De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Oostenrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

Wet van 22 maart 2020, zoals gewijzigd.

Procedurele termijnen die ingaan op 22 maart 2020 of die onder normale omstandigheden na die datum zouden ingaan, worden onderbroken en worden opgeschort tot en met 30 april 2020. Daarna beginnen zij opnieuw te lopen. Dit betekent dat een termijn van 14 dagen afloopt op 15 mei 2020 en een termijn van 4 weken op 29 mei 2020.

Uitzonderingen (onder andere): betalingstermijnen, gedwongen psychiatrische opnames. Bij dreigend gevaar voor de veiligheid of de persoonlijke vrijheid of bij onherstelbare schade kan de rechter de opschorting eerder beëindigen.

Termijnen/verjaringstermijnen worden opgeschort tussen 22 maart 2020 en 30 april 2020.

Online onderhandelingen: bij wijze van uitzondering kunnen technische maatregelen voor de transmissie van beelden en geluid het mogelijk maken dat bepaalde groepen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een zitting.

Tenuitvoerleggingsprocedures: de gedwongen verkoop van roerende en onroerende goederen kan worden opgeschort indien de schuldenaar als gevolg van de COVID-19-pandemie in economische moeilijkheden verkeert. Uitzettingen kunnen op verzoek worden opgeschort indien de schuldenaar anders dakloos zou worden.

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

Beperking van de contacten tussen rechtbanken en partijen, afhankelijk van de situatie van de COVID-19-pandemie.

Indien nodig een algemene sluiting van sommige rechtbanken, met de mogelijkheid om dringende zaken aan andere rechtbanken over te dragen.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

Ambtenaren bij de centrale autoriteiten zullen, afhankelijk van de situatie van de COVID-19-pandemie, eventueel thuis werken. Communicatie per e-mail wordt aanbevolen.

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

De verplichting voor schuldenaren om in geval van een overmatige schuldenlast een insolventieprocedure aan te vragen, is opgeschort tot en met 30 juni 2021.

De termijn inzake de verplichting van de schuldenaar om een insolventieprocedure aan te vragen binnen 60 dagen na zijn onvermogen om te betalen, is verlengd tot 120 dagen indien het onvermogen om te betalen het gevolg is van COVID-19.

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

Het recht van schuldeisers om de insolventie van een schuldenaar wegens overmatige schuldenlast aan te vragen, is opgeschort tot en met 30 juni 2021.

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

Er kan uitstel van een gedwongen verkoop van roerende en onroerende goederen worden aangevraagd indien de schuldenaar wordt geconfronteerd met economische problemen als gevolg van de huidige COVID-19-pandemie en deze problemen hebben geleid tot het inleiden van de tenuitvoerleggingsprocedure.

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

De insolventierechter kan de periode waarin derden geen contracten mogen beëindigen of hun recht op scheiding of afzonderlijke voldoening niet mogen uitoefenen, verlengen (van kracht tot en met 30 juni 2021).

Huurovereenkomsten voor woondoeleinden (huurrecht) kunnen niet worden beëindigd wegens huurachterstand tussen april en juni 2020 die te wijten is aan een aanzienlijke achteruitgang van de economische prestaties als gevolg van COVID-19. Verhuurders kunnen pas na 31 december 2020 naar de rechter stappen om deze huurachterstand in te vorderen, waarbij de achterstandsrente evenwel niet meer dan 4 % per jaar mag bedragen.

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

De rechtbank kan de procedurele termijnen in insolventieprocedures met maximaal 90 dagen verlengen (van kracht tot en met 31 december 2020).

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

Schuldenaren met een betalingsachterstand kunnen in het kader van een betalingsregeling uitstel van betaling aanvragen voor maximaal negen maanden (van kracht tot en met 30 juni 2021).

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

Leningtermijnen van consumenten of micro-ondernemingen die tussen april en juni 2020 vervallen, worden uitgesteld als de kredietnemer door COVID-19 een inkomensverlies heeft geleden waardoor het onredelijk is te verwachten dat de termijnen op tijd zullen worden terugbetaald. De aflossingstermijn wordt automatisch met drie maanden verlengd, tenzij de kredietnemer de lening op normale wijze wenst af te lossen.

Er is geen achterstandsrente verschuldigd voor achterstallige betalingen van april tot en met juni.

Er zijn geen contractuele boetes verschuldigd indien een contract vóór 1 april 2020 is gesloten en de schuldenaar in gebreke blijft wegens een aanzienlijke achteruitgang van zijn economische prestaties als gevolg van de COVID-19-situatie of indien COVID-19 heeft geleid tot beperkingen van zijn beroepsactiviteit.

Laatste update: 04/10/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.