De gevolgen van COVID‑19 voor burgerlijke en insolventiezaken

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gevolgen van Covid-19 voor civiele procedures

1.1 Termijnen in civiele procedures

Ondanks de aanhoudende crisis zijn de wettelijke termijnen voor gerechtelijke procedures ongewijzigd gebleven.

1.2 Rechterlijke organisatie en rechterlijke macht

De rechtbanken behouden hun onafhankelijkheid. Niettemin biedt de Raad voor de rechtspraak rechtbanken richtlijnen en advies op het vlak van beheer.

De raad heeft richtlijnen verstrekt waarin rechtbanken wordt geadviseerd om zaken te blijven behandelen, gecombineerd met voorzorgsmaatregelen zoals het beperken van lijfelijke aanwezigheid tot dringende zaken. De raad adviseert rechtbanken om zittingen met behulp van videoconferenties of andere beschikbare en geschikte technologie te organiseren. De Raad voor de rechtspraak heeft ten behoeve van alle rechtbanken ook een advies gepubliceerd over het gebruik van verbindingen op afstand tijdens processen. Het advies is uitsluitend met het oog op de huidige uitzonderingssituatie opgesteld en heeft niet tot doel om wijzigingen aan te brengen in bestaande beleidslijnen, instructies of aanbevelingen. Doeltreffender gebruik van verbindingen op afstand dient ertoe de gezondheidsrisico’s te minimaliseren door bijeenkomsten met meerdere personen te vermijden. Deze en toekomstige adviezen zijn hier te raadplegen.

Op 10 mei 2020 was door de Finse districtsrechtbanken de behandeling van 1 431 civiele zaken opgeschort. Actuele informatie is hier te vinden.

Het contact met de rechtbanken geschiedt bij voorkeur telefonisch en per e-mail.

1.3 Justitiële samenwerking in de EU

Er wordt nog steeds internationale rechtsbijstand geboden, maar de rechtbanken bepalen aan de hand van de beschikbare middelen welke zaken prioriteit krijgen.

De meeste zaakbehandelaars van de Finse centrale autoriteit (de Verordeningen 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 en 1206/2001) werken momenteel op afstand. Voor dringende zaken is er beperkte aanwezigheid op kantoor. Communicatie per e-mail wordt waar mogelijk aanbevolen: central.authority@om.fi en maintenance.ca@om.fi (uitsluitend alimentatiezaken).

2 Insolventiegerelateerde maatregelen die zijn genomen of gepland in de lidstaten na de uitbraak van de pandemie

2.1 Concrete insolventiemaatregelen en daarmee samenhangende maatregelen die van invloed zijn op contracten

2.1.1 Opschorting in geval van insolventie

2.1.1.1 Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen (schuldenaars)

-

2.1.1.2 Bescherming van schuldenaars tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers

De mogelijkheid om de schuldenaar failliet te verklaren op basis van een aanvraag van de schuldeiser wordt beperkt van 1 mei 2020 tot 31 januari 2021. Voorbereiding van een voorstel om schuldenaars met ingang van 1 februari 2021 meer tijd te geven om te betalen.

2.1.2 Opschorting van de tenuitvoerlegging van vorderingen en opschorting van contractbeëindiging

2.1.2.1 Algemene / specifieke moratoria voor de tenuitvoerlegging van vorderingen / tenuitvoerlegging van bepaalde soorten vorderingen

De Wet inzake tenuitvoerlegging is gewijzigd om de situatie van de schuldenaar te vergemakkelijken (van 1 mei 2020 tot 30 april 2021).

De betalingsperiode en de criteria betreffende het aantal maanden voordat tot tenuitvoerlegging wordt overgegaan, worden aangepast. Er wordt meer tijd verleend voordat tot uitzetting wordt overgegaan.

2.1.2.2 Opschorting van contractbeëindiging (algemene / specifieke contracten)

-

2.2 Civiel recht, inclusief voor insolventierechtbanken geldende opschortingen en opschortingen van procedures

-

2.3 Overige insolventiemaatregelen (die welke betrekking hebben op terugvorderingsacties, reorganisatieplannen, informele overeenkomsten en eventueel andere)

Schuldeisers worden verzocht hun algemene verantwoordelijkheid te nemen.

Daarnaast concentreert Finland zijn inspanningen op het vermijden van overmatige schuldenlast van privépersonen en huishoudens.

2.4 Gerelateerde maatregelen anders dan insolventiemaatregelen (uitstel van betaling, bankleningen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, bedrijfssubsidies)

Van 1 juli tot 31 december 2020 geldt een tijdelijk renteplafond van 10 procent voor consumentenkredieten, alsook een tijdelijk verbod op directe marketing voor dergelijke kredieten. Voorbereiding van een voorstel tot verlenging van deze tijdelijke maatregelen.

Voorgesteld wordt de incassokosten voor andere vorderingen dan consumentenvorderingen tijdelijk te reguleren en het gebruik van een wissel tegen bepaalde schuldenaars te beperken.

Laatste update: 14/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.