De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

België
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

Verjaringstermijnen en termijnen voor het aanwenden van rechtsmiddelen die tussen 8 april 2020 en 17 mei 2020 verstrijken, worden na afloop van die periode met één maand verlengd (d.w.z. uitgesteld tot 17 juni 2020). Indien nodig kan de regering de uiterste datum van deze periode verlengen.

Termijnen in gerechtelijke procedures in civiele zaken die tussen 8 april 2020 en 17 mei 2020 verlopen en waarvan het verstrijken tot verbeurdverklaring of andere schade kan leiden, worden na afloop van de crisisperiode met één maand verlengd (d.w.z. uitgesteld tot 17 juni 2020). Indien nodig kan de regering de uiterste datum van de crisisperiode verlengen. Dit geldt niet voor spoedeisende zaken.

Verlenging met zes maanden van de termijnen bij gerechtelijke verkopen van onroerende zaken die tussen 18 maart 2020 en 3 juni 2020 verstrijken.

Opschorting van enkele tenuitvoerleggingsprocedures tegen ondernemingen tussen 24 april 2020 en 17 mei 2020.

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

In civiele zaken worden rechtszittingen die gepland stonden tussen 10 april 2020 en 17 juni 2020 (de regering kan dit verlengen) geschrapt indien alle partijen hun schriftelijke conclusies reeds hebben ingediend. Tenzij de partijen bezwaar maken, beslist de rechter uitsluitend op basis van de schriftelijke conclusies zonder hoorzitting. Indien de partijen bezwaar maken, wordt de zaak verdaagd.

In geval van verdere behandeling van zaken door de rechter zijn civiele rechtbanken overgegaan tot de inzet van middelen voor videoconferenties.

Eedafleggingen kunnen van 4 mei tot 3 juni 2020 op afstand plaatsvinden.

Wettelijke termijnen voor bijeenkomsten die in het notarieel recht zijn voorzien en die tussen 18 maart 2020 en 4 augustus 2020 verstrijken, worden voor de duur van drie maanden opgeschort.

Notariële volmachten kunnen elektronisch op afstand worden verleden (in elektronische vorm en met elektronische identificatie en ondertekening).

De opheffing van de vereiste van getuigen en de aanwezigheid van meerdere notarissen bij een authentiek testament geldt voor de periode van 4 mei 2020 tot 3 juni 2020.

Voor notariële volmachten die worden verleden van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 en die enkel uitwerking hebben van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 worden geen kosten aangerekend.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

Sinds de Covid-19-uitbraak is de werkwijze en de organisatie van de Belgische centrale autoriteiten in civiele zaken niet veranderd, behalve dat de meeste zaakbehandelaars van de Belgische centrale autoriteiten uitsluitend telewerken. Enkele functionarissen zijn nog één dag per week aanwezig voor het bekijken van de binnenkomende post en het verzorgen van de uitgaande post, bijvoorbeeld met betrekking tot de betekening van stukken.

Via het Europees justitieel netwerk is een bericht naar alle contactpunten verstuurd waarin staat dat mededelingen uitsluitend nog per e-mail naar de zaakbehandelaars kunnen worden gestuurd. De Belgische centrale autoriteiten blijven bereikbaar per telefoon en e-mail. Aangeraden wordt om nieuwe verzoeken die betrekking hebben op ontvoering van kinderen, bewijsverkrijging, rechtsbijstand, onderhoudsverplichtingen en kinderbescherming, naar de functionele mailboxen te sturen.

Vanwege een lagere personeelsbezetting kan de behandeling van afzonderlijke zaken vertraging oplopen. Net als voor de Covid-19-uitbraak zijn tot dusverre alle functionarissen nog actief en worden dagelijks zaken behandeld.

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

-

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

-

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

-

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

-

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

Termijnen in het kader van gerechtelijke verkopen en particuliere verkopen in gerechtelijke vorm die verstrijken tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021, worden automatisch met 6 maanden verlengd.

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

-

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

-

Laatste update: 26/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.