiri u li għalihom id-debitur ipotekarju, il-persuna fiżika, is-sid u l-kerrej ta’ dawn l-abitazzjonijiet, ma baqax jirċievi d-dħul mill-kera mid-dħul fis-seħħ tal-Istat ta’ Allarm, jew ma jirċevihx fi żmien xahar wara t-tmiem tal-Istat ta’ Allarm.

L-għoti tal-moratorju jinvolvi s-sospensjoni tal-ħlas tal-pagamenti tad-dejn ipotekarju (kapital u interessi) matul it-terminu ta’ tliet xhur u l-klawżola ta’ ħlas lura bikri fis-self ipotekarju mhix se tiġi applikata lanqas. Mhu se jakkumula lanqas l-ebda mgħax għall-ħlas tard.

Id-debituri ekonomiċi vulnerabbli huma dawk li:

 • isiru qiegħda jew, fil-każ ta’ imprenditur jew professjonista, isofru telf sostanzjali fid-dħul jew tnaqqis fil-bejgħ (’il fuq minn 40%);
 • l-introjtu totali tal-familja fix-xahar ta’ qabel l-applikazzjoni tal-moratorju ma jaqbiżx x3 IPREM ta’ kull xahar (jiġifieri EUR 537.84 x3). Dan il-kalkolu għandu jiżdied fil-każ ta’ tfal, persuni ta’ ’l fuq minn 65 sena, diżabbiltà, dipendenza jew mard;
 • il-pagamenti tas-self ipotekarju, flimkien mal-ispejjeż u l-provvisti bażiċi, ikunu ogħla mill-35% tad-dħul nett tal-familja kollha; u
 • bħala riżultat tal-emerġenza tal-COVID-19, il-familja sofriet bidla sinifikanti fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi tagħha f’termini tal-isforz meħtieġ biex taċċessa l-akkomodazzjoni (il-proporzjon tal-ispejjeż ipotekarji fuq id-dħul tal-familja ġie mmultiplikat b’1.3).

Id-debituri jistgħu japplikaw għall-moratorju matul perjodu ta’ 15-il jum wara t-tmiem ta’ xahar wara t-tmiem tal-Istat ta’ Allarm (l-iskadenza attwali hija s-27 ta’ Mejju). Is-selliefa jridu jimplimentaw tali moratorju fi żmien massimu ta’ 15-il jum wara l-applikazzjoni u jridu jirrapportaw it-tali moratorju lill-Bank ta’ Spanja.

L-applikazzjoni tas-sospensjoni mhux se tkun teħtieġ ftehim bejn il-partijiet, u l-ebda novazzjoni kuntrattwali, biex tidħol fis-seħħ, l-estensjoni tat-terminu tas-self ipotekarju trid tiġi fformalizzata f’att pubbliku u rreġistrata fir-Reġistru tal-Artijiet.

L-aħħar aġġornament: 26/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.