De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

De procestermijnen zijn opgeschort tot 30 april 2020.

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

Alle zittingen en andere procedures zijn opgeschort tot 30 april 2020. Uitzonderingen: verzoeken om een zeer dringende voorlopige voorziening, uitleveringsprocedures en andere procedures betreffende vrijheidsbeperkingen (bv. illegale hechtenis, opname in een psychiatrische instelling).

De griffier aanvaardt rechtsvorderingen alleen indien deze gebaseerd zijn op een verzoek om een voorlopige voorziening en mits deze dringend behandeld moeten worden. De rechter onderzoekt en besluit of het een spoedeisende zaak betreft.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

-

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

-

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

-

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

-

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

Uitzettingsprocedures en de uitvoering van bevelen tot uitzetting vanwege het niet betalen van de huur in de huidige periode zijn opgeschort tot 31 mei 2020.

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

- Opschorting van rechtszaken van 16 maart 2020 tot 30 april 2020 met de volgende uitzonderingen:

In civielrechtelijke zaken:

i) aanvragen van beschikkingen in kort geding in buitengewoon spoedeisende gevallen,

ii) beroep tegen veilingprocedures betreffende onroerende zaken (enz.).

- Opschorting tot 30 april 2020 van alle procedurele termijnen die worden genoemd in het burgerlijk procesrecht en andere termijnen die worden voorgeschreven in gerechtelijke uitspraken en bevelen.

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

De Insolventiedienst heeft wijzigingen aangebracht in de Wet inzake persoonlijke insolventie, met clausules over verlenging/vernieuwing van de door de rechter bevolen opschorting van individuele tenuitvoerleggingsmaatregelen wegens bijzondere omstandigheden. Voorts werd het gemakkelijker gemaakt online vergaderingen van schuldeisers te houden. De wijzigingen van de wet zijn in augustus 2020 in werking getreden.

Voorts is de lopende vereenvoudiging van procedures, waaronder de invoering van onlineformulieren en onlinebetalingen, versneld. Verwacht wordt echter dat de onlinefaciliteiten pas tegen de tweede helft van 2021 beschikbaar zullen zijn voor het publiek.

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

-

Laatste update: 07/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.