Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Kroatië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

Op 18 april 2020 zijn amendementen op de Wet tenuitvoerlegging monetaire activa van kracht geworden: tenuitvoerleggingen op rekeningen van natuurlijke personen zijn voor een periode van drie maanden opgeschort (met een mogelijke verlenging van nog eens drie maanden). Ook de berekening van wettelijke rente werd in die periode gestaakt.

Sinds 19 oktober 2020 verloopt de tenuitvoerlegging opnieuw normaal. Het ministerie van Justitie en Administratie heeft de notarissen echter aanbevelingen gezonden met het verzoek om in drie fasen te starten met de in de voorbije zes maanden ingediende tenuitvoerleggingszaken, die respectievelijk beginnen op 19 oktober, 20 november en 20 januari. In de eerste fase zullen tenuitvoerleggingsbesluiten worden genomen op basis van verzoeken die uiterlijk op 30 juni zijn ontvangen, in de tweede fase op basis van verzoeken die uiterlijk op 31 augustus zijn ontvangen en in de derde fase op basis van verzoeken die uiterlijk op 18 oktober zijn ontvangen.

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

Alle gerechtelijke instanties blijven functioneren. Niettemin worden alleen die procedures uitgevoerd die als spoedeisend zijn aangemerkt, met gepaste veiligheidsmaatregelen. Zittingen en andere niet-spoedeisende zaken zijn tot nader order opgeschort.

In zaken waarin rechters als alleensprekende rechter uitspraak kunnen doen of waarin een rechtszitting niet verplicht is, is het voor alles noodzakelijk om vanuit huis uitspraak te doen en voor de verzending ervan zorg te dragen. De hoofden van de gerechtelijke instanties kunnen het personeel toestaan om waar mogelijk vanuit huis te werken.

In alle zaken waarin dat mogelijk is, verloopt de communicatie met de procespartijen en alle deelnemers elektronisch. In zaken die een bijeenkomst of rechtszitting vergen, moeten alle door de gezondheidsdiensten opgelegde voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd. In alle gevallen moeten de technische middelen voor communicatie op afstand die de rechters en rechtbanken ter beschikking staan (e-mail, videoverbindingen enz.) worden benut, ook binnen de rechtbank zelf.

Tevens wordt geadviseerd om tenuitvoerleggingsprocedures, en met name tenuitvoerleggingen met betrekking tot de ontruiming en overdracht van onroerende zaken, op te schorten.

Vanwege de uitbraak van de Covid-19-epidemie in Kroatië is de start van alle elektronische openbare veilingen in tenuitvoerleggings- en insolventiezaken uitgesteld, met uitzondering van die waarin het bieden uiterlijk 24 maart 2020 van start was gegaan; deze moeten overeenkomstig gepubliceerde oproepen tot deelname aan elektronische openbare veilingen worden voltooid.

Alle verkoopbiedingen die na 13 maart 2020 zijn ontvangen en die nog niet zijn verwerkt, worden verwerkt na beëindiging van de noodtoestand vanwege de COVID-19-epidemie. Alle gepubliceerde oproepen tot aanbetaling van de kosten en alle oproepen tot deelname aan elektronische openbare veilingen zullen buiten werking worden gesteld en, zodra de bijzondere omstandigheden omtrent de Covid-19-epidemie ten einde zijn gekomen, onder gelijke verkoopvoorwaarden opnieuw worden gepubliceerd.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

Partijen moeten hun vragen en verzoeken per e-mail, telefonisch of per post tijdens gewone kantooruren bij het ministerie van Justitie indienen.

Er wordt nog steeds internationale rechtsbijstand geboden, maar deze kan vertraging oplopen.

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

Gronden voor het in gang zetten van een faillissementsprocedure die zich voordoen in buitengewone omstandigheden mogen geen reden zijn voor het aanvragen van faillissement. De gronden voor het in gang zetten van een faillissementsprocedure zijn insolventie en overmatige schuldenlast, maar deze gronden zijn niet van toepassing wanneer deze zich voordoen in buitengewone omstandigheden. Een uitzondering hierop is dat er uitsluitend om reden van bescherming van de belangen en veiligheid van de Republiek Kroatië, het milieu, de menselijke leefomgeving en de volksgezondheid faillissement mag worden aangevraagd door de schuldenaar, de financiële instelling en de schuldeiser.

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

-

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

Op 1 mei 2020 is de Wet inzake interventiemaatregelen betreffende tenuitvoerleggings- en insolventieprocedures van kracht geworden.

Ingevolge deze wet worden tenuitvoerleggingsprocedures drie maanden opgeschort (met mogelijkheid van een verlenging van nog eens drie maanden). Gedurende de buitengewone omstandigheden zullen werkgevers en het staatspensioenfonds geen salaris/pensioen inhouden ten behoeve van schuldeisers (uitzondering op deze regel zijn tenuitvoerleggingsprocedures betreffende de uitbetaling van kinderbijslag, vorderingen van werknemers en voorlopige maatregelen in het kader van het strafprocesrecht).

Ook de berekening van wettelijke rente wordt gedurende diezelfde periode opgeschort.

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

-

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

Als gevolg van de uitbraak van de COVID-19-epidemie in Kroatië zijn alle elektronische openbare executie- en faillissementsveilingen uitgesteld, met uitzondering van veilingen waarbij het bieden uiterlijk 24 maart 2020 al was begonnen, welke moeten worden voltooid in overeenstemming met de gepubliceerde oproepen voor deelname aan de elektronische openbare veiling.

Alle na 13 maart 2020 ontvangen verkoopverzoeken die niet zijn behandeld, worden behandeld zodra de bijzondere omstandigheden omtrent de COVID-19-epidemie ten einde zijn gekomen. Alle gepubliceerde oproepen voor aanbetaling van kosten en oproepen voor deelname aan de elektronische openbare veiling worden geannuleerd en worden opnieuw onder dezelfde verkoopvoorwaarden van kracht na opheffing van de noodtoestand vanwege de COVID-19-epidemie.

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

-

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

-

Laatste update: 26/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.